Tõõsõlõ ostku-ui muud ko kulat'sk: ko hüäst võta-ai, sis süüt eis ar'.

9. oktoobril om Seto Kongress (0)

Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo istõ 23. mail kuuh Luhamaa külätarõh ja arot edaspidist ello.

Edimält kõnõl päävanõp Itse Urmet As´atundjidõ Komisjoni kokkosaamisõst 17. mail. Sääl näil oll pääväkavah 15 teemat, nuidõ siäh haldusrehvormi teema, ülepiirilinõ kuuhtüü Vinnemaaga nii viisadõ ku ülek´aumiskotussidõ probleemi’, õt pühhi aigu kipõbalt üle kontrolljoonõ lastasi’, kultuuriviisadõ hulga suurõndaminõ 4000. Piiri veereh riigiteie rahastus, teie remont. Saatse tii remondi jaost om vaia tetä’ geodeetilisi uuringit. Laseriga’ saasi’ kipõbalt, a tuu jaost om vaia Vinne poolõ lupa. Kohaligu’ inemisõ’ omma’ piirivalvuridõ jaost tähtsä’, näist või olla’ api. Turvalisusõ kindlustaminõ piiriveereh, tähtsä olõs, õt. asustus jääsi’ alalõ. Elektrilevi teema – elektrivõrgu’ omma’ väiga’ kehväh saisuh. Riigihaldusõ ministri Mihhail Korb ütel kuuholõki lõpuh, õt aastaga peräst tä kuts viil As´atundjidõ Komisjoni kokku ja timä jaost tähtsä’ teema’ omma’ teievõrk ja elektrilevi.

Viimätsel aol Vanõbidõ Kogo om arotanu’ seto keele ja kultuuri teemat, õt kuvvamuudu saasi’ tuud kõkkõ opada’ koolih ja latsiaiah. Tetti kiri ja k´auti 18. märdsil Haridusministeeriumih kõnõlõmah, et seto keele oppamisõ jaost olõs vaia rahha mano nuilõ oppajilõ, kiä’ umah tunnih mõistva’ opada’ ainõt seto keeleh. Kõnõlda’ ja opada’ om vaia, muido mi kiil ja kultuur pia häös suutumast ar’. S´oo om pikk ja keerulinõ teema, võtt aigu, kõik tsõõri’ omma’ väiga’ suurõ’ ja liigusõ’ aigupiteh.
Vanõbidõ Kogol ülti vällä, õt om mõtõh ja no’ tett ka’ ettepanõk, õt Setomaalõ pandasi’ mälestüsmärk vabadussõjah surmasaanuilõ.

Tulõda miilde, õt 9. oktoobril kuts Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kokko järgmätse kõrralitsõ Seto Kongressi. Pareba kõrdamineki jaost kõrraldadas inne ütepääväne mõttõtalos ja tuu om 26. juunil Nedsäjä külätarõh kell 11.00-15.00. Kõik, kedä seto elo pututas, kiä’ tahtva’ ütehkuuh arota’, omma’ oodõt. Oodõtas nii vannu ku nuuri, nii miihi ku naisi, nii latsi ku suuri!

Ka’ s´ool aastagal and Vanõbidõ Kogo üle kõgõ pareba imä-esä, vanaimä-vanaesä, kodo ja ettevõtja avvupaprõ’ Seto Kongessi pääväl. Naakõ’ tuu pääle ka’ mõtlõmma ja ümbretsõõri kaema.

Ilosat keväjät ja kinkõl om aiamaa, sis tsusakõ’ õks midägi’ maa sisse, sis om sügüse hüä kaia’, suuhtõ panda’ ja tõisilõ kinktüisi tetä’!


Sarvõ Õiõ
SKVK kirotaja



Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood