Vanna ul'le imp jovva-ai ar' opada.

Rahasepä Maria tekk raamadu! (0)

Autor eis’ kirotas tuust nii:

Ellä’, otsi’ ja midägi luvva’
tiideh, õt ts´uutkõnõ jääs maaha,
tulõkibõnakõnõ, mia palas süämeh,
jääs tõistõlõ süämehe,
ts´uutkõnõ hüäst meelest
jääs õks tulõvaisilõ põlvilõ –
s´oo omgi tiidminõ,
hüä miil ja taso tettü iist!

Raamadukõ valmis saie,
"tsäugakõnõ" tähtpääväleelot.
Sõnnu_ks säie süämest,
paprõ pääle kirja panni
uma kallist kodokõsõst,
latsõpõlvõst, imäst, esäst,
kar´aelost, kodoküläst
sünnüpaigah Petserimaal.
Seto seltsi luumisõst,
Ilotsõõri saamisõst.
Laulusõnnu leelopääväs,
kuningriigipäävä teemadõl.
Kostmahe minekus,
tähtpääväs, praasnigus.
Sõna_ks jätä sõsarilõ,
Ilotsõõri noortõlõ.
Latsilõ_ks laulukõsõ,
vel´odõlõ viisikõsõ.

Edimätse’ luulõria’ saie’ paprõ pääle üle kümne aastaga tagasi. Aastakkõ oll´ kirotatu, korjunu mitmõhe kausta, a midä tetä. Ütskõrd tull´ Hao Pauli ja Raudoja Ahtoga jutus, nimä’ anni’ julgust ja tukõ, õt anna’ raamat vällä.
Midä aastak edesi, toda inämb tull´ silmi ette uma kodotarõ, imä-esä, kar´aelo, kodopaiga mälestusõ’. Niimuudu naksigi paprõ pääle säädmä ummi mõttit, hüvvi mälestüsi latsõpõlvõst.

Mälehtä, kodo ümbre oll´ illos rüäpõld, vilja lõigati sirpega, panti hakki. Käu-s vil’ koolihki, ku alosti kar´ahkäumist, õks mõtsa- vai tiiveereh vai võssa kasunu niidü pääl. Lõunaaigu, ku kari oll´ laudah, latsõ’ korssi’ tsialõ hainu vai tull´ aiah pindrit kitsku’. Kodo ümbre oll´ mõts – käve mustkit korjamah.

Mitmõ’ luulõtusõ’ ommaki kodoelost, latsõpõlvõst, selle tuu illos aig om siiämaani meeleh. Ja kuis tahasi’ latsõpõlvõ tagasi...

Elo tege ummi keerdkäükõ, ao’ muutusõ’, sugulasõ’ ilma pite laajalõ. Kodoküläkese’ tühäs jäänü’, pall´o’ peris ar’ häönü’.

Ku Põlva Seto Seltsi kokko hõiksi, naksi kuuh käümä, läts vaia ka laulõ. Leelokoori kutsi umalõ praasnigulõ vai tähtpääväs kostmahe – oll´ vaia ka laul tetä’. Niimuudu edesi kas kuningriigipääväs, leelopääväle, Radajalõ maar´apääväl. Ka ummi leelokooridõlõ Ilolinõ, Vel´o’, Ilotsõõrilõ ja latsilõ.

Tennäda’ taha: keeletoimõtajat Hagu Pauli,
Raudoja Ahtot, kiä avit´ projekti kirota’,
kujundaja-külendäjä Niine Pillet,
Setomaa kultuuriprogrammi, mia eräld rahha kujundamisõ-külenduse jaos.

Raamadu välläandmist toedi’: Timmo Margus, Kagureis OÜ, Põlva Vallavaltsus, Rahasepä Ilmer.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood