Ummilõ jalolõ massa-ai palka.

Seto’ Ukrainah (0)

Septembri lõpuh käve’ leelopark Siidisõsarõ ütesä liigõt, Salmari Margit Rahvakultuuri Keskusõst, Hõrna Rieka SA Seto Kultuuri Fondi esindäjänä ja Kala Ingrit, MTÜ Seto Käsitüü Kogo tegevjuht, Ukrainah festivalil „Krolevetsi räti’“. Vastavõtu kõrrald Ukraina kultuuriministeeriumi alluvusõh tegutsõv Kultuuriuuringidõ keskus. Külähk´aumisõ mõtõh oll Eesti ja Ukraina kultuurikuuhtüü edendäminõ.

Edimätsel pääväl oll Tarass Ševtšenko nimelisõ Kiievi Riikligu Ülikooli folkloristika kateedrih kokkosaaminõ nuidõ üliopilaisi ja oppõjoudõga’, kiä olli’ huvilisõ’. Pääle korgõtasõmõlisõ kuuhtüükokkolepete sõlmmisõ tutvust Salmari Margit vaimsõ kultuuriperändi hoitmist ja kultuuriprogrammõ toimimist Eestih. Kala Ingrit kõnõl Setomaast ja seto näpotüüst. Leelokoor Siidisõsarõl oll suurõh auditooriumih esinemine, koh nä alosti’ tervtüslauluga’ ja joudsõ’ näpotüülaulani vällä. Kohalõ olli’ tulnu’ Ukraina mitmõ regiooni folklooriühmä’, kiä’ ka’ esini’ ja tutvusti’ ummi rõivit. Järgmätsil päivil oll esindüs Ukraina maapiirkunnah Krolevetsih.

Krolevets om kuulsa kangakudamisõ piirkund. Sääl om pikki aastit tegutsõnu’ suur kangakudamisõ tehas, mia parhilla’ om eräumandih ja tüüh om õnnõ nelli kudajat. Üteh näide kutsõkoolih saat oppi’ ka’ kangakudamist. Krolevetsi räti’ omma’ verevä-valgõ näolitsõ’, erinevvi kirjuga’ piilipääl koet mi pühäserätte mõõtu pikä’ linigu’. Traditsioonilisõlt om näid kasutõt pulmarituaalõh, a ka’ ikooni ümbre ja tarõ ilostamisõl. Krolevetsi rätte kudamisõ tehnika om tõistsagamanõ ku Setomaal. Kirä’ kor´atas kässiga’ ja kor´at kiri jääs paistumma õnnõ üte poolõ pääl. Kangamuusiumih om pall´o näide vannu rätte. Tuuhu muusiumi mi säi üles Obinitsa kerigukogo pühäseräti’ ja Seto Käsitüü Kogo puult kokko säet seto pühäserätte tutvustava vinnekeelidse jutu. Näide käsitüülisil oll suur huvi kaia’ ja tiidä’ saia’, õt mäntse ja kuvvamuudu omma’ mi pühäseräti’ tett. Novembrih viiäs näütüs edesi Kiievi ülikuuli.

Muusiumih kõrraldõdi tsõõriklaud, õt näpotüümeistri’ saasi’ miika’ kokko. Seto näpotüü tegemisi tutvustaminõ tekit pall´o mõttit. Mi sai arvu, õt perändi alalhoitmisõ ja autentsusõ hoitmisõ jaost om Ukrainah vaia viil pall´o uurmis-, edesikandmisõ- ja tiidäandmisõ tüüd tetä’.

Festivalipäiv oll kõrraldõt suurõlt ja uhkõlt. Ukraina külälislahkus oll õgal puul mi ümbre. Pääle setokõisi oll külälisi ka’ Poolast ja mitmõ’ erinevä’ kollektiivi’ Ukrainast. Avamisõl pääle tervtämisi oll kangakudamisõ meistridõlõ kutsõtunnistuisi peioandminõ. Pall´o’ meistri’ tei’ meistriklassõ ja olli’ väläh müügilauduga’. Ingrit opas opitarõh seto pilotegemist ja Obinitsa seto seldsimaja ja Taarka Tarõ pernaane Rieka kõnõl seto kultuurist.

Leelopark Siidisõsarõ sai kolmõ päävä joosul pall´o laulta’ – esinemisi oll Kiievi Riikliguh Ülikoolih, Krolevetsi kudamismuusiumih ni kultuurimaja kontserdisaalih ja Buivalo külä kultuurimajah. Esinemisi võõdõti höste vasta, nä tutvusti’ nii seto leelotraditsiooni ku ka’ seto tandsa. Ukraina reisil oll ka’ Talina ja Setomaa setodõ vaihõlinõ tutvuminõ ja elävä’ arotamisõ’ kultuurist.

Oktoobrih käve Ukraina delegatsioon Setomaal. Programmi pand kokko MTÜ Setomaa Turism ja grupijuhis oll Hõrna Aare. Ukrainlaisilõ anti ülekaehus seto kultuurist muusiumõ, meistrikodasit ja leeloparkõ tutvustõdõh. Õdagu oll Obinitsah Ukraina ja Setomaa kuuhtüüd kintäv kuuholõminõ, koh olli’ ka’ „Setomaa ukrainlasõ’“. Pääle Setomaa käve’ külälisõ’ viil Hiiumaal ja Talinah.

Ait´umma Rahvakultuuri Keskusõlõ, kiä and võimalusõ setokõisil esindä’ Eestit ja ait´umma Hõrna Aarele, teno timä as´aajamisõlõ sai reisil k´autus!

Kala IngritKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood