Hää naisõ peräst massa-ai tilka murda.

Seto pilokonkursi pääpreemia jäteti Verkahe (0)

24. Seto pilo päivi teema oll „Romantilinõ ja õrn seto pilo“. Konkursilõ esitedi 19 tüüd, nuist 7 olli’ nuuri tüü’.
S´ool aastagal õnnahtu konkursitöid hindamma saia’ väiga’ korgõ komisjon: Kangro Ulve ja Lillmaa Terje ku seto pilo kõgõ pareba’ as´atundja’, Andresoni Sigre perändtehnoloogia magistrioppõ tudeng, Seto Käsitüü Kogo esindäjä, Kunsti Tiiu, pilopäivi 20kõrdnõ kõrraldaja ja seto pilo hoitja, ja sis viil oll Parijõgi Ahti, luuja ja leiutaja. Edimäist kõrda pilopäivi aoluuh oll hindajidõ siäh meesterahvas. Teema jo valu nõudsõ hindajidõ sekkä ka’ miist!

Kõgõ parebast pilomeistris hinnati Vabarna Jane! Timä valmistõt piloga’ õhulinõ pluus sai edimätse kotusõ ja peen´okõsõst ütekõrdsõst langast piloga’ põll sai tõõsõ kotusõ. Kolmadat kotust jäi’ jagama Pandi Piibe Võrost ja Lätte Ene Tartomaalt, näil olli’ näütüsele tuud pluusõ’. Noorist kõgõ parebast hinnati Verska Gümnaasiumi opilasvirma PäästePITS piliseiji.

Hindaja’ anni’ vällä ka’ hulga eripreemjit: mõttõpreemia läts päävävar´o iist Kala Ingritilõ, klassikapreemia sai liniguotsa pilo iist Linnuse Marje ja kõgõ romantilitsõba ja õrnõba tüü oll Vabarna Jane pluus. Nuuri ideepreemia anti päälepanda’ karmani iist Tammisto Lisettele Miktämäe koolist.

Pilopäivi aol käve näütüst kaemah hulga inemisi. 

Vällä jaeti tõisigi’ preemijit: oppajapreemia Vabarna Maretilõ 6 opilastüü juhendamisõ iist. Ergutusavvuhind kõgõ noorõbalõ osavõtjalõ Priksi Leenulõ 3. klassist. Seto Käsitüü Kogo eriavvuhind traditsioonõ hoitmisõ iist Linnuse Marjele liniguotsa pilo iist. Kangro Ulve eriavvuhind Vabarna Janele tummõhalja peen´okõsõ piloga’ ilostõt pluusi iist, Seto Talomuusium tunnust traditsioonõ hoitmisõ iist avvuhinnaga’ Linnuse Marjet.

Pitsipäivi aol oll maikuuh hulga erinevvi tegevüisi ja toimõtamisi: avamisõ ja lõpõtamisõ üritüs ja tähistimi II Suurt Pitsipäivä.

Avamisõl oll s´ool kõrral hulga rahvast. Seto Talomuusiumi moropääl kõnõldi soomõ, vinne, eesti ja seto keeleh. Avati konkursitöie ja üte talo näpotüü näütüs. Petsereh tegutsev Disaini Stuudio tõi pilopäivi avamisõlõ kaemisõst uma rõivakollektsiooni ja tuust sai algusõ kuuhtüü Seto Talomuusiumiga’ järgneväs pikebäaolisõs näütüses. Pilopäivi avamisõl oll ka’ 15 Haapajärve koolinuurt ja kõigil oll võimalus kaia’ näide niplispitsi klubi liikmõ Riitta Alanko töid. Liina Hergauk Käsitüü aokiräst oll ka’ kohal ja uuta’ om juttu üleriigilisõh aokiräh.

20. mail olnu’ II Suurõl Pitsipääväl oll rida erinevvi opitarõsit ja näütüisi üle Setomaa. Pitsinautlõjidõ gurmeereisil käve kül’ oodõtust veidebä huvilisi, a tuu vähendä-äi säält saad väärtüisi nuilõ, kiä’ käve’.

Gomozova Valli iistvidämisõl oll Luhamaa Külätarõh üles pant huvtav näütüs tuu nulga kodotsidõst pilotöiest. Taarka Tarõh oll Lillmaa Terje pilotõt tiraniga veerepilodõst näütüs. Obinitsa Muusiumih näüdäs Sarvõ Õiõ muusiumi ilosit pilosit. Seto Ateljee Galeriih oll pilotrüki opitarõ ja Miktämäel Inara Vanavalgõ Kohvitarõh oll võimalus ütehkuuh pilota’ valgõga’ – valgõst – valgõt. Verska Seto Talomuusiumi muusiumiüüh pilodi’ kõik nuu’, kiä mängi-is.
Päävä tekk huvtavas tuu, õt samal pääväl oll Meremäe koolih säitsmes Roosipäiv, koh oll kuuh pall´o näpotüühuvilisi ja oll mitmit opitarõsit. Pilonautlõiji jakku sinnäki!

Lõputseremoonia kujonõsi aastateemalõ kohatsõlt romantilisõs. Meeleolu jaost mänge Andrelleri Iisak kitarri, süümisõst oll hüä kuuk ja preemiasaaja’ ilosti’ päivä ummi ilosidõ konkursitöiega’.

Mi või kindlalt üldä’, õt 25. seto pilopäävä’ tulõva’. Nuilõ, kiä’ jo varra nakasõ’ plaanõ pidäma järgmätse konkursi jaost, sis mi anna tiidä’, õt juubõlihõngulitsi pilopäivi teema om „Valgõst pilost inspireerit värmilinõ seto pilo“.

Trehvämisõni’!

Kala Ingrit, Seto Käsitüü Kogo vedosnik, pilopäivi kõrraldajaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood