Halva leevä iks ar' süüt, halva ello um rassõ ellä'.

Sääl, koh ma sündü – Nadežda Katajeva-Valk (0)

“Sääl, koh ma sündü” – Eesti Kultuurkapitali kirändüse sihtkapitali 2014. aastaga avvuhinna laureaadi Nadežda Katajeva-Valgu autobiograahvilinõ jutustus kõnõlõs autori latsõiäst 1950.-1960. aastagil Petseremaal/Setomaal Prudištše/Pruudsa küläh. Autor näütäs tuu ao vinne inemisõ õgapääväello, kombit, näide jumalakartlikkust, hüvvä läbisaamist setokõisiga’ ja kultuurõ umavaihõlist segunõmist. Naabridõga’ läbisaamisõ kotsilõ om kokkovõttõh ült höste, õt parep kehv rahu ku hüä sõda. 

Vindläse’ ja seto’ sai’ umavaihõl läbi, a õks hoiti eräle – eleti kõrvotsidõ, k´auti samah kerkoh, kuulja’ matõti ütte surnuaiada jne. Tiidä’ oll, õt kuagi’ puul taha-ai umast kodokotusõst kohegi’ minnä’, tull leppü’ tuuga’, mia oll. Sillaotsa Liidi om ülnü’, õt kindakirjagi’ võõda-as vindläse käest, naabridõ ilosa’ kirä’ ja väiga’ piin näpotüü jäi õks mõlõbalõ osapoolõlõ silmä. Ummõhtõ om vinne ja seto rõivih ütesagamaist.
Raamaduh toontõdas inemisi alalhoitlikkust, saldmist, viisakust. Elo, sugulaisi, naabridõ pääle kaibaminõ olõ-õs kombõs. Kohut inemisi üle mõistõta-as, õgaüts elli nii, kuis mõistõ. Viriseminõ, hädäldäminõ ja takahkõnõlõminõ olli’ keelet – säänestmuudu tetä-äs vai proomti tuu tegeminõ jättä’ tegemäldä’, midä hindäle soovta-as saia’. Peräkõrra om õks nii, õt kiä tõõsõlõ mulku kaib, tuu eis’ sisse satas.

Pääle sõta ja peräst kolhoosõ tulõkit kia sai, tuu läts umast kodokotusõst ar’, ja tuuperäst õt rahha piaaigu olõ-õs, maad oll veid´o, riik võtt kõik ar’, midä õnnõ sai. Tüüst puudu olõ-õs, a rahha tüü iist masta-as. Muialõ elämä mineminõ oll keerulinõ, inemisil olõ-õs passõ. Kinkõl õnnahtu saia’ haridus, tuul oll ts´uut inäbä võimaluisi parebahe ellä’. Sõda muut inemisi ja keskkunda – lähebidõ kaotus ja täntäv ebaõiglus või ka’ tugõvaba’ murda’. A Petseremaa vinne külä’ muutu-us viil niipia nõukogoligus. Inne sõta ja nõukogodõao inemisi vaihõl oll suur vahe viil pikkä aigu.

Nadežda Katajeva-Valgu mälestüsraamaduh om juttu latsõ kasumisõst maal, a ka’ taloinemisõ elo häömisõst, õt kuis rassõt talotüüd kolhoosiaigu peetä-äs minkastki’, nõukogodõ inemisõga’ kokkopolmminõ ja Petseremaalt ar’ mineminõ päämätselt Eestimaalõ. Vindläisi ja nõukogodõ inemisi eräld suhtuminõ usku. Nõukogõdõ inemine oll päämätselt ateist. Samah küläinemisõ’ olli’ harinu’ kerkoh k´auma ja usk köüt näid kogokunda.
Raamaduhe om kirja pant nii külänalju ku ka’ häti ja halõhit johtumisi, tulõtõdas miilde sõta, pita, kirmassit, saaju, matsit. Päämäne jago pututas päälesõa aigu.

Autor seletäs väiga’ värmilitsõlt maatöid ja selgitäs vindläisi ja setokõisi Eesti elämä minemist. Nadežda vanõba’ olli’ talopuja’, a harit inemisõ’: esä oll oppaja, imä raamadupidäjä. Nä elli’ nii ku tõõsõ’, näil olli’ eläjä’, tei’ talvõst puid ja kasvadi’ kartohkit. A nä osti’ sagõhõppa raamatit ja telle’ aokirju. Nadja läts opma kuuli, koh timä esä oll oppaja. Esä juu-us, tõmba-as suitsu, oppõ kaugoppõh, tä mõistsõ säksa ja eesti kiilt. Imä tegel majapidämisõga’ ja joudsõ tuu kõrvalt ka’ moodul silmä pääl hoita’. Nadjat huvidi’ ka’ raamadu’, luudus ja eläjä’, a pääle nuidõ viil kerik ja näpotüü – siih om tunda’ kodo ja vanavanõbidõ mõotust. Tähtsä kotus om pühhilgi’.

Jutustus “Sääl, koh ma sündü” om lugu armastusõst sünnükodo vasta, vanõbidõ armastusõst latsi vasta, põlvkundõ mälestüstest ja religioonist ku talorahva kasvatusõ alosõst ja tuumast.

Raamadust om löüdä’ pall´o pilte autori perekunnaarhiivist, sh inne sõta tett pilte kooliaost, rahvapidodõst, matussist ja saajust, pilte aastagist 1950.-1960. Sisse om pant pilte latsõpõlvõ kotussist täämbätsel pääväl, nuid mäntsit raamaduh nimetedäs.

Nadežda Katajeva-Valgu mälestüisiraamat sai 2015. aastagal Eesti Kultuurkapitali preemia. Vinne keelest tõlkõ eesti kiilde Veronika Einberg, luulõtusõ’ tõlkõ Mirjam Lepik, toimõt Evi Laido, keelelisõlt toimõt Monika Salo, külendüse ja kujondusõ tekk Irina Gron, trükke OÜ Paar, kirästüs Dialoog, Tarto 2016.
Raamadu tõlkmist ja kirästämist toet Eesti Kultuurkapital.

Lõivu MerlinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood