Hanil om küll luine nõna, küll siski ar' tund, mia sitt ehk jumalaanne on.

Setomaa vahtsõnõ kontserdikotus – Treski Küün. (0)

  Setomaa vahtsõnõ kontserdikotus – Treski Küün. Midä tetäs huuao edimätsel poolõl.   
Autori‘: Kermo Kukk (küüni as´aajaja), Jalmar Vabarna (küüni peremiis)   

Treski Küün om vahtsõnõ kontserdikotus Verska vallah Treski küläh Silla taloh. Küüni edimäne aamõtlik kontsert oll 21. augustil 2015.

Silla talo peremehele Vabarna Jalmarilõ oll sääne kontserdikotus üts suur unstus. Mõttõ elloviimisõga‘ ja huunõ renoviirmisplaanõ tegemisõga‘ naas tä pääle aastagal 2013 ja no‘ pakk Treski Küün külälisilõ ehedäid ja erilisi, uutmalda‘ ja üllätävit elämüisi. Õt küüni tegevusõh jääsi‘ alalõ värskus, sis olõ-õi tä kinni kindlah stiilih õga ülesehtüseh. Päämäne, õt sündmüse‘ olõsi‘ kultuurilisõ‘, hariva‘ ja huvtava‘.
Treski Küün om ideaalnõ kotus meelelahutussündmüisi saamisõ jaost – siih saava‘ kokko looduslähedüs ja kvaliteetne tehnilinõ lahendus.

Treski Küüni 2017. aastaga huuaigu iseloomustas eriilmelisus ja kontserdilõ tulõja‘ saava‘ eis‘ hindäle sorti‘ meeleperätse sündmüse. Programmih om rahvaligu helikeelega‘ ansambli‘, tandsomuusika, rokk ja vokaalmuusika. Küüni õgapäävätsit toimõtuisi saat kaia‘ Facebooki ja Instagrami lehe päält, kontsertkavva saat kaia‘ küüni kodolehe päält – www.treskikyyn.ee. Piledi‘ omma‘ müügil Piletilevi keskkunnah. Varahappa ostõt piledi‘ omma‘ odavaba‘.

Tandsolisõl huuao avapidol juhatas vägesit ansambli Untsakad, kiä‘ omma‘ üttekokko tandsosammõ delegiirmist praktisiirnü‘ katskümmend viis aastakka. Näide muusika pand tandsma nii noorõ‘ ku vana‘. Huuao avapido om Treskih jo 13. mail ja pido nakas pääle kell 19.00. Pääle hüä muusiga saat maitsa‘ ka‘ Toomõmäe talo kodokohvigu süüke.

Tandsmisõst väsünü‘ jalgu saat puhada‘ kats nädälit, õt sis 2. juunil jal‘ tulla‘. Sis om kontsert pühendet Verska valla 25. aastaga juubelilõ, lava pääl om legendaarnõ Singer Vinger, õt täütä‘ küün rokiriffe ja populaarsidõ hittega‘. Pääle Singer Vingeri om kohal ka‘ Verska kultusbänd Sinu Naine, kinkõl om suurõbat sorti comeback. Ansambli osalõs TV3 vahtsõh muusigasar´ah „Rahvabänd 2017“. Mi looda, õt poisi‘ tulõva‘ võidukalt kodo ja näütäse‘, mäntsest puust seto mehe‘ omma‘ tett. Kontsert nakas pääle kell 19.00.

Peräst valla viimäst juubelipito om käeh aig, ku mi tuu Treski Küünih lava pääle umanäolitsõ pop-jazziligu käsitlusõga‘ vokaalansambli Estonian Voicesi. Näide muusikah om töötluisi rahvamuusigast ja hitte, a suur jago om ansambli liikmidõ originaalloomingut. Iihotsah Kadri Voorandiga om Estonian Voices tennü‘ hindäle väiga‘ tugõva nime nii Eestih ku muial. Kontsert om 10. juunil kell 19.00.

Nätäl peräst Estonian Voicesit om Treski Küünih Seto Folgi kontsert, koh astusõ‘ üles PuuLuuP ja Maarja Nuut. Inäp tiidmisi näide kontserdist lövvät aadressil www.setofolk.ee.

Ku kinkõlgi‘ om viil tegemäldä‘ s´ooaastagatsõ jaanipäävä plaani‘, sis mi kutsu teid ts´uut tõistmuudu jaanipääväpitto. Treski Küünih om Valgõ ao jutuõdak, koh pümme aig saadõtas müüdä jutta ja muusigaga‘ ja teil om tunnõh, nii ku pümmet olõsi-i olõmahki‘. Jutussit ajava‘ vabakutsõlinõ elouurja Erki Kaikkonen ja hingestet muusikat tege nuur ja andõkas laulja-laulukirotaja Mick Pedaja. Säänestmuudu, õt jaanihussi‘ hinge ja küle ala tulõva‘. Tõistmuudu jaanipido om 24. juunil ni nakas pääle kell 23.00 ja lõpõs üüse kell 2.00.

Ku jaanipäiv ja pääväkäänäk omma‘ müüdä, sis nakas väläh kül‘ pümmebäst minemä, a tegeligult om terveh suvi viil iih. Pääle jaanipäivä om küünih ts´uut rahulitsõp aig ja järgmäne sündmüs tähistäs suvõ keskpaika. 14. juulil astus Treski Küüni lava pääle Eesti üts kõgõ viläkap laululuuja Vaiko Eplik ja timäga‘ üteh Eliit. Vaiko kõik albumi‘ omma‘ publigu ja kriitikidõ puult lämmält armastõt ja miis om korgõlt hinnat muusik. Suvõ keskpaiga juhatas sisse pop-rocki peoga‘ katõh vaatusõh ja peräst tuud diskoga‘. Kindlahe tetäs ka‘ tuld ja om hüä olõminõ.

A kuvvamuudu lätt Treski Küünih edesi, tuust saat lukõ‘ jo edespidi. Kindlahe kae‘ ka‘ Facebooki ja Instagrami ja kodolehte www.treskikyyn.ee.

Kokkosaamisõni!Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood