Perrä kahtsõminõ anna-ai kellegi kasu.

Ostrova Vestival om 21.-22. juulil Meremäe vallah Ostrova küläh (0)

Jo säitsmendät aastakka täütüs väigokõnõ Ostrova külä juuli keskpaigah paaris pääväs muusikaga’. Vestivalist, minkõ algõt tulõ otsi’ ütest perekondligust kokkosaamisõst, om kujonõnu’ meelelahutussündmüs, mia om toonu’ tuntust ja tunnustust tervele Setomaalõ. Ostrova küllä tiidse’ inne vestivali veit´o’ inemisõ’, a no’ tundva’ Ostrova nimme ja küllä nii muusigu’ ku tuhandõ’ külälisõ’ ja oodõtas suvist kokkosaamist.

Katõ päävä joosul saat kuulda’ ja nätä’ väiga’ erisagamatsi artistõ ja gruppõ. Vestival nakas pääle riide, 21. juulil kell 17.00, ku suurõlõ sadullavalõ astus Eesti rahvamuusiga nõsõv täht ansambli Konterbant. Peräst näid jazz-rock grupp Heavy Beauty, koh basskitarril hoit rütmi Võro poiss Henno Kelp. Säält lätt tiatõpulk üle Ostrova hüäle tutvalõ ansamblilõ Dagö, kinkõ solist Lauri Saatpalu tutvustamist vaja-ai.

Pääle näid nakas ummi kõigilõ tiidä’ hitte mängmä ansambli Apelsin. Midä inäp õdagu poolõ, tuud inäbä tempo nõsõs. Ummi rütmilitsi etteastit nakas tegemä Reminders, kinkõ jaost om s´oo edimäne ütine avalik publiku ette tulõk. Kuulda’ saami’ menukit 80ndidõ edetabelidõ võidulugusit, midä meisterligult esitedäs. Edimätse õdagu kulminatsioon tulõ kesküü aigu, ku lavavärehti’ tetäs vallalõ Winny Puhhilõ, kiä om lubanu’ Ostrova publikut kostita’ värvika vahtsõrahvarõivih eksklusiivsõuga’, midä inne olõ-õi kohki’ näüdät.

Tõõnõ vestivalipäiv nakas pääle kell 12.00 küünih lastõlõ mõtõld etendüsega’ „Kuvvamuudu saia’ hüäs“.

Pääle lastõetendüst om traditsioonilisõlt Rikka Ivvani pillilaagri latsi kontsert kõgõ parebidõ pillimängaga’. S´ool suvõl saa Rikka Ivvani pillilaagril jo 15 aastakka.
Peräst näid tulõ lava pääle Võrost seto naisi leelokuur Helmekaala’, kiä’ laulva’ nii vanna leelolaulu ku ka’ popviise murdõkeelidseh tõlgõndusõh. Kohaligu võimsa helüga’ miihilaulu iist hooltsõs Ostrova vestivali veterankollektiiv Seto Miihi Summ, kiä s´ookõrd võtt suurõ püüne pääle üteh järeltulõva põlvõ esindäjä’ – Meremäe Noorõ’ Mehe’. Peräst seto miihi tulõ lava pääle ansambli Kruuv, kinkõ reipa’ rütmi’ piasi’ pandma jala lõbusalt k´auma pia õgal kullõjal. Edesi om järg tuhandidõ telekaejidõ lemmigu Kalle Sepa käeh, kiä astus publigu ette uma vagivahtsõ ansambliga’ Locomotiiv.

Järgmäne ülesastja om Sõprusõ Puiestee, kinkõ muusika om mõotusi saanu’ 80ndidõ elektroonikast, 70ndidõ vintage rockist ja 60ndidõ estraadist.

Õdagu lõpu poolõ astus üles klubidõh, lavadõ pääl ja raadiojaamuh ülipopis mängit ja korgõlt hinnat ja rohkõlt tunnustõt Shanon.

Vestivali päävä veeretäs õdaguhe ansambli Vanaviisi, kinkõ pilli perrä saat simmanil nii üteh laulta’ ku jalga keerota’.

Ja nuilõ, kiä’ viil joudva’ ja kõgõst innidsest viil veit´ost jäi, mäng üüaol Eesti muusiga pilisev DJ Sin-Sin. Niisis, muusigaelamusi pias jakkumma ka’ kõgõ nõudligubalõgi’ kullõjalõ. Katõpääväst muusigavestivali vidä ja vorm ütidses tervikus tuntu Urvastõ luulõtaja ja spordimiis Contra.

Pääle muusigalisi külälisi ooda mi vestivalilõ ka’ kohalikkõ söögitegijit ja näpotüülisi, kiä’ pakva’ ummi tuutit umanäolisist müügikotussist ja kodokohvkidõst. Mi soovida kõigil julgõlt ühendüst võtta’ ja tulla’ kauplõmma!

Inäp inhvot om FBih ja Ostrova kodolehe pääl.
Ostrova Vestivali piledi’ omma’ müügih Piletilevi kodolehel ja kõigih müügipunktõh üle Eesti. Piletit saat osta’ ka’ Meremäe vallamajast, Obinitsa muusiumist, Verska turismiinhvopunktist ja kotusõpäält. Eelmüügih omma’ soodushinnaga’ piledi’.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood