Kes kaiho pelgäs, tuu õnnõ ei lövvä.

Umatsidõ man Siberih (0)

Siberi seto’ tulli edimäst kõrda Setomaalõ käuma Radajilt 4-5 aastakka tagasi, kohe näid olli’ kutsnu’ Irboska muuseum ja Majaku Helju. Pääle tuud om olnu pargikõnõ Siberi setosit Seto kuningriigih. Minevä aastaga ku mi näid kodo poolõ saadi, kutsi’ nimä’ meid väiga hindä mano Siberihe.

Minevä aastaga lõpuh saiõ arotadus Tullusõ Kaja iistvõtmisõl üteh Kalkuni Andreasõga, Oinetsi Veera, Andrejeva Marina ni Jevsejeva Galinaga, õt kuis saasi’ aoluulinõ reis kõrraldatus. Veera võtt´ hindä pääle raha otsmisõ Siberih elämisõst, sõitmisõst, näituisi ruumõ löüdmisõ, esinemisi kõrraldamisõ. Mi võti hindä pääle sõiduraha ja ka näituisi ni opitarõdõ tegemisõ Siberih. Veera saiõ tukõ Prohorovi fondist ni Krasnojarski krai, liina ja Partisanski rajooni valtsuisist. Veera leppe kokko ka Eesti suursaadikuga ni Krasnojarski krai kultuuriministriga pressikonverentsi, ütidse näitusõ avamisõ. Otsõ meele bussi liinast küllä sõitmisõst ni peräst tagasi.

Kotusõpääl üte sõidu Krestjasnkihe kõrrald´ vana nimega Perova, parhillanõ Partisanski valtsus ni meid sõidudi’ mi seto sõbrakõsõ’ Haida ja Bulatnova küläst ni Krasnojarski liinast. Haidah elli mi perridõh, hoiõti meid väiga höste, lavva’ olli’ laaditõt hummogust õdaguni, sanna’ küttü’ kõik aig, mis mi sääl olli. Eesti riigi puult andsõ’ tukõ Setomaa kultuuriprogramm, Eesti Kultuur maailmah. Õga reisilinõ kergähüt´ umma kukrot ka õks kõrdapite.

Suur teno tulõ üteldä’ Tullusõ Kajalõ, kiä toimõt´ meil ette ni taadõ, piledi’, kava, mutingidõ praavtamisõ, kingtüisi taratamisõ, kiräkeelest vinne kiilde ni vasta ümbrekäändmisõ. Piho Mare kõrrald´ uma Siberi pilte näütämisõ ni 30 aasta Siberi setodõ uurmisõ tutvustamist rahvalõ. Urmi Evelin üteh Järvelilli Reinuga teije’ näitusõ, Kauksi Ülle ni Riitsaarõ Evar trükke’ üü’ ku päävä’ pakutrükki, käsitüülisõ’ opsi’ ni näütsi’ ummi mõistmisi. Pillimehe’ mänge’ üü’ ku päävä’, inemisilõ ni küläkaralõ, liinah, maal ni liinaliini bussih. Söögioppaja’ laadidi’ sõira ni taarikapstidõga laudu küläh ku maal. Tormi Piret tandsit´ rahvast üül ku pääväl. Avvulinõ Setomaa ülembsootska hoitsõ rahulikku miilt ni kandsõ edimätse Siberi käugi vastutust korgõh.

Siberi puult olli’ suurõ vaiva nägijä’ Oinetsi Veera, Medetskaja Tatjana, Andrejeva Marina, Jevsejeva Galina, Kauba Veronika ja Stefanovski Sergei ummi perridõga.

Kõrraldus käve läbi SA Setu Kultuuri Fondi.

Ait´umma! Ait´umma! Ait´umma!

Hõrna AareKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood