Hüäl aol ots peremees orja, halval aol ori peremeest.

Setomaa Valdu Liidu vana-vahtsõaastapido (0)

Setomaa Valdu Liidu vana-vahtsõaastapido

Riidi, 13. jaanuaril täüskuu aigu sõitsõ’ Setomaa Valdu Liidu kutsutu külälisõ’ Setomaa Turismitallo õga-aastadsõlõ vana kallendri perrä peetäväle vahtsõaastapidolõ. Pido käu küläkõrda, õga aasta üteh Setomaa vallah. S´ookõrd sis Meremäel.


Meremäe Turismitaloh võtt´ külälisi vasta pidokõrraldaja Saluveere Emeri – valla lepingulinõ kultuuritüü koordinaator. Inämbüste omma’ n´oil pidosil rahvast tervitänü kohaligu valla volikogo esimiis ja vallavanõmb, a Meremäe valla volikogo esimiis Varõsõ Arno, nigu peräh Breidaksi Arvedi uudisõst tiidä’ sai, oll´ tuulaiga Koduvalla liikmidõga Meremäe mäel ja hoitsõ loosungit sõnaga „Võrumaa“. Jah, tuud loosungit saa viil aastakõsõ käeh hoita’ sändsel kujol, Lehtih om jo ilmunu pressitiadõh Eesti Vabariigi valtsusõ otsusõga kaotada’ maavaltsusõ’ 2018. aasta jaanuarih.


Turismitallo tull´ kõrrast inämb seto rõivih pidolisi Miss´ost, Verskast, Miktämäelt ja loomuligult oll´ kohal ka Meremäe valla tegusamba’ inemisõ’. Tull´ avvukülälisi Petserest ja Irboskast, SVL kuuhtüüpartnerit muuseumidõ ja folkloorifestivalidõ liinih. Seto lauluga tervit´ tulõjit Mokornulga leelokuur ja esini ka Meremäe-Obinitsa naiskuur Helmi Valduri juhatusõl.


SetomaaValdu Liidu juhatusõ esimiis Timmo Margus ütel´ minevä aasta kotsilõ õt keerulinõ, a tüükas ja õks rõõmustav tuu peräst, õt om hulga säntsit Setomaa inemisi, kiä’ ello edendäse’. Kuu aigu inne pito kuulutõdi vällä küsitlüs, õt rahvas saasi’ üteldä’, kelle teo’ paistu’ minevä aasta silmä, ja nuid sis avvustadaski aupapridõga. S´ookõrd om kitetüte nimekiri pikk ja laud kingtüsekotikõsi täüs.


Nüüd and´ Meremäe vallavanõmb Lutsu Aivar, kedä seeni õi olõ’ viil ütelgi valla üritüsel trehvänü, üle Meremäe valla iihistja avvuraha Miss´o vallavanõmbalõ Sika Lembitulõ. Jah, piat kogõnu poliitik olõma, õt naaratõh vasta võtta’ ja kaala panda’ laskõ’ avvuraha Setomaa Valdu Liidu ideega, ku tä om päältnägijidõ jutu perrä välähpuul Setomaad mitmõlõ seltskunnalõ laitnu seto valla ideed.


Ka tõõnõ kaalaraha – Setomaa Ettevõtlikõ Inemistõ Kogo tunnistäht vaeld´ kandjat. Peegli Urmas, kiä vidi ütistüüd Miss´o vallast, and´ tuu üle Verska valda, kost naatas nüüd tuud organisatsiooni juhtma.
Maaeloministri Tammõ Tarmo kõnõl´, õt suurõnõsõ’ toetusõ’ põllumiihilõ, selle õt konkuriirminõ om kõõ EL põllumiihiga. Mis tä viil ütel´ sääl kõnõh, läts veid´o kaotsi, taadõpoolõ olõ-s höste kuulda’, a ar’ minneh jätse tä kättpiteh hüväste ja ütel´, õt harvakult om tä kogõnu säänest vaimsõt sünergiat, soovit´ toda hoita’ ja avald´ luutust, õt Setomaa uma vald õks sünnüs.


Mitmõ nõvvupidämisõ vaihõlt joudsõ poolõ pido päält kohalõ ka Pevkuri Hanno ja tervit´ südämlikult, nigu täl moodus, seto rahvast.


Sootska Inara Luigas manits´ lepmisõlõ osapuuli vaihõl, ütstõõsõ solvamistõ vähändämisõlõ. Loodami, õt tä piketi seltskunnalõ Meremäe mäe pääl samma juttu kõnõl´, om jo Meremäe vallavolikogo Koduvalla kuus liigõht jovvumeetodil mitu vuuri vällä hääletänü volikogo kuuholõkidõ pääväkõrrast punkti, õt arotada’ Verska valla ettepanõkit pitä’ ühinemisläbikõnõlõmisi. Niisamatõ õi peetä’ olulidsõs 400 allkiräga vallaelänikõ püürdümisi, mis nailõ kuvvõlõ inemisõlõ miilt pite olõ-i. Aoleht om saanu mitu vuuri vallaelänikõlt tiatit tuu kotsilõ, õt Koduvalla liikmõ’ soovitasõ’ Meremäe valla küllil Miiksel, Kuksinal ja Kalatsoval Vahtsõliinaga ütte minnä’.
Esä Viktor ütel´, õt ku aoluulidsõl tervikul lahku ar’ vundament, vaos kõik päälisehitüs kokko. Tulõ unõhta’ varandusliku’ ja isikliku’ solvumisõ’, õt õks kodo jääsi’ alalõ.


Käsitüümeistri, jutusõajaja Lillmaa Terje and´ edesi uma tütre Lillmaa Hella kogõmust, kiä käve Obinitsast Verskahe gümnaasiumi ja tunnist´, ku rassõ om tii katõ Seto piirkunna vaihõl, koh olõ-i hüvvä bussiliiklust. Ja viil ütel´ tä , õt ku Seto hümni lauldõh tulõ-i ikuklompi kurku, sis paremb mingu-i hääletämä.
Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo päävanõmb, ettevõtja Itse Urmet kõnõl´ läbi mõistujuttõ tuust, kuvvamuudu kriisiolukõrrah om vaia kasutada kuuhtüüh ar’ kõigi tugõvit külgi.


Kõnõli ka Meremäe vallah Küllätüväh taloh toimõtav näütlejä-kiränik Merca, kiä oll´ kirotanu Setomaa aolehele kolumni. Kuuh näütemänguandõlidsõ sootska Riitsaarõ Evariga kandsõ’ nä tuu ka ette ja oll´ mitmit, kiä’ arvssi’, õt just tuu etteastõh om pido nagõl. Kas tuu ka lugõjat naarma aja, saami kindlas tetä’, selle õt mi avalda ta nal´ajutu ka s´ooh leheh.


Pido üldist meeleollu võtt´ kokko kõgõ inämb Mokornulga koori läbimängit mustinõ talsipäävälaul-mäng „Mõrs´a koolõtaminõ“. S´oo om seto leeloperändi süväkihti kuuluv šamanistliku alatooniga lugu, riitus uma olõmusõlt. Näio vai nuur naane, kiä om mõrs´a rollih, om suurõräti all, midä tõõsõ’ naase’ hoitva’ tä kotsil lajah ja lauldas koolnus kogo timä sugu ni lõpus korgõ kosilanõ, nii õt mõrs´a õga ria man alanõs, kooni peris ümbre satas viimätsidõ rito man. Nüüd tempo ja viis muutus rõõmsas ja lauldas ello kõik suguselts käsuga „Nõsõ’ rõõmu mõrs´a, joba su imä eläs!“. Mõrs´a nõsõs ja ku tulõ rida – eloh korgõ kosilanõ, nakas tandsma ja uikama. S´oo mängulauluga opati inemist luutma ka pääle väega suurt hulka äpärdüsi, õt tulõ valgõ päiv ka pääle kõgõ pümmembät pööriüüd.
Tandsus mängse Nedsäjä külä bänd, kiä kutsõ ka innitsit Lõkõridõ ansambli soliste Mercat ja Evarit „Hirot“ laulma.
Söögilauda kutsmisõl oll´ iistvõtja Seto Miihi Summ. Laulujäre võtt´ üles ka põhilidsõlt Koosõridõ suguvõssa kuuluvidõ nuuri miihi summ, kiä’ ka väega höste helähtivä’.


Nigu ka innitsil pidosil, kogosi’ lõpus kokko õks Kõiki Setomaa Valdu Mehe’, õt laulda’ „Ülge’ ütte“, mia kand Setomaa ühinemisõ mõtõht.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood