Eletuvah johus kõike, hüvvä nii halva.

Trad Attack!i “ Kullakarva” (0)

Kavva oodõt Trad Attack!i vahtsõnõ album “Kullakarva” om valms. Rahvalõ anti tuust tiidä’ jo aastaga edeotsah. Albumih om 12 luku, mia’ omma’ kokko säet perimüsmuusigast ja umaloomingust. Om kipõbit ja rahulitsõbit viise.

Vahtsõ albumiga’ naati pääle üle aastaga tagasi ja kipõbalt naati kokko saama ja muusigalaagrit kõrraldamma sügüse, õt ütehkuuh pruuvi’ ja katsõta’. Mängti kokko mõnõ’ kuu’, sis lasti materjalil saista’ ja sis minti stuudiohe. Tunda’ om, õt om võõdõt aigu ja naudit tüüprotsessi. Tuu jaost, õt mängi’ aoluuga’, traditsiooniga’, tulõ tuud höste tunda’ ja tunnõhta’.

Ku alosmüürü olõ-õi, sis maia saa-ai ehtä’. A Trad Attack!i muusigu’ Sandra, Tõnu ja Jalmar omma’ uma ala prohvi’, kiä’ tiidvä’, midä nä tegevä’, ja käändvä’ kokko säntse gemüüse, õt tuud “söövä’” ka’ nuu’, kiä’ muido kaesõ’ folgi pääle ja pastlakultuurist kannõt muusigalisõlõ ainõsõlõ ülevält alla. Suur kunst om panda’ vana’ viisijupi’ vahtsõhe vormi nii, õt tuu haard pääle uma rahva ka’ tõisi rahvit üle ilma.

Umaette tsiht om bändil ehitä’ üles pikep ja püsüv rahvusvahelinõ karjäär. Pall´o esinedäs vällämaa festivalõl. Eestih om s´ool aastagal jäänü’ õnnõ üts kontsert Setomaal augustih.

Edimätse kontserdi aol kolmõ aastaga iist tekk Trad Attack! nalja, õt nä kavatsõsõ’ esinedä’ õgah ilma riigih. Ja no’ om tuu säänestmuudu lännügi’ ja bänd om kolmõ aastaga joosul esinenü’ kokko 30 riigih. Jäänü’ om viil õnnõ 166 riiki!

Muusigu’ omma’ tennü’ loet aastakidõga’ väiga’ suurõ tüü ar’. Näide vahtsõnõ album “Kullakarva” om sündünü’ ütehkasuminõ, minkõh bändiliikmõ’ omma’ inäp kokko kasunu’ ja bänd eis’ om suurõ vungiga’ vallalõ lännü’. Om mint kõik aig ülesmäke, kor´at avvuhindu, a rihma olõ-õi lõdvõbast last ja kõik aig om hoops puid ahju mano pant.

Vahtsõnõ album om hindäkindlap, tervikligup ku edimäne. “Kullakarva” om kindla samm edesi debüütalbumi “AH!” mant, mia oll inäp elektroonilinõ. Vahtsõ albumi tegemisõl om tähtsäs võtmõsõnas aig. Om võõdõt aigu lasta’ muusigal hinnäst kanda’ ja tegeldä’ nii erälesaisvidõ lugudõ ku ka’ tervikuga’. Mõnõh mõttõh “aig” märksõnana köüt ka’ albumi lugudõ valiku poolõst, sääl om lastõlaulast ja liisusalmõst inspireerit lugusit, nuuri armumisaiga ku tõisi teemadõna tuud sisse elotsõõr. Nii ku orrav rattah – om õgapäävätselt aotunnõtus tõõnõ, kipõn om umaette väärtüs.

Aoga’ mängmist om tunda’ ka’ Vabarna Jalmari varahappa vällä tulnu’ sooloalbumil, koh om kitarrimuusika. Trad Attack!i muusigu’ tegelese’ luumisprotsessih mõnuga’ ja võtmõsõnas võisi’ olla’ piinhäälestüs ja tiidligu’ valigu’. Tsihis om valluta’ maailm uma muusigaga’.

Trad Attack! tii-i kedägi’ perrä, ansambli tege uma maailma, mia om orgaanilisõlt köüdet tuuga’, mia oll, ja tuuga’, mia tulõ. Lugudõ ülesehitüse’ olõ-õi inäp nii õgapäävätse’ ja etteaimatava’, a nä omma’ täüs huvtavvi jupikõisi ja üllätüisi siih ja sääl. Helükiil om sääne, õt tuud aja-ai mäntsegi’ tõõsõ bändiga’ segi – aetas umma juunt.

Samah kõigõlõ kaemalda’ olõ-õi unõhtõt ka’ ummi juuri ja s´oolõ pundilõ nii umast vannu salvõstuisi kasutamist umah loominguh – siihkirotajalõ tuu viimäne väiga’ meelüs. Ma eis’ umah laiskusõh arhiivi linte läbi kullõmma minnä’ viisi-i, hüä ku helme’ kätte tuvvas. Samah nuu’ vana’ salvõstuisi palakõsõ’ mõntkõrd toova’ ka’ inäp inemisi tulõviguh arhiivi folkloriste välitöie salvõstuisi kullõmma.

Hüvvä ilmareisi ja vahtsit vallutuisi helimaailmah, Jalmar, Sandra ja Tõnu!

Lõivu MerlinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood