Pehmekene olt, perse ala pandas.

Madara’ sai Saranskih volkloorivestivali Grand Prix (0)

 Põlva leelokuur Madara’ tõi Saranski rahvusvahelisõlt volkloorivestivalilt üteh Grand Prix.

Põlva Seto Seldsi leelokooril Madara’ oll hüä võimalus k´avvu’ 21.-23. aprillil Mordva Vabariigi pääliinah Saranskih rahvusvahelisõl volkloorivestivalil „Predanije starinõ“ vai „Vanavanõbidõ perändüs“, midä kõrraldõdi tõist kõrda. Kutsõ saat meele vestivali pääkõrraldaja Jekaterina Modina, kiä om Saranski etno-volkloorikeskusõ päädirektor ja Mordva rahvalaulu kollektiivi Merema iistvidäjä. Merema ja Madara’ omma’ sõbras saanu’ Põlvamaal, koh mi olõ ütehkuuh laulnu’ ja kul´atanu’.

Meid oll viis leelonaist ja miika’ üteh tulli’ viil Obinitsa soomõ-ugri kultuuripääliina programmijuht Hõrna Rieka, kiä oll pallõld vestivali-konkursi süriiliikmõs, sis Treiali Andres ku pildstäjä ja Ristimäe Raivo, kiä meid vidi uma väiko bussiga sinnä’ ja tagasi. S´oo oll säitsmepääväne reis, minkõst sõidu pääle läts nelli päivä. Madara’ naase’ Prangeli Anne, Põlluveere Merle, Taali Kati, Ristimäe Ingrid ja Roht Svetlana jäi’ väiga’ rahulõ lõbusa ja üllätüisi täüs reisiga’.

Saransk võtt külälisi vasta lumõga’. Pääväkava’ olli’ täüs kontserte, välläsõitõ, kokkosaamisi ja vilmivõttit Mordva televisiooni Kanal 10 jaost. Programmi muudõti, ku sai selges, õt mõni tii om nii hukah, õt säält saa-ai läbi sõita’. Vestivali kõrraldaja’ mõistsõ’ kipõlt esinemiskotussit ümbre nõsta’ tõistõ paika ja kokko aia’ ka’ kullõja’.

Madara’ lauli’ Berezniki külä munitsipaaltüütäjidõ päävä kontserdil, Bolšije Berezniki küläkeskusõh ja Šugurovo külä koolih, mia om ka’ etnokultuuri keskus. Kooli tüütäjä’, kõik 49 opilast ja küläinemisõ’ võti’ seto leelot ja ütidsit tandsa suurõ huviga’. Kaeti rahvarõivit ja uuriti seto ja eestläisi ello ja olõmist.

Miilde jääs kokkosaaminõ Podlesnaja Tavlah rahvamuusigu, legendaarsõ kollektiivi Toroma asutaja Vladimir Romaškini majamuusiumih. Mi kaimi välläpanõkit Mordva Rahvusligu ja Kujutava Kunsti Muusiumih ja käve Saranski Pühä Teodori katedraalih. Seto’ vei’ läbi tüütarõ, koh Hõrna Rieka kõnõl setodõ kunigriigipääväst, kombist ja aoluust. Tutvustõdi seto leelo nüanssõ ja opati seto tandsa. Leelonaase’ sai’ tiidä’, kuvvamuudu Mordvah kodonõ elo om, ku katõl üül olti perridõh üümajal – murrõ’ ja rõõmu’ omma’ mordvalaisil ja eestläisil sama’.

22. aprillil oll Saranski Rahvusliguh Draamatiatrih vestivali konkurss, koh oll üle 50 kollektiivi Udmurtiast, Mari Vabariigist, Mordvast, Penza oblastist, Samaarast, Nižnegorodski oblastist, Saraatovist, Volgogradist ja muialt. Konkursil võistlõminõ tull Madara’ naisilõ tävveste tiidmäldä’, oll arvõstõt õnnõ vestivalil osalõmisõga’. Hindaja’ Gennadi Dulkin, Tatjana Tjurina, Andrei Romaškin, Rieka Hõrn ja Jekaterina Modina omma’ rahvakultuuri suurõ’ as´atundja’ ja hinnati pääle laulmisõ ja laval esinemisõ ka’ ehedüst ja rahvarõivit.

23. aprillil galakontserdilõ pässi 28 kollektiivi, Madara’ näide siäh. Traditsiooni piteh esitet „Mõrs´aikk velele“ ja „Hällülaul“ tõi’ Madara’ naisilõ Grand Prix. Diplomi ja puulõikõlisõ võidukarika and leelokoorilõ üle Vinne Vöderatsiooni Soomõ-Ugri assotsiatsiooni esimiis, Saranski liinapää Pjotr Tultajev.

Roht Svetlana, Madara’ leelonaaneKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood