Paremb hüä härä kõtuh kui tühä kõlguse nulgah.

UNESCO-tourism: Eesti-Läti turismiarõndusprojekt (0)

Märdsih naas pääle Eesti-Läti programmi rahastusõ abiga’ projekt „Umakultuuri piirkundõ arõndaminõ ja tutvustaminõ ku turismi tsihtkotusõ’ – UNESCO-tourism“. Projektih omma’ Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi. Kol’ edimäist omma’ ka’ UNESCO vaimsõ kultuuriperändi nimistüh, Liivi esitäs taotlusõ projekti aol. Kolmõ aastaga joosul arõndami turismitsihtkotussit nii, õt kultuuriperänd ja üleilma tunt UNESCO tunnustus olõs parebahe rakõndõt.

UNESCO vaimsõ kultuuriperändi esindüsnimekiräh omma’ eismuudu kotusõ’, selle õt vana’ traditsiooni’ omma’ hoiõt eloh kohalikõ inemisi õgapääväeloh. Laul ja tands, rahvarõiva’, usu- ja rahvakalendripühhi pidäminõ, söögi- ja näpotüütraditsiooni’ omma’ nuih paigoh avvu seeh.

Eestih omma’ UNESCO vaimsõ kultuuriperändi nimekiräh seto leelo, Kihnu kultuuriruum ja Võromaa savvusanna traditsioon. Sihtkotussidõ tutvustamisõl om üleilmanõ UNESCO tunnustus s´ooni aoni veid´o kasutõt, liisnalt veid´o välähpuul Eestit.

UNESCO-tourism projekti mõtõh om projektipartneridõlt ja spetsialistelt oppi’, arõnda’ ütidselt kõgõ parebat sihtturulõ kõlbulist kraami, löüdä’ ütine tunnuslausõh, minkaga’ saasi’ UNESCO tunnustusõ pääle näüdädä’, ja arõndõt kraami turunda’. Ku mi paku tävveligubit ja ligimeeltävvi teenussit ummilõ külälisilõ, sis nä saava’ ka’ parebahe arvu ehtsäst kultuuriperändist, midä täämbätseh ilmah om veid´o alalõ jäänü’.

Projekti tegevüse’ omma’ jaet kolmõ jakko: arõndustegevüse’, sh väikoba’ investeeringu’, kooltusõ’, tüütarõ’; UNESCO-suunalidsõ arõndusõga’ köüdet tegevüse’, sh tunnuslausõ vällämõtlõminõ, konverendsi’, oppõreis Ungarihe kaema UNESCO piirkundõ arõndust ja turundust; turundus ja kommunikatsioon, sh ütitsidõ materjalõ tuutminõ, reisijuhtõ kokkosäädminõ, vällänäütüisil k´auminõ jms.

Projektipartneridõ edimäne kuuholõk oll 6.-7. märdsil Piusa Ürgoro Puhkõmajah. Sääl kirodi’ partneri’ ala ka’ partnerluslepingulõ. 8. märdsil kõrraldimi Obinitsa Seto Seldsimajah ütidse tüütarõ, koh mi tutvusti marsruutõ arõndamisõ põhimõttit ja kulssi Eestih arõndõt marsruutõ kogõmuisi. Tutvustõdi Seto Külävüüd, Sibulatiid ja Romantilist Rannatiid.

Projekti eelarvõh kolmõ aastaga pääle om 1 123 547 eurot, tuu seeh om ka’ Eesti-Läti programmi toetus 955 015 eurot. Projekti eelarvõst jääs Setomaalõ 332 769 eurot. Projekti partneri’ Setomaal omma’ MTÜ Setomaa Turism (põhipartner), SA Seto Instituut, Verska Vallavalitsus ja Meremäe Vallavalitsus. Kõiki projektipartnerre toetas koordinaatorina OÜ Gravitas.

Projektist ja tegevüisist saat inäbä lukõ’ veebilehelt: www.visitsetomaa.ee/UNESCO-tourism.

Pärnoja Ülle, Setomaa Turismi vedosnikKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood