Kuld paistus eiske sita seest vällä.

Nuuri tiatrilaagri Obinitsah läts kõrda (0)

Nuuri tiatrilaagri tull´ kokko 25.-27. oktoobril, koolivaheaol Obinitsa küläkeskusõh.

Kõrraldaja oll´ Meremäe noortõjuht Kahuski Päivi, kel ka hindäl pikäaolinõ näütlemise ja Nuuristuudio tüü kogõmus. Latsi tull´ laagrihe Meremäelt ja Verskast, kahjo, õt õs tulõ’ Luhamaa ja Mikitämäe nuuri.

Edimädsel pääväl mängiti alostusõs tutvumismängõ Kesoneni Helena ja Päivi juhtmisõl. Sis opas´ Helena õdaguni näütlemise tehnikit. Noorõ’ olli’ virga’ opma. Õdagidõ kaeti DVD-de päält setokeelitsit näüdendit.

Tõõsõl pääväl peräst virgutavit tegevüisi opas´ Kauksi Ülle muinasjutust s´ooilmaaigsõt näüdendit tegemä. Ütehkuuh lavastõdi proomis „Susi ja säidse kidokõist“. Kõnõlimi tiatritegemisist Setomaal ni noorõ’ saiva’ ülesandõ lavasta’ järgmädses pääväs „Maša ja kolm kahru“ ni „Kolm põrsakõist“. Pääle lõunat tulli’ kohalõ Improtiatri tegijä’ ni nooril oll´ suur lust tuud oppust saia’.

Kolmada päävä hummogu tetti näüdendipruumõ ja inne lõunat mängiti kats etendüst ülesandõ andjilõ ette. Muljetavaldav oll´ noorõmbidõ näütlejide kahrupereh ja Päivi hindä mängit süüdimätü blondiin Maša. Tõsitsõlt üllät suurõmbidõ nuuri kolmõ põrsa majadõ lavastus. Hoobis kinnisvaraarõndaja tahtsõ kõigil põrsakõisil kavaluisiga maja’ käest võtta, õt tetä’ spaad... Soovitimi tuud kimmähe nooril viil mängi’. Üllätäv oll´ kuuhtüü, kats näütlejät oll´ Verskast, kats Meremäelt. Nooril tulõ ütine vald höste kätte, vaia umaltpuult viil ka avita’.

Päävä lõpõtusõs jäi žongleerimise kooltus, mis ka höste vällä tull´.

Jäigi tetä’ tagasiside ring ja laagri lõpõta’. Õgatahes lusti, opivõimõt ja annõt noortõ vahtsõ üleseto tiatri luumisõs jakkus.
Laagrit tugõsiva’ Rahvakultuuri fond ja Kultuurkapital.

Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood