Ilma jovva-ai lämmäst küttä.

Sõbraligult kuuh Põlva Kultuurimajah (0)

Põlvah tähistedi sõbrapäivä rahvusvaihõlidsõ kokkosaamisõga’ – oll näpotüü- ja kultuuripäiv “Sõbraligult kuuh”. Kõik sai’ päävä joosul tutvuda’ Eesti, Vinne ja Läti näpotüümeistridõ ja tandso- ja laulukollektiive loominguga’. Viil olli’ seminari’ ja tüütarõ’, minkõ päämäne mõtõh oll edendä’ regioonõvaihõlist kuuhtüüd.

Päiv naas pääle seminariga’, koh oll kats ettekannõht. Edimäne kõnõlõja oll Leisi Lapikua umanik Maire Forsel, kiä selet, õt kuvvamuudu tä naas ettevõtjas, kuis tä müü diivanipatju 100 euroga’. Tä kõnõl ka’ tuust, õt kuis olla’ ja jäiä’ ausast ettevõtjast. Ku käsitüülinõ mass 100% massu’ riigile ar’, sh ka’ sularaha tehingidõ päält laadol, kink tä inäp ku 50% umast sissetulõkist ar’ riigile. Säänestmuudu kõik joht tii-i. Ettekannõh teküt katsipiteh arvamisi.

Tõõnõ ettekannõh oll Seto Käsitüü Kogo pääligult Kala Ingritilt, kiä tutvust Kogo tegemisi. Edesi oll laat ja opitarõ’: Põlva-, Valga-, Võromaa, Põh´a-Läti ja Pihkva käsitüümeistridõ tüütarõ’. Huvilisõ’ sai’ pruumi’ nii kaartõ trükmist Evari ja Ülle man ku tetä’ vildist pilte kavvõlitsi külälisi man. Kõik meistri’ näütsi’, õt kuvvamuudu nä umma kraami tegevä’. Kiä ummõl vällä, kiä kudi, kiä midä tekk. Seto Käsitüü Kogost oll Seto Ateljee-Galerii Obinitsast, sepp Jänesmäe Raivo ja ehtidõ tegijä Lõivu Merlin.

Kauplõminõ läts höste. Huvtav oll kultuuriopitarõ, midä kõrraldi’ OÜ Teraviku moderaatori’ Valgu Meel ja Vaidla Kaarel. Teraviku modereerijä’ avidi’ üteh Õuruupa Liidu piirialadõ Eesti, Läti ja Vinnemaa kultuuri ja käsitüü valdkunna ütidse tegevuskava luumisõlõ. Ütehkuuh otsti piirialadõ kultuurielo ütelitsi juuni, kuuhtüü lisandväärtüst ja ütitsit tegemisi järgmätses kolmõs aastagas.

Üritüse mõtõh oll arõnda’ Eesti, Läti ja Vinnemaa kuuhtüüd kultuuri ja käsitüü valdkunnah ja pakku’ Põlva-, Võro- ja Valgamaa käsitüüseltsele võimalusi löüdä’ kontaktõ Põh´a-Lätist ja Pihkva regioonist, õt naabridõga’ ütitsidõlõ tegemisilõ huugu mano anda’. Ja muidogi’ avitas sääne päiv Kagu-Eesti kultuurikollektiivel piiriületsit suhtit luvva’, õt pikäpääle panda’ kokko ütine tegevuskava järgmätsi aastagidõ jaost.

Kuuhtüüpäävä kõrrald MTÜ Euregio Pskov-Livonia, Põlva Maavaltsus ja Rahvakultuuri Keskus, toedi’ viil Kultuurkapital, Europe Direct Põlvamaa teabõkeskus, Eesti Rahvakultuuri Sihtkapital, Eesti Käsitüü Liit.
Päävä lõpõt kell 18.00 pääle naanu’ kontsert.

Lõivu MerlinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood