Innep kõtt lahki lätt, ku hüä ruug üle jääs.

President käve Setomaal kostmah (0)

Joba tõist kõrd oll Setomaa elänikõl hüä miil vasta võtta Vabariigi Presidenti. Keväjä käve tä joba Verskah ja Miktämäel Põlva Maakonda tettävä visiidi aigu, nüüd, 10.mail oll rõõm tedä vasta võtta Meremäe vallah. Loomulikult om sääntsel esindüsisikul kõgõ rutt takast ja kõkkõ hääd ni ilosat miä mail siih om näüdätä jovva-õs. Külälise kutsõ Setomaa Valdadõ Liit ja programm täpsustõdi’ Presidendi kantseleiga. Presidendi saatjas ja setomaa tutvustajas oll Setomaa Ülembsootska Leima Aarne.

President alust uma kjauki kõgõ tähtsämbäst, tuust, midä seto’ nimetäse’ kontrolljoonõs ja Vinne ja Eesti riik piiris. Mõni päiv inne pääministre Jüri Ratasõ kaaskond käve kah tutvumah kontrolljoonõ välläehitämisega. Piiri näüdüslõik om kaunis moodnõ ja paistus kimmäs, aga nigu joba vanast Hiinast teedä’, ütski piir ei piä’ kui olõõi piirivalvjid ja tollõ kaitsmisest huvitõt rahvast.

Seto rahval om katõ ilma veere pääl elämise kogõmus pikk, jo tuust aost kui kesk lõunaeesti rahvast naass minemä ida ja õuruupa piir, ni lääne poolõ jäänüist sai võrokõsõ’ ja vinne vürste ala trehvänüist setokõsõ’. Om tulnu esihindäs ja ello jäiä’. Elu katõ kõva kivi vaihel om setodõst tennü hüä’ läbikõnõlõja’ ni kauplõja’, egasugutsid uskõ ja kiili avvustava’ inemise’, aga ka tõsõlt puult alalhoitligu’ ja pelgligu’ varjuhoitja. Siski om viimädse paarikümne aasta joosul tett ütistüüga mitmah riigih, mitmah maakonnah ja mitmah vallah elävide setodõ kaasamises ja üttehoitmises pallo.

Presidendi visiit jakkusi Obinitsa Küläkeskusõh. Siih om näüde’ tuust, kuiss endine koolimaja om mõistõt kogukonnalõ vajaligus tetä’ ja rahval om kohe kokku tulla’. Presidendil oll kimmäle väega huvtav nätä’ Seto Rõiva Kota ja Lillmaa Terje käsitüütarrõ, kos valmisi’ aasta algusõh timä ja tä kaasa seto rõiva.

Väega südamlik vastavõtt oll latsiaiah, kos latsõ’ lauliva setokiilse laulukõsõ ja kutsi presidendi ka tantsuringi. Ka raamatukogoh veedeti veidü aigu, tuu om vist kõgõ inämb kjautav kotus Küläkeskusõh. Järgmisenä tulti Lipuväljakulõ ja Seto Ateljee Galeriisse. Peremiiss Riitsaarõ Evar esitlesi’ presidendile ummi vanõmbid Raili ja Edur Riitsaart ni Raili kinkse pühendüsega uma tikandiraamatu, et iks olõs seto mustriod võtta kui vajja. Külälist tulli tervitämä ka Salme Kahusk uma tütre Iti-Mariiga, kiä’ Obinitsah tallu kõrda tegevä ja kedä toetõdi ka programmist „Noored maale“.

Evar Riitsaar pandsõ nii tähtsäl puhul ka Peko kujol kündle palama ja ütel palvõkõsõ setomaa ja Eesti riigi õnnõs ni kestmises. Niisamatõ tull juttu Obinitsa nime saamisluu legendist ja tollõst et Obi ja soomõ-ugri poolõga om meil kõvva tüüd tett Soomõ –Ugri Kultuiuripääliinas olõmise aigu ja inne ni peräst kah, aga Nizza ja õuruupaga võiss inämb läbi kävvü. Kersti Kaljulaid lubas, et kui järgmine kõrd Prantsusõ vahtsõ presidendi Emmanuelle Macroniga kokko saa, sis kimmäle kõnõlas setodõst ja Nizza aukonsuli nimetämisest. Evar lasksõ presidendil uma valmistõt seto ehetest valida hindäle ka midägi kingitüses ni president valisi lehekujulise ripatsi.
Teimi ria pilte lipuväljakul mälestüses. Ilm oll presidendi sõbõr, sest terve nätäl ähvärd ilmateadõ’ rahe, lumõ ja vihmaga, a Setomaa kotsil oll kuiv, õnnõ väega tuuline.

Presidemnt sõit nüüd kaaskonnaga küllä Lõuna Antsu tallu Koosõrite perrele. Sjoo om perekond kellest inämbüs om jäänü uma kodiokanti. Hoolitsasõ’ et võsu põldudõlõ pääle ei tükis, kasvatasõ’ veisi. Niisamatõ om rajat moodnõ tüükoda, midä ei keeldä ka kultuurisündmuisi jaost.

Kõgõ pikemb rahvaga kooholõmine ja pidu peetigi Härmäl. Valdu Liidu juht Timmo Margus võtt edimält presidendi vasta Timmo Taluh, kõnõl pisu talu aoluust. Kokko oll kutsut kõigi seto tähtsämbide organisatsioonõ vedosnigu’, vallavanõmba ja volkogo esimehe’, niisamatõ Härmä ja naabriküläde rahvas. Algusõh kõnõliva’ ainult Leima, Timmo ja Järvelilli Rein, a president tahtsõ teedä’ kõigi arvamuisii ja murrid. Mehiläse Mikk avald kurbust et nii pallo mõtsa raotas, varsti olõ-õi koskil seenelgi kävvä. Mõtsa tähtsüst tunnist ka president üteldeh, et raiekütset mõtsa tulõ raguda, a mõtsandusõh tulõ tegutsõda targalt, et võtta maha’ mõtsa õigõl aol ja õigõ suurusõga tükke päält, nii et kõik saas tagasi kasuda, et olnu-õs tulõviguh puupõllu’ a iks mõtsa’.

Nüüd minti Presidenti tervitänü Mokornulga koori laulu saatõl tsässona mano. Sääl istut President lõhmusõ. Peris nallakas oll kõrvalt kaia’ kuis Seto Miihhi Summ lauilsõ Härmä Ivokõist ja president kühveld mehemuudu mulda puu ümbre. Ju tuust puukõsõst no sääne sigivusmaagiline lõhmus kasus!

Kõik Setomaa õigõusu papi’ peivä’ ka palvust ja näüdässiva’ presidendile tsässonat. Tetti hulk pilte ja nüüd minti kirmasõ platsi mano, kos kohaliku’ pernase’ olli’ lavva katnu. Pidu jakkusi platsi pääl. Presidendiga oll veits keeruline juttu aia’, kuna tä oll kõikaig Leioma ja Timmo tähelepanust ümbritset. Nii jäi meil ka kargusõ kargamine sjookõrd tälle oppamada ja imäde hierarhiast arutamalda.

Torõ pido ja kohtumine oll ja jäi viil midä järgmine kõrd näüdätä ja midä arota.

Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood