Kana kats tingä, tuulgi om süä.

Rätt om pää asi (0)

8. juunil oll Seto Käsitüü Kogo seto rahvarõivaraamadu kokkosäädmisõ teemapäiv ja s´ookõrd oll huviorbiidih naisi väiga’ tähtsä rõivaese – päärätt. Vanast aost om ütleminõ, õt innidsel aol k´au-us seto naane katmalda’ pääga’, lää-äs eiski’ üle moro. Täämbätsel pääväl om olukõrd muutunu’, a rahvarõividõ man om päärätt kõik aig inäp avvu sisse nõsõnu’. Tuud, õt koh seto rahvarõivih naane vai nuur olõs mõnõl üritüsel palja pääga’, om nätä’ järest harvõbahe. Pääle puht praktilisõ poolõ om päärätil olnu’ seto rahvarõividõ man ka’ uma kindla kotus – kunas ja kiä pand päähä räti ja mille.

Pääkatõtõga’ om ao joosul k´aunu’ üteh tiat sorti inemisi paigutaminõ sotsiaalsõh roomih. Päärätiga’ käve’ hariligult väigokõsõ’ latsõ’, ütsindä’ jäänü’ naase’ ja vanõba’ inemisõ’. Aoga om rätimuud muutunu’ vastavalt toolõ, midä oll saia’. Naturaalsõ’ materjali’ ja peen´okõnõ näpotüü ja eistegeminõ om vaeldunu’ poodirõiva ja valmistoodanguga’. Värmi’ ja mustriki’ omma’ olnu’ erinevä’: tagasihoidligust valgõst kooni’ erksabidõni ja väikost mustrikiräst suurõ lillikiräni’. Rätel om hariligult mustri moodustanu’ lilli’, taimõmotiivi’. Kaieh mustrit, jää-äs silmä geomeetrilist ornamenti.

Samah om vannu pilte kaieh rassõ arvu saia’, mia sääl pääh täpselt om – mustvalgõl pildil paistus tummõp värm mustjas. Mi näe-ei, kas rätil om takah kolmnulga pääl mustri vai olõ-õi. Mustrikiri võidsõ raamista’ rätti, a samah olla’ ka’ õnnõ päälmätse rätilati alah nulgah. Täämbätsel pääväl paistus olõvat popp helle puuvillanõ kangas, minkõl om pääl väigokõnõ ja tagasihoidlik välläummõlus.

Rätiteemalinõ kokkosaaminõ oll Obinitsa kunstigaleriih Hal´as Kunn. Kokko oll tulnu’ parralt huvilisi, kiä’ võti’ kotost üteh ummi rätte, minkõst nii mõnigi’ oll hüä vanakõnõ ja liikunu’ müüdä perre naisliini jo aastit.

Täämbätsel pääväl om suur jago vannu päärätte kah´os häädünü’, õgapäävätselt näide päähäpandjit om veidebä. Kah´os mõistõta-ai inäp vanaimä pääräteh nätä’ tekstiililist varandust. Kaieh vannu pilte ja ütehvõõdõt rätte, võisi’ üldä’ järgmäist: linadsõ’ räti’, midä võidi nii trükki’ ku ka’ ilosta’ pääle ummõldõh; puuvilladsõ’ räti’, midä sai vanal aol ja saa mõntkõrd ka’ no’ Petserest osta’ kupongina. Siih võidsõ tähele panda’ ka’ pakutrüki mustrit.

Üte’ piduliguba’ räti’ olli’ muidogi’ siidiräti’, midä vanastõ tuudi Vinnemaalt. Ja väiga’ ilosa’ olli’ kuldräti’. Olli’ ka’ villadsõ’ räti’, mia’ olli’ kas hindä koedu’ vai poodist ostõt. Oll mitmõ ajastu ja ao rätte. Päähä panti tuu, midä oll saia’, kindlahe mõot tugõvalt “moevoolu” ka’ Petsere kaubavalik.

Teema taht kindlahe viil uurmsit ja süvenemist. Ku sul om kotoh mõni vana ja erilinõ päärätt, sis võta’ ühendüst Seto Käsitüü Kogoga’ ja tulõ’ näütä’ umma huvtavva rätti. Umanäolisõba’ räti’ pildistõdas üles.

Lõivu MerlinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood