Rahal olõ-õi silmi, ku hindäl olõ-õi.

Seto sõbõr Tõnuristi Igor sai 70! (0)

Igor Tõnurist sai 11. veebruaril 70 aastakka vanast ja tuul pääväl kõrrald Eesti Folkloorinõvvokogo tälle sünnüpäävä, õt kõik Igori avvustaja’ saasi’ uma’ tenosõna’ üldä’ ja lillepukedi’ üle anda’.

Kiä om sis Igor Tõnurist?

Tä lõpõt Moskva ülikoolih aoluutiidüskunna, a timmä võit nimetä’ etnograahvis, rahvamuusiga uurjas, volkloristis, rahvarõividõ tiidjäs, tä om rahvamuusik, pillimiis, laulumiis, kandlõmängjä, toropillipuhkja, perimüskultuuri oppaja. Igor om pia õgah Eesti korgkoolih opanu’ rahvakultuuri tarkuisi. 2003. aastagal anti tälle Valgõtähe IV klassi teenetemärk, 2007. aastagal sai tä perändihoitja tiitli rahvarõividõ oppamisõ iist.

A ma’ tiiä Igorit rahvamuusigaansamblist Leegajus, mia alost 1970. aastaga lõpuh, nimi panti ansamblilõ 1971 ja tuul aastagal ma näi näid edimäist kõrda esinemäh Tiatri- ja Muusigamuusiumih ja pia olli eis’ näide kambah. Leegajus oll kontsertansambli, kiä pruumõ tutvusta’ rahvamuusikat, tandsa, pillimängu, rahvarõivit säänestmuudu, kuis vanastõ küläh oll olnu’. Igor ku opnu’ aoluulanõ ja etnograahv tiidse meist kõgõ inäbä innist ello ja õgal esinemisõl tä kõnõl ja mi kõik tõõsõ’ näütsi, lauli tuud, mia käve jutuga’ kokko. Mi eis’ ka’ kõik aig opõ. Kotoh tull lukõ’, kullõlda’ vannu laula, õt mõista’ arvu saia’ ja pruumi’ olla’ ja ellä’ kuis inne meid om olt ja elet.

1973. aastagast nakas Leegajusõ man olõma väigokõnõ seto naisist laulupargikõnõ (Virgo Veera, Tähe Anne, Loho Alli, Verrevmäe Anne), kiä’ tahtsõ’ laulta’ ummi kodotsit seto laula. Ja tuul aastagal naksi näidega’ kuuh laulmah k´auma. Mi edimäne esineminõ olle Talinah pritsumaja saalih ja mi lauli „Kerä voki siide, vala vaski langu“. Perästpoolõ tull lauljit mano.

Igor oll k´aunu’ jo inne müüdä Setomaad, lindstänü’ laula ja nuid Leegajusõ noorilõ naisilõ opanu’, a pääle tuud, ku ansamblihe tulli’ seto’, sis seto laul jäi seto naisilõ laulta’. 1976. aastagast lätsi’ seto’ ummapääd ja juhist sai Sarvõ Vaikõ, kiä pand laulupargilõ nimest Sõsarõ.

Teno toolõ, õt Igor tekk rahvamuusigaansambli Leegajus ja tä tiidse seto laulukultuuri ja mõistsõ hinnada’ seto naisi tahtmist laulta’ ummi laula pääliinah ja õt tä võtt nä hindä juhtmisõ ala niikavvast, ku tull tõõnõ opnu’ inõminõ. Täämbätsest om Sõsarõst vai neläst Petseremaa naasest kasunu’ mitu laulupargiharro. Ma tehnä nuid kadonu’ naasekõisi ja Igorit tehnä tuu iist, õt tä mõistõ hinnada’, tahtsõ avta’ ja opada’ ja iist vitä’ ja takast tougada’ seto laulukultuuri, õt laul õks eloh püsüsi’ ka’ sünnükotusõst kavvõbah.

Tervüst Igorilõ ja joudu jouda’ ummi tiidmisi jaka’ viil mitmit-mitmit aastakki!

Sarvõ Õiõ,
innine Leegajusõ ja Sõsarõ laulunaaneKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood