Haigus hobõsõga' tulõ, häräga lätt.

Setomaa vald sünnib sundliitmise teel (0)

Setomaa vald moodustatakse sundliitmisprotsessi tulemusel, mida toetab Setomaa valdade elanike 76,9 protsendiline toetus ühtsele Setomaa vallale. Vabariigi Valitsuse vastava määruse eelnõu alusel saab valla nimeks Setomaa vald.

Vabariigi Valitsus andis sundliidetavatele valdadele kevadel teada, et valdadel on võimalus ka sundliitmisprotsessis sõlmida ühinemiskokkulepped, kui palju on liidetud vallas volikogude liikmeid, mitmest valmisringkonnast nad valitakse, või ka kõigis muudes küsimustes, mis puudutab valla elanike igakülgse heaolu tagamist, sh näiteks haridust, sotsiaalseid ja muid elanikkonda puudutavaid teenuseid.

3. aprillil toimuski Värskas Setomaa valdade Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso valla Luhamaa nulga ühinemiskokkuleppe koosolek, kus valdade ühinemiskomisjonid leppisid kokku alljärgnevates ühinemiskokkuleppe punktides klausliga, et edasi minnakse järgmiste punktide juurde siis, kui kõikide valdade volikogud on kinnitanud valdade ühinemiskomisjonide poolt kokkulepitu ehk järgneva:
1. Põhimäärus – Kuni Setomaa valla põhimääruse kinnitamiseni kehtib Värska valla põhimäärus;
2. Sümboolika – Setomaa vallas hakatakse kasutama Seto lippu, Seto vappi (kannel);
3. Valimisringkond(ad) – Setomaa valla volikogu valitakse ühest valimisringkonnast;
4. Volikogu suurus – Setomaa valla volikogu koosseisus on 17 liiget;
5. Vallavalitsuse asukoht – Setomaa vallavalitsuse (ametiasutuse) asukoht on Värska alevik;
6. Teenuspunktid – Setomaa vallas asuvad teenuspunktid Luhamaal, Meremäel ja Mikitamäel;
7. Juhtimisstruktuur ei ole kokkuleppe osa.

Otsustati ka, et kui valdade volikogud kinnitavad 11. aprilliks eelpooltoodud ühinemisläbirääkimiste komisjoni kokkuleppe, siis liigutakse edasi järgmiste punktide juurde.

Meremäe vald saatis peale 3. aprillil toimunud koosolekut sõnumi, et nemad läbi ei räägi ning Mikitamäe vallavolikogu liikmetest andis oma otsusest ühinemiskomisjoni poolt kokkulepitu osas teada 4 volikogu liiget, kellest kaks olid vastu, üks poolt ja üks esitas täiendavad ettepanekud.

Mikitamäe vald teatas hoopis, et korraldab vallas aprillikuu lõpus rahvahääletuse teemal: „Kas toetate Vabariigi Valitsuse ettepanekut moodustada Setomaa vald Võru maakonna koosseisus Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühinemise ning Meremäe ja Misso valla piiride muutmise teel?”.

Teatavasti on rahvahääletus Setomaal inimeste arvamuste saamiseks aga juba jaanuarikuus läbi viidud. Setomaa elanikud toetasid 26.-29. jaanuarini toimunud rahvaküsitlusel ülekaalukalt Setomaa valla moodustamist. Jah-vastuse andis 76,9% vastanutest. Vastamas käis 1836 hääleõiguslikku elanikku, mis teeb hääletusaktiivsuseks 57,5% ja on haldusreformi rahvaküsitluste rekord.

Tugevat poolehoidu Setomaa valla loomisele näitasid kõigi valdade elanikud kõigis küsitluspunktides. Värska vallas andis Setomaa vallale poolthääle 94,6 % vastanutest, Meremäe vallas 60,9%, Mikitamäe vallas 68,6 % ning Misso valla Luhamaa nulgas 91,2%.

Kõige kõrgem oli osalus rahvahääletusel Misso valla Luhamaa nulgas - 73,4%, Meremäe vallas 59%, Värska vallas 57,5%, Mikitamäel vallas 53%. E-hääle andis 517 inimest, mis moodustas kõigist vastanutest 28,3%.

Januarikuus Setomaal läbi viidud rahvahääletuse tulemust peab sundliitmisprotsessis kehtivaks ka Vabariigi Valitsus ning on ühtlasi ka teada andnud, et uut küsitlust korraldada pole vaja.

Kuna Mikitamäe ja Meremäe volikogud sundliitmisprotsessis Vabariigi Valitsuse poolt võimaldatud ühinemiskokkuleppeid sõlmima polnud valmis, siis võtab kõik otsused Setomaa valla moodustamise osas vastu Vabariigi Valitsus. Setomaa vald sünnib sundliitmise teel ilma riigipoolse ühinemistoetuseta, kuna Mikitamäe ja Meremäe vald ei olnud õigeagselt valmis osalema vabatahtliku liitumise protsessis.

3. aprillil toimunud sundliitumisläbirääkimiste koosolekust võtsid osa: Värska komisjon koosseisus Raul Kudre, Vello Saar, Ülo Kõivo; Mikitamäe komisjon koosseisus Aare Poolak, Jüri Saar, Feliks Raudkett, Aleksander Sven Esse; Meremäe komisjon koosseisus Arno Vares, Aivar Luts, Viivika Kooser; Misso komisjon koosseisus Aigar Paas, Endel Teder, Mariliis Raidma. Koosolekut protokollis Martin Sulp.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood