Kel jalg tümpsähäs, tuu kiil nilpsahas.

Obinitsa kerigu juubõl – 65 aastat vahtsõ kerigu ehitämisõst (0)

S´oo aastaga 2. juulil tähistäs Obinitsa kogodus vahtsõ kerigu 65. aastagapäivä, nii pall´o päivi om müüdä lännü’ kerigu pühitsemisõst. Kerigu ehitämisõ lugu kõnõlas inemisi visast jovvust. Obinitsa ja Miikse kerik olli’ ainuma’ nõukogodõ aol ehitet ja sihtotstarbõlisõlt kasutusõlõ võõdõt kerigu’.

Obinitsa piirkund kuulu kooni’ 20. saandini’ Taelova kerigu haldusalassõ. Obinitsa Apostlik-Õigõusu kogodusõ moodustamisõ jaost eräldedi 20. saandi edeotsah Taelova kerigu alt 21 küllä. Kogodusõ jaost alostõdi aastagal 1897 keriguhuunõ ehitämist Obinitsa külä viirde Tuhkvitsa uja kaldõ pääle. Kuulkerik, kohe mahtu umbõs 200 inemist, sai valmis ja pühitsedi sisse 3. mail 1904. Edimätse kõrra pääl oll kuul, tõõsõ kõrra pääl kerik. Peräst ütelitsõlt püsüvät keriguello tsaariaol ja Eesti Vabariigi aol tulli’ üteh tõõsõ maailmasõaga’ rasssõ’ ao’ ka’ Obinitsa kogoduistõ, a rassõ käänähüse kogodusõello tõi aastak 1950, ku Obinitsa kogodus nõstõti vällä kuulkerko huunõst ja ikonostaas lahuti ar’. Vällänõstmisõ alosõs oll toonadsõ ENSV Ministridõ Nõvvokogo esimehe A. Veimeri kirälik kõrraldus Meremäe valla täütevkomitee esimehele. Seletüses tuudi huunõ saisukõrd ja kerigu moraalsõlt laostav mõo opilaisilõ. Viimäne teenstüs kuulkerkoh oll 13. augustil 1950. Teenstüisi pidämisõ jaost anti kogodusõlõ üte küüditet perre talomaja, a tuu oll liisnalt väigokõnõ õga kõlba-as.

Tuuperäst nakas preestri Vilemon Talomees surnuaia mano kogodusõlõ eräldet maa pääle eis’ vahtsõt keriguhoonõht ehitämmä, peräst tull mano viil kogodusõliikmit, kiä’ annõdi’ ehitüsmaterjali ja olli’ abih talgotöiel. Abi oll ka’ kerigu ehtämisõs kõrraldõt korjandusõst.

Parhillatsõ viimätse remondi aol, ku seeh palgi’ paljast võõdõti, sis oll höste nätä’, õt mäntsist erinevvist palgõst kerik om ehitet ja löüti ka’ kerigu ehitämisõ aol ar’ käkit dokumente. Vilemon Talomees kirot ummih mälestüisih, kuis tälle kerigu ehitämisõ jaost puie maahavõtmisõ aol palk pääle sattõ, kuvvamuudu tä tõõnõkõrd piaaigu jõkkõ ar’ uppu, a huunõ ehitüsega’ oll vaia edesi minnä’ ja mintigi’.

Kerigu ehitämisõ aol peeti teenstüisi Küllätüvä ts´assonah ja valvurimajah. Kerigu ehitämisõl oll mitmit jukõruisi, a jo 1951. aastaga 7. jaanuaril oll edimäne teenstüs vahtsõ kerigu sainu vaihõl. Valga kerik and Obinitsa kogodusõlõ üle Tõrva kerigu vara (kerigukell, ikooni’, kroonlühtri, kündlejala’, altar, preestri teenistüsrõiva’).

Obinitsa vahtsõnõ Issändä Muutmisõ Kerik pühitseti 15. juunil 1952. Sissepühitsemisõl olli’ piiskop Roman, Petsere kloostri arhimandriit Sergius Pimev, ülebpreestri Elius Verhoustinski, ülebpreestri Dmitri Dubkovski, ülebpreestri Joann Randvere, ülebpreestri Peeter Vainola, ülebpreestri Teodor Bleive, ülebpreestri Vilemon Talomees, preestri Peeter Tamm, Verska kogodusõ esipreestri Sergei Hints, Luhamaa kogodusõ preestri Joann Kuldmäe ja Räpinä kogodusõ preestri Valentin Saavin.

Obinitsa vahtsõ kerigu ehitämisõ 65. aastapäävä tähistäminõ nakas pääle 2. juulil kell 8.30 Obinitsa kerkoh.

Ku kinkõlgi’ om viil infot ja pilte Obinitsa kogodusõ aoluust, kõgõ inäbä aastagist 1941-2008, sis võisi’ ühendüst võtta’ Obinitsa kogodusõ juhatusõ esimehe Guuri Piholaanõga’ (53267546) vai Obinitsa muusiumiga’ (56227732, muuseum@meremae.ee).

Kasutõt lätte’: Liidia Sillaotsa kokko kogot andmõ’ Obinitsa kogodusõ aoluust, Eesti Apostlik-Õigõusu kerigu kodoleht, Aoluuarhiivi materjali’ Obinitsa kogodusõst, Obinitsa kogodusõ arhiiv.

Obinitsa kerkoh pei’ teenstüisi:

Polikarp Muraveiski 1904 – 1917,
Nikolai Raag 1917 – 1918 ja 1919 – 1941,
Mihail Vahter 1917 – 1919,
Peeter Tamm 1941 – 1948,
Joann Randvere 07.05 – 07.12.1948,
Boris Bezanitski 01.01 – 15.03.1949,
Vilemon Talomees 31.03.1949 – 02.10.1989,
Aleksei Samoldin 1989 – 1992,
Anatoli Sõrg 1992 – 1994,
Rafael Hindrikus 1994 – 2008,
Viktor Merikk Ivask aastagast 2008.

Preestri’ Polikarp Muraveiski ja Peeter Tamm omma’ matõt Obinitsa surnuaida.

Ellermäe EveKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood