Ku laisku es olõsi, kes virku leevä ar süü.

Tapku-ui Seto kuldkalla! (0)

Avvustõt seto sugu! Ma võta sõnna, selle õt olõ geneetilinõ võrokõnõ, kiä om tiika’ 15 aastakka kõrdalännült kuuhtüüd tennü’.
Tapku-ui Seto kuldkalla! Maailma kunnatiigih eläs pall´o harilikkõ muakallu, kiä’ piat hindä ilostamisõ jaost õgasagamatsi vigurit vällä mõtlõmma. Võro, Mulgi ja Kihnu omma’ ka’ hinnalidsõ’ kala’, a olõ-õi nii eismuudu. Seto väärtüst saa-ai võrrõlda’ varandusõga’, midä võisi’ jaka’ Räpinä, Võro ja Haan´a valdu vaihõl ja tuu vara iist leibä osta’. Setondus om eloh asi, midä om vaia süütä’, arõnda’ ja tuud näüdäteh ja kasutõh saa terveh piirkund höste ellä’. Ku kuldkala kolmõst saagit, sis jätä-äi timmä ello ja tooda-ai elo jaost vajalikkõ väärtüisi. Kujotagõ’ õnnõ ette, õt Seto Kunigriigi kõrraldamisõs läävä’ kokko Võro, Räpinä ja Haan´a vallavanõba’!


Miss´o vald sai vana-aastaga õdagu kohustusõ seto kuuhtüüd vitä’. Ma kinnidä Miss´o volikogo 100%-lidsõ toetusõ põh´al, õt mi toeda Seto valla kokkopandmist. Mi olõ nõuh tenost s´ooni aoni olnu’ positiivsõ kuuhtüü iist loobuma ti kasus tähtsäst Luhamaa nulgast. Tuuga’ mi avida üteh hindä võrostumisõlõ. Piir saa õigõ kotusõ pääle. Miss´o toetas uma selge olõmisõga’ mõlõba kultuuri edenemist. Mi sai tiika’ kuuhtüüst kogõmusõ’, midä mi taha rakõnda’ Haan´a vallah. Luhamaa and joudu Seto mootorilõ, ülejäänü’ Miss´omaa nakas ravtsõmma Haan´a arõngut.
Hüä seto, hinda’ ka’ sa’ väärtüst, midä hindasõ’ su naabri’, Eesti riik, Õuruupa ja terveh maailm! Usku-ui undsõjuttu, õt latsõ’ saa-ai muusigakuuli, õt Võro apteek ja söögipuut setokõisi teenindä-äi, õt Võrost tulnu’ massutiadõh om pehmep Seto massutiatõst ... Küüsü’ tarkust maailmanännü’ tutvilt ja jaa’ tuud ka’ naabriga’. Kolmõ palla saet kuldkalla olõ-õi võimalik hoita’ näütämisväärtüsliguh kõrrah!


Nopri piimämehelt putel hüvvä hapupiimä Seto Kunigriigih Luhamaal, ku otsustat parhilla’, õt toetat Seto asja!
Niilo TiitKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood