Hüäl ajal hoietas, kuräl aol kulutedas.

Seto Folk uut folgisõpru Verskahe kirotas Laaneotsa Annela (0)

Seto Folk uut folgisõpru Verskahe   


   Laaneotsa Annela


Folgilisõ’ võtva’ juunih tsihi Õrsava järve viirde, koh Seto Folk 2017 nime all „Mõtsa poolõ“ om 16.-18. juunil Setomaa kõgõ suurõp muusiga- ja matkafestival.


S´ool aastagal om Seto Folgi muusigaprogrammih artiste, kiä’ käändvä’ folki nii roki- ku ka’ teknovõtmõhe. Värsket muusigat ja veid´o mõtsa poolõ tujo toova’ laulja’ ja pillimehe’ nii festivali kodokandist Setomaalt ku üle Eesti ja kavvõlitsõ’ külälisõ’ Soomõst, Ungarist ja Gruusiast.


Kontserdi’ omma’ mitmõ lava pääl. Päälava om Verska lauluväläkul, Tõõnõ lava Seto Talomuusiumi kar´akoplih ja Mõtsalava veid´o kavvõmbah Õrsava järve lääneperve pääl. Õdagu ilda tege ussõ’ vallalõ vana söökla, koh pidolisi uut Üüklubi. Kats erikontserti om viil puulpühäl Treski Küünih.


Pääle hüä muusiga ja ilosidõ kontserdikotussidõ om väikobilõ folgilisilõ näile joudupiteh programmiga’ latsiala, mõttõlõjilõ’ moroülikuul ja rändäjäle matkaprogramm mõtsah!


Vannamuudu ja ehtsät seto kultuuri saat tunda’ õga meelega’ – kullõlda’ ja üteh laulda’ UNESCO vaimsõ kultuuriperändi nimistühe kannõt seto leelot, keerota’ jalga tõõmõli seto kirmasõl, oppi’ seto näpotüüd, maitsa’ ja üteh osta’ seto süüki.


Elämüslik matkaprogramm
Seto Folgi elämüslik matkaprogramm kuts Setomaa mõtsu kaema. Ütehkuuh avastami Verska luudust ja maastikku nii hainajuurõ, pässäpoiskõsõ ku puiõ korgusõ jovvumehe uudishimoligu kaemisõga’.


Ütskõik, kas olõt teküs rändäjä, vaganõ minejä vai tiidmisi takahajaja matkasell – kindlahe lövvät kuvvamuudu mõtsaga’ jutalõ saia’.
Matkada’ võit nii päivä ku üüse. Saat tunnõhta’ järvehelüsit, livvõlda’ vai minnä’ müüdä järve vai sis k´avvu’ kultuuriluulisõl matkal Setomaa aoluulisih kotussih. Matku om õgalõ iäle. Suurõba’ saava’ näütüses otsi’ orinteerumisõ kontrollpunktõ, a väikobidõ jaost om k´auk müüdä taimõtiid maastigu liigirikkabidõl ruutmeetridõl ja viil järve ja lumpõ väigokõisi eläjäkeisi kaeminõ läbi mikroskoobi.Seto Folgi matkaprogrammi toetas Verska Sanatoorium ja Viikeskus.


Folgil om uma latsiprogramm ja latsiala


Seto Folk om perre- ja latsisõbralik festival ja kõgõ väikobilõ om mõtõld umaette programm: saat meisterdä’, joonsta’ ja näpotüüd tetä’, pruumi’ mitmit pille mängi’, laulda’, tandsi’ ja tõisi latsiga’ mässädä’. A võit ka’ olla’ aoluuhõngulisih muusiumiroomõh seeh ja kullõlda’ jutussit ja pillimängu.


Ka’ s´ool aastagal om Seto Folgil kodonõ olõminõ, apar latsiala, mia om Seto Talomuusiumi mänguväläku lähkoh. Tuu plats om piirat ja sääl om latsi jaost mitmit tegemisi, huvtavvi mänguasju, saat joonsta’, lukõ’ ja maah omma’ põrmandurõiva’. Sääl võit kiikhobõsõga’ sõita’, õgal täüstunnil omma’ laulu’, mängu’, jutu’, pillimängu’ vai tandso’. Küllä tulõ Eesti Nuku- ja Nuursuutiatri etendüsega’ „Vepsa jutusõ’“.

Kõgõ-kõgõ väikobi folgikülälisi ja näide vanõbidõ jaost om olõmah magahuskotus.


Moroülikuul kuts üteh mõtlõmma


Seto Folgi moroülikuul om mõtõld kõigilõ nuilõ, kinkõlõ pääle helükeeleh loomingu kullõmisõ meelüs ka’ sõnalinõ eneseväljendüs.
Kolmõ päävä joosul saat Seto Folgi moroülikoolih kullõlda’ loengit ja ka’ ummi mõttit vällä üldä’.


Filme näüdätäs ehtsäh jurtah


Seto Folgil saat kaia’ soomõ-ugri filmitegijidõ puult tett filme jurtah. Filmiprogramm om kokko säet minevä aastaga soomõ-ugri filmifestivalil (FUFF) näüdät filmest.


Sõirapäiv kuts folkari’ Saatsehe


Seto Folgi puulpühä om Saatserinnah traditsioonilinõ sõirapäiv. Mi kutsu kõiki maitsma Setomaa meistridõ tett söögikraami.


Seto Folgi latsi ja nuuri jutukonkursi „Mõtsa poolõ“ võitja’ omma’ jo tiidä’


Inne Seto Folki oll jutukonkurss „Mõtsa poolõ“ ja 28 esitet jutust ja luulõtusõst valõ’ hindaja’ vällä võidutüü’. Kõgõ inäp töid olli’ kirotanu’ Setomaa koolilatsõ’, a oll kirotuisi ka’ muialt Eestist.
Edimätsih, kooni’ 10-aastakatsi vanusõklassih sai võidu jutt „Supimaias hunt ja õnnelik kana“, minkõ autoris om Alasniidü latsiaia Kuldkängä rühmä latsõ’.


10-15-aastagatsi vanusõrühmäh võit proosajutussidõst suurõ edumaaga’ jutt „Metsavennad“, minkõ kirot Brigitte Hunt. Tõõsõ avvuhinnalitsõ kotusõ sai jutusõga „Kuidas siil okkad sai“ Indrek Parijõgi. Luulõ katõgooriah sai võidu „Hundimuusika“, minkõ autoris om Jade Lummo. Tõõsõ kotusõ sai luulõtus „Metsas“, minkõ kirot Gretel Juhansoo.
Päält 15-aastagatsist latsist läts edimäne kotus jagamisõlõ katõ jutukirotaja vaihõl. Edimätse’ kotusõ’ sai’ Laura Kallari jutt „Augustiöö“ ja Alic Koppeli „Suvõhummok Setomaal“. Tõõsõ kotusõ sai Liis Toomas, kiä kirot uma vanaimä Anna jutu „Rebane hanekarjas“ üles.


Jutukonkurss inne Seto Folki oll edimäist kõrda. „Ma ku innine kultuuriinemine ja näütlejä ütle, õt ku ma nuid jutta loi, sis mullõ miildü’ säntse’ jutu’, koh oll pall´o vällämõtõldut. Ma hinda korgõlt nuid, mia’ omma’ elolähko’ ja luudust ja keskkunda hindamma oppava’,“ ütel hindamiskomisjoni liigõh Sarapuu Indrek.


„Päält 15-aastagatsõ’ mõistva’ luudusõst väiga’ hingelisõlt ilostõ kirota’, lukõh lätt jutt hindälgi’ hinge. „Augustiüü“ oll meistriteos, samah seto keeleh om s´ooao latsil rassõp hinnäst väljendä’,“ selet hindamiskomisjoni liigõh Vabarna Maret.


Seto Folgi jutukonkursi hindaja’ olli’ Setomaalt perimüsoppaja Vabarna Maret, Põlva maakunnalehe Koit kultuuri- ja haridustoimõtaja Sarapuu Indrek, kiränik Kauksi Ülle, ansambli Trad.Attack! kõrraldaja ja liigõh Vabarna Sandra, sootska ja Seto Folgi kommunikatsioonijuht Laaneotsa Annela, Seto Folgi turundusjuht Tammõ Liisi ja Seto Folgi pääkõrraldaja Slavski Marili.


Inne Seto Folki oll loomingulinõ konkurss, kohe sai aprillikuu lõpuni’ esitä’ meisterdämistöid mõtseläjist.
Seto Folgi jutukonkursi ja loomingulisõ konkursi avvuhinna’ andas võitjilõ kätte 14. mail Minilaulupääväl Verskah. Latsi avvuhinnakoti’ tei’ makõst Kõlleste Kommimeistri’.


Seto Folgi jutukonkursilõ võidsõ kirota’ vällämõtõld jutta vai luulõtusõ kõgõst ja kõigist mõtseläjist.
Muusiga- ja matkafestival Seto Folk „Mõtsa poolõ“ om Setomaal Verskah. Pido lätt laanõh vallalõ 16. juunil ja om kol’ päivä.


Seto Folgi pääsponsor om Tiksoja Puidugrupp.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood