Sõa aigu oma taiva värä' vallalõ.

Seto Kongress – õga seto võimalus (0)

Ku ma kolm aastakka takasi andsõ uma külä külävanõmbalõ nõuholõki Seto Kongressilõ saadikust minnä’, sis ma tiiä-s tuust kongressist midägi pall´o. Olõ-s olnu varahampa tuust kuulnu õga sääl osalõnu. Lätsi kohalõ ja õkva kotusõ pääl sündü otsus kandidiiri’ vanõmbidõ kokko. Osutu ka valitust ja nii ma olõ tuud ütiskundlikku tüüd n´oo’ aastaka’ ka tennü.

S´oo ao joosul om mullõ hindäle kõgõ inämp miildünü just tuu, õt ma olõ saanu vällä kõnõlda’ ummi mõttit – nii ku nä ommava’ mu pääh olnu’ vai ku ma olõ umah süämeh tundnu. Ma olõ saanu kuuholõkidõl helü anda’ ja otsustada’ nii, kuis ma uma süäme perrä õigõst olõ pidänü. Tuu om mu silmih väiga suur väärtüs, mia olõ-i võimalik parhillatsih volikogodõh õga riigikogoh, koh piat helü andma nii, kuis koalitsiooni pääliku’ ette ütlevä’. Tuuperäst om ka tuu Setomaa valla moodustaminõ lännu nii, kuis lätt.

Seto Kongress om 96 aastakka tagasi Setomaa elänikõ hindä puult rahvakuuholõkina ello kutsutu. Vanõmbidõ Kogo om valitu 1993. aastagast pääle – ku toimu edimäne pääle ilmasõta kongress. S´oo aastaga 9. oktoobril tulõ XII Seto Kongress – nii ku suvõl oll´ koolinuuri tandsopido XII kõrda. Mu meelest om Seto Kongress väiga erilinõ ja erilidsõst tegevä’ tuu õkva n´oo’ kolm asja:

1) Sinnä’ saava’ kandidiiri’ kõik seto inemisõ’ vai aoluulidsõ Setomaa eläniku’, kiä’ tahtva’ olla’ Setomaa jaost tähtsidõ küüsümüisi otsustamisõ man. Tuu tege Seto Kongressist kõgõ laembapõhjalidsõmba rahvaesindüse organisatsiooni. Ku kaia’ Eesti Vabariigi põhisäädüst, koh kirotadas, õt võim kuulus rahvalõ, sis om Seto Kongress kõgõ suurõmpa võimuga organisatsioon Setomaal. Eiski vahtsõnõ Setomaa vald hõlma-i nii suurt valimispiirkunda ja nii pallo´sit setokõisi ku Seto Kongress.

2) Õga saadik või vällä’ üteldä’ uma arvamust, and helü uma süämetunnistusõ perrä. Ja kiäki saa-i tuud pahas panda’. Tuu om õkva tuu, mia tege kongressist rahva esindüskogo.

3) Ku om tahtminõ ummi mõttit teost tetä’, rohkõmb Setomaa asjust tiidä’ saia’, kuuhtüünä üteh avita’, uma panus Setomaa hüäst anda’ vms, sis õgal saadikul om võimalus kandidiiri’ vanõmbidõ kokko ja saia’ tuu liikmõst, ku osutus valitust. A valiva’ nuusama’ saadiku’, kiä’ ommava’ saalih. Olõ-i vaia olla’ kohkil nimekirja iihotsah vai määndsegi partei liigõh tuu jaost, õt miskit uma sünnümaa ja kaasmaalaisi jaost kõrda saata’.

Mul om süämest hüä miil, et Seto inemistõl om sääne võimalus, midä tõistõl Eestimaa elänikõl olõ-i. Ma tiiä, õt Seto inemistõ hulgah ja Setomaal eläs pall´o nuid, kiä’ huulva’ vai tundva’ murõht Setomaa, seto keele ja kultuuri, haridusõ peräst. Kiä’ tahtva’ vai olõsi’ valmis ummi mõttit vällä ütlemä ja panustama tuu jaost, õt mi kiil ja kultuur eläsi’ ja mi elokotus muutusi’ järest parembast, luudus püüsüsi’ puhtana jne.

Tuuperäst ma oodagi s´oo aasta kongressilõ rohkõlt saadikit, õt tuu om just tuu kotus, koh saasi’ ja tulõ vällä’ kõnõlda’ süäme pääl olõvit murrit, mõttit, tetä’ as´alikkõ ettepanõkit, löüdä’ hindä mõttilõ poolõhoitjit ja läbi vanõmbidõ kogo ka nuid mõttit eis’ ello viiä’. Olõ-i mõtõht uuta’, õt äkki kiäki tõõnõ tulõ ja tege mi elo ilosast, kimmäst, oppas latsilõ seto kiilt, võtt vasta mi iist otsusit, vii mi mõttit ja unistusi ello jne. Kiä tuu tõõnõ sis olõma piäsi’? Kiä tuu tõõnõ mõist MEELE ette kõnõlda’, kuismuudu mi piasi’ umma ello siih Setomaal elämä vai kuismuudu om õigõ seto kiilt kõnõlda’, opada’, rõivit tetä’, kanda’ jne? Setokõsõ’ õks eis’ piasi’ häräl sarvist haardma ja uma elo üle eis’ otsustama. Sis om ka järgmätse kümne aastaga perrä hüä kaia’, õt näeh, eis’ teime – höste teime.

Tuust, mia om parhillatsõ vanõmbidõ kogo puult kolmõ aastagaga ar’ tettü, kõnõlõ ma kongressil. Päävanõmba aruandminõ vanõmbidõ kogo tegemistõst om kongressil olnu umaette pääväkõrra punkt ja saa nii olõma ka s´oo kõrd. Pääle tuu tulõva’ s´oo aastaga Seto Kongressil kõnõlõmisõs viil järgmätse’ teema’:

  1. Ettekandõ’ Setomaa olõvikust ja tulõvikust eri Setomaa kotussist (Siberist, Petserist jne).
  2. Külälistõ ja saadikidõ sõnavõtu’ ja ettekandõ’.
  3. Seto Kongressi ja Vanõmbidõ Kogo kotus (roll) haldusreformi järgi.
  4. Vahtsõ Vanõmbidõ Kogo valiminõ.
  5. Vanõmbidõ Kogo puulsõ’ tunnustamisõ’ (aastaga esä-imä, vanaesä-vanaimä, ilosamp Setomaa kodo, Setomaa aastaga ettevõtja).
  6. S´ookõrdnõ kongress toimus väiga erilidsõl aastagal.

Säänset aastakka, koh 2,5 kuu joosul vaeldusõ’ kõik korgõmpa võimu esindäjä’ Setomaal, olõ-i vaest olnu jo tükül aol:

  • Kuningriigih valiti vahtsõnõ ülembsootska, päiv varahampa vahtsõnõ nuursootska;
  • Kongressil valitas vahtsõnõ Vanõmbidõ Kogo ja nuu’ valiva’ hindä hulgast vahtsõ päävanõmba;
  • 15. oktoobril valitas vahtsõ valla volikogo, kiä pand paika vahtsõ vallavalitsusõ.

Lisast valitas 10. septembril ka vahtsõnõ Petseri liina administratsioon ja ka Setomaa Valdu Liit piasi’ hinnäst reorganisiirmä tuu peräst, õt nelli Setomaa Valdu Liidu asutanu valda kaova’ ar’.

S´oo kõik kõlas ja näüs ku vahtsõnõ algus – vahtsõnõ võimalus. Mi esiesä’ jo tiidsevä’, õt nn verevaeldus vai vahtsõ vere sissetuuminõ suguvõssa/küllä om väiga olulinõ. S´oo aasta luu ideaalsõ’ võimalusõ’ verevaeldusõst Setomaa rahva esindüsteh.

Taha viilkõrd seto rahvalõ süämele panda’, õt seto rahva, maa, keele ja kultuuri saatus ommava’ innekõkkõ setokõisi hindä kässih ja mõtlõmisõh. Tuu peräst om väiga olulinõ julõda’ mõtõlda’, vällä üteldä’ ja ka tetä’. Kasutagõ’ kõiki nuid võimaluisi, midä s´oo elo mi ümbre pakk tuu jaost.

Ma taha siih umalt puult tehnädä’ kõiki nuid saadikit, kiä’ andsõva’ mullõ minevä kongressi vanõmbidõ kogo valimistõl uma helü, kõiki nuid, kiä’ om minno toetanu’, avitanu’ n´oo’ kolm aastakka. Ait´umma teele. N´oo’ ommava’ olnu’ väiga väärilidse’ ja opõtliku’ ja mul om hüä miil, õt ma ole saanu anda’ uma panusõ Setomaa hüäst. Ma kutsu kõiki setokõisi lähetämä kongressilõ ummi saadikit. Tuu olõsi’ kõgõ paremp teno mullõ ja kogo vanõmbidõ kogolõ, kiä avitava’ XII Seto Kongressi ette valmistada’. Ait´umma ka noilõ tuu iist.

Seto Kongress toimus 9. okt Verska Kultuurikeskusõh alostusõga kell 10.00. Saadikidõ rigistriirmine joba käu. Volikirja blanketi saat www.setomaa.ee ja alakirotusõga volikiri tulõ saata’ ildampa 1.10.2017 oie@sarv.ee.

Itse UrmetKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood