Kia kuri elleh, tuu kuri kooldeh, mürü mulda minneh

Setomaa edenemisõ programmi küüsümisvuur vallalõ (0)

Setomaa edenemisõ programmi küüsümisvuur 2017. a tegevuskava kokkosäädmisõs om vallalõ 01.-19.06.2017

Maaeloministeerium, Ettevõtlusõ Arõndamisõ Tsihtasutus (EAS) ja Setomaa Valdu Liit (SVL) andva’ tiidä’, õt Setomaa edenemisõ programmi (edaspidi programm) 2017. a küüsümisõvuur om vallalõ 01.-19.06.2017.
Programmi tsiht om toeta’ projekte Setomaa edenemiseelduisi tugõvdamisõs ja parebas kasutamisõs.

Programmi raamõh saava’ küüsüjä’ olla’ Miktämäe, Verska, Meremäe ja Miss´o vald, programmi piirkunnah tegutsõva’ mittetulundusühingu’ ja tsihtasutusõ’.

Kõgõ inäp saat küüsüdä’ 32 000 eurot.

2017. a programmdokument, eeltaotlusõ vorm ja toetusõst tiidäandmisõ juhend om kinnitet maaeloministri 19.05.2017 käskkiräga’ nr 58 „Setomaa edenemisprogrammi kehtestäminõ 2017. aastagas“.

Tiidäandmispäiv küüsüjilõ om 06.06.2017 kell 12 Verska kultuurikeskusõh. Kirjapandminõ: info@setomaa.ee

Vormikohanõ eeltaotlus tulõ esitä’ SVLlõ:

  • elektroonilisõlt aadressil info@setomaa.ee ao joosul 01.-19.06.2017.
  • ku elektroonilisõlt esitet taotlusõl olõ-õi digiallkirja, sis tulõ saata’ ka’ allkiräga’ papõr postiga’ vai tuvva’ aadressil SVL, Obinitsa, 65301, Võro mk. Arvõhe lätt viimäne postitempli kuupäiv 19.06.2017.

Programmdokumendi, eeltaotlusõ vormi ja muu tiidüse lövvät:
• SVL veebilehel www.setomaa.ee ja
• EAS veebileht www.eas.ee Setomaa arengu programmi alamleht.

Täpsebält saat mano küüsüdä’ Tullus Kajalt, info@setomaa.eeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood