Kur'atüü takah veerüs vannõ.

Seto Külävüül kooltadas vahtsit giide (0)

MTÜ Seto Turism kõrraldas jo kolmandat kõrda Setomaa giide kooltust, s´ookõrd kuuhtüüh MTÜ Setomaa Valdu Liiduga. 2017. a jaanuarih välläkuulutõt kooltusõlõ tahtsõ tulla’ 30, nuist sorditi vällä 20 inemist. S´ookõrd om kooltusaig pikep ja tävveligup. Kokko om katõsa oppõmoodulit, kats praktikaaigu ja katõl kõrral võimalus atestiirmisõs. Edimäne atestiirmisvõimalus om sügüsetseh jaoh ja atestiirminõ om avat kõigilõ, ka’ nuilõ, kiä’ olõ-õi kooltusõl k´aunu’. Nii õt sügüsest pääle saa Setomaa mano hulga vahtsit (ja ka’ parhilla’ tegutsevvi) atesteerit giide.

S´oo keväjä joosul om olnu’ kol’ kooltusmoodulit, kokko kuus kooltuspäivä, minkõst poolõ’ omma’ olnu’ teoreetilisõ’, poolõ’ praktilisõ’. Tundma om opit Setomaa aoluku, loodust, rahvakalendrit, rahvarõivit, süüke, laulu ja õigõusku. Läbi om sõidõt Seto Külävüü – aamõtligult om kooltusprojekti nimetüs „Seto Külävüü giide kooltusprogramm”.
Viimätsel kooltusõl sai’ tulõvatsõ’ giidi’ ka’ eis’ giiditüü ar’ pruumi’: õgaütele oll ant kindla lõik, mia’ tull giiditekstiga’ täütä’. Tõisi (tulõvidõ) giide iih olõ-õs tuud sukugi’ lihtsa tetä’ ka’ kogõnu’ giidel! Kogõnu’ giidi ja kooltaja Tauli Laura juhõndamisõl olnu’ oppõpäävä’ olli’ väiga’ intensiivse’ ja mõtlõmapandva’.

Seltskund om kirriv ja põnnõv, õgaütel om ka’ tõõsõlt midägi’ oppi’. Meil om niisamatagi’ huvtav ütehkuuh jutata’ ja kuuh olla’. Mõnõ’ omma’ jo tugõva’ Setomaa giidi’, a om säntsitki’, kiä’ olõ-õi viil kunagi’ giiditüüd tennü’, ja om nuidki’, kiä’ omma’ tulnu’ muialt (Lätist ja Leedust). Kõgõ inäp om säntsit tegevgiide, kiä’ tegutsõsõ’ kül’ muial (näütüses Tartoh). Täks nimä’ nakasõ’ tulõviguh tuuma Setomaalõ kõgõ inäbä turiste, selle õt kruiisilaivuga’ Talinast tulõva’ turisti’ mi Setomaalõ saa-ai, a Tartohe joudnu’ rahva võisi’ ja saasi’ Setomaalõ meeltä’ kül’.

Ütskit atesteerit giide om Setomaal ka’ parhilla’, no nuid om vaia pall´o inäp: õks om nii, õt suvitsõl nädälivaihtusõl võiva’ nuu’ ütsigugi’ kinni olla’ ja sis olõ-õi kedägi’ võtta’. Tähtsä om tuu, õt läbi kooltusõ tulõs meele võõrkiili mõistvit inemisi mano: näütüses om meil parhilla’ puudu säksa, soomõ ja läti kiilt mõistvit giide. Pääle nuidõ kiili om meil tulõvastõ giide arsenalih muidogi’ eesti, seto, inglise ja vinne kiil, lisas ungari, leedu, rootsi, prantsusõ ja hispaania kiil – kokko tosinajago kiili!

Järgmätse’ kooltusmooduli’ omma’ oktoobrih ja novembrih – sis optas kontrolljoonõtagost Setomaad tundma. A inne tuud uut iih suvi, giide kõgõ magusap ja kipõp tüüaig. Kooltusõ seeh om 40 tunni praktikat, minkõ sooritaminõ olõ-õi väiga’ rangõlt reglementeerit. Praktika mõtõh om eis’ hinnäst arõnda’ ja olla’ Setomaa tegemisi seeh. Ku mi turismitegijidõ siäh (innekõkkõ muusiumih, giide siäh, a ka’ söögiettevõttidõh, majandusasutuisih vai tõisih turismiettevõtmisih) om nuid, kiä’ giide praktikategemisi vajadust hüä meelega’ ar’ kasutasõ’, sis võtkõ’ ühendüst projektijuht Külvigu Heleniga’ – ma anna ti soovi’ ja kontakti’ kooltusõl osalõjilõ edesi.

Seto Külävüü giide kooltusprogramm om kats aastakka ja rahastasõ’ PRIA Leader programm, MTÜ Setomaa Turism ja MTÜ Setomaa Valdu Liit. Hüä kuuhtüüpartner om projektih SA Seto Instituut ja mitmõ’ tõõsõ’ Setomaa ühingu’, seldsi’ ja ettevõttõ’, kiä’ avitasõ’, õt kooltus höste kõrda lääsi’.

Külvigu Helen, „Seto Külävüü giide kooltusprogrammi” projektijuhtKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood