Magahajalõ om osa, vihastajalõ olõ-õi.

Setomaa Valdu Liit tehnäs tublisid 13. jaanuari pidol (0)

Setomaa Valdu Liit tehnäs


SETOMAA AASTAGA INEMIST 2016
Kooseri Viivikat,
kiä om hoitnu eloh leelopargi Hõpõhelme’ ja Meremäe mehe’ ni Seto Miihi Summa.

Majaku Heljut,
kiä om hoitnu Petseri seto seltsi eloh.
Vananurmõ Ilmarit,
kiä om 70 eloaastaga joosul pühendänü ilmadu pall´o aigu seto kultuuri hoitmisõlõ ja tutvustamisõlõ, tennü uma loominguga rikkamabast kultuuriello ja hoitnu aoluu meelehpidämist.

Lõvi Vellot,
kiä umast 60 eloaastagast om andnu pall´o aigu Setomaa elo edendämisõlõ.
Kala Ingritit,
kiä tõi Setomaalõ uma klassi rattaorienteerumisõ kuldmedali’.

Vabarna Jalmarit,
kiä Treski küüni vallalõtegemisõga ja muusigutegevüsega tutvustas setosit üle ilma ja tuu kultuurihuvilitsõ’ inemisõ’ Setomaalõ.

Järvelilli Reinu,
kiä om pall´o aastakkõ tüütänü hoolõga ja süämega Setomaa arõngu ja ühinemisõ hüäst.

Sontsi Karinit,
kiä arõndas haridusello Miktämäel ja toetas seto keele ja kultuuri püüsümist koolih.

Zaitsevi Reinu,
kiä juht kimmält Verska kuuli ja toetas koolih seto keele ja kultuuri püüsümist.

Orhidejeva Üllet,
kiä kõrraldas Miss´o koolih seto keele ja kultuuri oppamist.

Järvelilli Mainerit,
kinkõ iistvidämisõl tegotsõs Meremäe Kuul aktiivsõlt ku Eesti ettevõtlik kuul.

ülempreestri Ivaski Viktorit (Merikkit),
kiä om kõrraldanu Obinitsa kerigu renoviirmisõ, kiä tiin kerikuh ja külli tsässonapühhil, kiä panustas kogokunna ello ka välähpuul kerikut ja kiä uma positiivsõ elohoiakuga om tugi ja iihkujo õgalõ inemisõlõ.

preestri Uibo Peetrit,
kiä tiin kerikuh ja külli tsässonapühhil, kiä panustas kogokunna ello ka välähpuul kerikut ja kiä uma positiivsõ elohoiakuga om tugi ja iihkujo õgalõ inemisõlõ.


ülempreestri Põllu Andreast (Kaupot),
kiä om kõrraldanu Verska ja Saatse kerigu renoviirmist, kiä tiin kerikuh ja külli tsässonapühhil ni kiä panustas kogokunna ello ka välähpuul kerikut nuuri jalgpallitreenerinä.

preestri Tammese Tihhoni (Tarmot),
kiä tiin Võõpso kerikuh, kiä panustas Võõpso kogokunna ello ka välähpuul kerikut ni kiä uma positiivsõ elohoiakuga om tugi ja iihkujo õgalõ inemisõlõ.


Setomaa Valdu Liit tehnäs
SETOMAA AASTAGA SÕPRA 2016
Urmi Evelini,
kiä tekk´ miildejäävä setomuudu kujondusõ Seto Pitsi päivi näütüsele, Seto käsitüü aastanäütüsele Talinah, käsitüünäütüsele Petserih seto majah, veebilehtilõ ja plakatidõlõ.

Adamsi Jürit,
kiä om avitanu luvva’ õigusligu alosõ Seto valla tekkümisõ jaost.


Pevkuri Hannot,
kiä om toetanu Setomaa arõngut.

Setomaa Valdu Liit kitt
SETOMAA AASTAGA SPORDITEKO 2016,
TEAM KUDRE
hüvvi tulõmuisi orienteerumisõ tiitlivõistluisil.

SETOMAA AASTAGA TEKO 2016,
Verska Sanatooriumi ravikorpusõ ümbreehitämist balneoteraapiakeskusõst,
teno minkõlõ tegotsõs Setomaal Eesti edimäne balneoteraapia- ja rehabilitatsioonikeskus.


Seto Jõulumaa käivitämist,
mia om joba katõl aastagal paknu rõõmu väigokõisilõ ja suurilõ ni toonu Setomaalõ külälisi ka talvõl.


leelopargi Helmekaala’ tegotsõmist üttejärge 30 aastakka,
minkõ joosul omma’ nä tennü inemisilõ hüvvämiilt uma lauluga ni olnu aktiivsõ’ Setomaa ettevõtmistõh.


Obinitsa pensionäridõ seldsi aktiivsõt tegotsõmist,
mia om avitanu hoita’ ello seeh nii Obinitsah ku ümbretsõõri küllih.


Petseri äri-inkubaatori käivitämist
Maia Vassiljevna Vassiljeva juhtmisõl.


Miktämäe kablavidäjidõ miihi hüvvä tüüd,
teno minkõlõ tuudi 24. Eesti valdu suvõmängalt Setomaalõ III kotus.


Seto Talumuuseumi ja Saatse seto muuseumi põnõvambast muutmist
aktiivsidõ tegevüisi pakmisõga, leelopäävä kõrraldamisõga, kostipääväl ja tõisih üritüsteh aktiivsõ osalõmisõga ni Saatseh leelotarõ luumisõga.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitüü Liidu IX käsitüüettevõtlusõ foorumi miildejäävät kõrraldamist Setomaal, minga kinnistedi Setomaa ku perändkäsitüü hoitja ja arõndaja mainõh.
Suur teno, Andresoni Sigre!

13. jaanuaril 2017. aastagal
Lutsu Aivar, Setomaa Valdu Liidu nõvvokogo esimiis
Timmo Margus, Setomaa Valdu Liidu juhatusõ esimiisKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood