Küüsüjä väsü-üi ar', andja väsüs ar'.

Pärnoja Ülle, Setomaa Turismi tegevjuht (0)

Pärnoja Ülle, Setomaa Turismi tegevjuht

Kuis jäi sullõ ja Setomaa Turismilõ miilde 2016. aastak?


Edimätse huuga’ tulõva’ miilde turismikonverents ja kirotõt suurõ’ projektitaotlusõ’. Turismikonverents jäi miilde, selle õt katõ päävä joosul tekkü osalõjidõ tsõõrih erilinõ tunnõh. Nuu’, kiä’ kohalõ tulli’, sai’ suurõ jao seto hõngu ja tahetas vahtsõlt tulla’ tagasi. Säänestmuudu nä tagasiside ankeedih nimedi’. Mi kõnõlõja’ sai’ tagasisideh korgõbit hindit ku kavvõbast tulnu’ esinejä’.

2016 oll suuri projekte ettevalmstusõ aastak – Est-Lat programmi kirodi mi mitmõ piirkunna pääle kolmõaastatsõ projekti taotlusõ. Piiriveere Liidri voorudõhe pannimi mano giide kooltusõ ja kostipäävä kohvkidõ kokaraamadu taotlusõ. Ku kõik nuu’ tüü’ pias k´auma minemä, sis 2017. aastak saa meil väigagi’ teküs.

Midä oodat 2017. aastagalt?
Ma ooda, õt Setomaa valla’ saasi’ ütte valda kokko. Turismiarõndusõh om väiga’ aomahukas aia’ asju mitmõ vallaga’ ja katõ maakunnaga’. Näütüses tiiviitu projekti aigu oll as´aajaminõ kuvvõ vallaga’ – Setomaa valdulõ mano oll viil Orava ja Vastsõliina. Mitmõh kotusõh kõrraga’ tegutsõminõ om sääne aokulu, midä väiga’ tahas kasuta’ sisulidsõ tüü tegemisõ jaost, a tahasi-i liikumisõs kuuholõkilt kuuholõkilõ.

Soovi’ lugõjilõ
Lugõjilõ soovi rahulist pühhi ja aigu mõttidõ kõrrastamisõs. Ma soovida julgõlt kirja panda’ vahtsõ aastaga unistusõ’ – midä viil võisi’ hindä ja uma perre hüäst ar’ tetä’? Minkõga’ võisi’ pereh tullu tiini’, kuvvamuudu ar’ kasuta’ Leader projekte võimaluisi? Turismisuund om siihkandih üts hüä võimalus tulu tiinmisõ jaost. Kõik hüä’ algatusõ’ muutva’ Seto Külävüü marsruudi külälisi jaost huvtavabast ja andva’ põhjusõ pikebält siiä’ piatumma jäiä’, siih umma rahha kuluta’.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood