Tark küsüs ulli käest ka nõvvo.

Minifirma PäästePITS – „Eesti kõgõ parep minifirma 2017“ finalist (0)

Verska Gümnaasiumih opva’ aktiivsõ’ tütrigu’ Linnuse Mari, Jaago Karmel ja Kena Mariete, kiä’ s´ool oppõaastagal tegutsõva’ minifirmah PäästePITS.

Nii ku nimigi jo ütles, sis firma uma toodanguga’ ja tegevusõga’ pääst elosit ja näütäs seto värmilist pitsi. Tütrigu’ tegevä’ piliseiji, midä ilostasõ’ seto pitsi motiivi’.

Samah propageeritäs jalak´aujidõ ohutut liiklõmist, midä tütrigu’ opõ’ Politseiaamõdi kõrraldõt üüsetsel pilisejäjalotusk´augil Verskah. Üritüsel sai’ testit ka’ umavalmstõt pilisejä’, mia’ pilisi’ kõgõ kavvõbahe.

Mitmõtunnilisõ turvalisõ liiklõmisõ kooltusõ ja pilisejidõ tutvustusõ tekk tütrigidõlõ koolih ka’ Tallo Kerli – Maantiiaamõdi ennetüstüü osakunna ekspert. Aktiivsõlt valmistu’ tütrigu’ laadahuuao jaos, panustõh boksi kujondusõlõ, firma tutvustusesitlüsele ka’ inglise keeleh, kvaliteetsele toodangulõ, hindä esindüsrõivastusõlõ ja targalõ müügistrateegialõ.

26. novembril 2016 ollegi’ Verska Kultuurimajah III rahvusvahelinõ opilasfirmadõ laat „Üle piiri turundus“. Karmel ja Mariete umah stiilseh seto pitsega’ ilostõt boksih tei’ julgõlt müügitüüd ja minifirma PäästePits saavut laada kõgõ pareba müügistrateegia avvuhinna.

3. detsembril Pärnuh olnu’ opilasfirmadõ laadal „Pärnumaa Joulu’ 2016“, saavut minifirma PäästePITS laada kõgõ pareba läbimüügi avvuhinna. Juhõndajat Kudre Helenat tennäti tenoplaadiga’ pikäaolitsõ kuuhtüü iist „Pärnumaa Joulu’“ üritüisiga’.

Karmel käve Pärnuh Junior Achievementi Eesti kõrraldõt opilasfirmadõ kooltusõl ja sai säält hulga ärialasit tiidmisi.

8. detsembri hummogu kontrollõ’ tütrigu’ kuuli tulõvidõ opilaisi ja oppajidõ pilisejidõ kandmist. Pilisejä’ olli’ nõvvõtõkohasõlt algklassõ opilaisil, a pall´osil keskastmõ opilaisil olõ-õs pilisejät vai oll karmanih.
12. detsembril, ku koolih oll kultuurihummok, tei’ PäästePITSi tütrigu’ koolirahvalõ huvtava ettekandõ ohutust liiklõmisõst, alusõs võti’ umma tunnuslausõt „Olõ’ nätä’!“.

Kooli raamadukogoh olli’ vällä pant pilisejä’ ja liiklusaladsõ’ mängu’, video’ ja tõõsõ’ turvalisõ liiklõmisõ materjali’.

11. veebruaril 2017 käve’ MF PäästePITS tütrigu’ Karmel ja Mariete Talinah kõgõ suurõbal rahvusvahelisõl laadal „Eesti opilasfirmadõ laat 2017“, koh katõh kaubanduskeskusõh võistõl üle 200 opilas- ja minifirma. MF PäästePITS võistõl Rocca al Mare keskusõh üteh rahvusvahelisi opilasfirmadõga’.

MF PäästePITS võtt osa viil ka’ reklaami- ja innovatsioonivõistlusõst. Nä säi’ koolih raadioreklaamiklipi varahappa kokko ja innovatsioonivõistlusõ esinemisõ tei’ laadal Ajujahi süriile. Tütrikka kiti’ boksih ka’ sürii liikmõ’ ja ekspääministri Taavi Rõivas. Tütrigu’ sai’ tävvendävält ärikogõmuisi ja mano vahtsit sõpru.

Laadalõ olli’ nä toonu’ uudistoodangu suvõkuiõ jaost, sis ku piliseiji kannõta-ai, pilisevä’ käe- ja sukapaila’. Viimädse’ omma’ kliente hulgah väiga’ hinnat kraam.

Õt s´ooni aoni firma tegevus oll tunnustuisi ja kitmist saanu’, oll kindla, õt mi kandideeri osalõma „Eesti kõgõ pareba minifirma 2017“ finaali. Päsemisõ jaost lõppvõistlusõlõ esiti’ nä süriile 10-lehekülelisõ tegevusaruandõ, minkõ alusõl sorditi vällä finaali vabariigist 11 minifirmat, näide siäh ka’ MF PäästePITS. Maksimum punktõ saanu’, nõvvõtõ perrä aruandõ koostaja oll ettevõtlik Karmel, kiä oppõ selges eiski’ vajaligu’ raamadupidämisõ päämätse’ tarkusõ’.

Koolih läts tüü edesi, selle õt oll vaia ette valmsta’ võistluspäävä viiemintalinõ esineminõ publikulõ ja süriile ja kujonda’ stendivooru jaos välläpanõk. Ka’ uuri’ majandusõ päämätsi tarkuisi, õt mõista’ targalt vastada’ süriiliikmidõ küüsümüisilõ.
3. aprillil oll Valgah finaalvõistlus „Eesti kõgõ parep minifirma 2017“, koh konkuriire tõisiga’ ka’ MF PäästePITS. Esindüsligult ja korrektselt tei’ tütrigu’ lava pääl publikulõ ja süriile uma firma tegemisi tutvustusesitlusõ, stendivooruh tutvusti’ uma välläpanõki man toodangut ja näütsi’ süriile aktiivsõlt ummi müügioskuisi.

Lõputseremoonial kutsuti MF PäästePITS kolmõl kõrral avvustamislava pääle:
1) sürii avvukiri – Sotsiaalsõ tundlikkusõ eripreemia,
2) JA Eesti tenokiri – Eduka võistlusõl osalõmisõ iist,
3) Pindi Kinnisvara preemia – Sära ja turvalisusõ tunnustusõs.
Hüämiil om juhõnda’ nii kõrralitsi ja hüvvi tütrikka!

Majandus- ja ettevõtlusopõt kordiniir Eesti koolõh Junior Achievement Eesti (JA Eesti), säälhulgah ka’ laatu, laagrit, olümpiaatõ, kooltuisi jms.
Uma eduka tegevusõ tulõmusõs om kõik PäästePITSi tütrigu’ saanu’ JA Eesti tunnustusõ praktilisõ minifirma programmi läbimisõ kottalõ. Lisas ESP eksami sooritamisõl ka’ üle Õuruupa kehtivä Enterpreneurial Skills Passi, mia om rahvusvahelinõ kvalifikatsioon umandõt majandustiidmisi kottalõ.

Suurõs abis om olnu’ minifirma tegevusõlõ Setomaa Arõngu Programmi rahastõt projekt „Majandusopõ ja opilasfirmadõ tegevus Setomaa koolõh“. Lahkõlt toeti’ minifirma tegevust ka’ kooli infojuht Kadarpiku Toivo ja ettevõtõh AS Verska Vesi.

MF juhõndaja Kudre HelenaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood