Ole-ei sis sutt iih, ku' kahr kate pojaga takah om.

Nakami kokko pandma seto rahvarõivaraamatut (0)

Hüä seto rahvarõiva kandja, umblõja, avvustaja, imetleja!


Annami tiidä’, õt Seto Käsitüü Kogo iistvidämisel ja mi kõiki ütitse tüünä nakami kokko pandma seto rahvarõivaraamatut. Olõmi saanu Leader fondist rahastust, õt käsikirälinõ materjal kokko kor´ada’. Tsipakõsõ taad timahavast ettevalmstust ja käümätoukamist tugõsi ka Setomaa Kultuuriprogramm. Miä ja kuis om plaanih ja kuvvamuudu just Sa’ saat avitada’ – tuust mi kõnõlõmi infopääväl.


17. veebruaril kell 12.00 ommava’ kõik oodõtu Verska Kultuurikeskusõhe Seto Rahvarõivaraamadu infopääväle. Sääl mi tutvusta 2017. aasta käsitüü tegemisi, rahvarõivaraamadu plaani, mahtu ja struktuuri. Õgaüts saa küüssü’ ja umalt puult tetä’ ka ettepanõkit. Oodõtu ommava’ nii käsitüülisõ’, muuseumi tüütäja’, kõik tiidläse’ ja tõõsõ’ huvilisõ’.


Olõmi Seto Instituudiga arotanu, õt raamadu jaost materjali kogominõ om laemp teemaga tegeleminõ. Mi seto raamatuhe olõ-i mõtõht panda’ kõiki nuid asju, miä om tõisih raamatih jo kiräh. Otsimi õks vanno asju eräkogodõst, muuseumidõst ja vanno pilte Setomaast.


Kolmõ aastaga joosul on plaanih raamadu jaost kokko saia’ 30 kõrda erisagamatsil teemapäivil. Edimätse teemapääväga alostami pääle raamadu kotsilõ info andmist 17. veebruaril kell 14. Teema om Seto kirikinda’. Ku olõt huvitõtu kirikinnastõst ja sul om kotoh vanno või vahtsit kindit – tulõ’ kampa ja võta’ kinda’ ka üteh. Jacobsoni Külli tege ettekandõ nuist seto kindist ja kir´ost, midä timä on löüdnü, miä om tiidä’ ja muuseumidõst kirja pantu. Kõik saava’ kullõlda’, kaia’ ja üteh kõnõlda’– nii käsitüü ku tiidüse inemesi. Om usko, õt ütitsõlt lövvämi ka tuu inemese, kiä raamatuhe kindidõ kotsilõ artikli ette antu juhendi perrä kokko kirotas. Märtsikuu teemapääväl arotami naistõ pikki käüssidega hamõht.


Ku sa tahat seto rõividõ kotsilõ midagi inämbät tiidä’ saia’ vai tahasi’ tõisilõ tuust kõnõlda’-näüdäda’, olõt veiga pallõld kambah olõma! Teemi tuu raamadu sääntse ilosa ja uhkõ, õt õgaüts taht tuud hinele saia’!

Kala Ingrit
Seto Käsitüü Kogo vedosnikKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood