Nisa panõt ar' suuhõ, a meelt saa-ai päähö panda.

Sündü valimisliit Ütine Setomaa Setomaa edesisõ kõrdamineki jaost (0)

Setomaal tetti valimisliit Ütine Setomaa, mia nakas ello viimä Setomaa rahva käest jaanuarih küüsüt suuvõ, õt kuvvamuudu ellä’ ütidseh Setomaa vallah. Valimisliiduh kandidiirvä’ inemise’ kõigist parhillatsist Setomaa valdust.

„Mi süämeas´as om naada’ ello viimä jaanuarih olnu’ rahva käest küüsümisõh vällä tulnu’ rahva tahtmist olla’ Setomaa ütidseh vallah, koh mi inemisil om hüä ellä’,“ ütles valimisliiduh kandidiirvä innine Meremäe vallavanõp Järvelilli Rein.

„Mi tei valimisliidu, selle õt ütidse Setomaa valla iist saisvit om erinevih eräkundõh ja om ka’ nuid, kiä’ olõ-õi ütehki’ parteih. Mi jaost om kõgõ tähtsäp kasuta’ ar’ kõigi mi kõgõ parebidõ inemisi mõistmisõ’ ja kogõmusõ’, õt Setomaa vald lääsi’ höste edesi, arõnõsi’ kimmähe,“ ütles Verska vallavanõp ja valimisliiduh Ütine Setomaa kandidiirvä Kudre Raul.

„Rahva käest küüsümisõl tull vällä, õt suurõp jago inemisi taht ellä’ ütidseh Setomaa vallah, tuu tahtminõ tulõ viiä’ ka’ volikokko,“ ütles Miktämäe volikogo liigõh Liivago Imre, kiä kandidiir valimisliiduh Ütine Setomaa.

Innine Setomaa ülebsootska Leima Aarne Luhamaalt, kiä ka’ kandidiir valimisliiduh Ütine Setomaa, timä pidä tähtsäs, õt kõik Setomaa nulga’ olõsi’ esindet.

Tugõvat poolõhoitu Setomaa valla luumisõlõ näütsi’ jaanuarih olnu’ rahva käest küüsümisõh kõigi valdu inemise’ kõigih küsitluspunktõh. Verska vallah häälet Setomaa valla puult 94,6% vastanuist, Meremäe vallah 60,9%, Miktämäe vallah 68,6% ja Miss´o valla Luhamaa nulgah 91,2%.

Setomaa valla tegevustsihte kavandamisõl, iihmärke elloviimisõl, kohaligulõ umavaltsusüksusõlõ pant kohustuisi täütmisõl, teenussidõ kõrraldamisõl ja rahalisi vahendidõ suunamisõl võtt valimisliit Ütine Setomaa alosõs Miktämäe valla, Meremäe valla, Miss´o valla ja Verska valla kehtivä’ arõngudokumendi’ ja Setomaa Valdu Liidu puult kokko pant Setomaa arõngukava 2015-2025.

Arõngukavah om kiräh, õt Setomaa om aastagal 2020 väärt elokotus ja tunnõt turismikotus, koh eläs ja tegutses huulva kuuhtüütahtõlinõ kogokund. Setomaa inemise’ andva’ järgmätsilõ põlvkundõlõ edesi elojovvulisõ perändkultuuri ja ilosa luudusõ. Piirkund om rikas. Ettevõtlusõh kasutõdas targalt kohalikku kultuuriperändit, loodusrikkuisi ja piiriveere elokotust. Setomaa valla’ omma’ pandnu’ kokko targalt võimõka umavaltsusõ.

Setomaa vald sünnüs 2017. aastaga kohalikõ umavaltsuisi volikogodõ valimisi tulõmuisi välläkuultamisõl.

Pressitiatõ pand kokko:
Laaneotsa Annela
Annela.laaneots@setomaa.ee
372 55 79808Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood