Aig and hüvvä nõvvo.

Ütehkuuh tegeminõ köüt inemisi (0)

Toomõmäe taloh Saabolda küläh om s´ool aastagal olnu’ kats kokkosaamist, koh ütidselt erinevvi süüke tetti. Setomaa kultuuriprogrammi esitet projekti perrä olõs pidänü’ kokkosaamisi olõma kül’ kol’, a midägi’ olõ-õi tetä’, inemisil om täämbätsel pääväl aig kallis. Midä inäp keväjä poolõ, tuud inäp kulus maainemisil aig uma maalapikõsõ ja kodo kõrrastamisõ pääle. A olõ-õi hätä, huvtava’ olli’ n´ooki kats kokkosaamist. Naka sis otsast arotamma.
5. jaanuaril olli’ kõik huvilisõ’ oodõt verivorsti tegemisõlõ, õt õks talsipühhi aigu olõs midägi’ lavva pääle panda’. Toomõmäe talo pernaane Sirje oll valmis pandnu’ kõik vajaligu söögikraami ja nii sai vorstitegeminõ pääle naada’. Hüä oll tuu, õt Perdagu küläst oll tulnu’ Linnumetsa Taali, kiä hüä meelega’ ka’ uma verivorsti valmstamisõ tarkuisi jagi. Nii sai’ köögih kokko vanõba’ ja veid´o kaasaotsõba’ vorstivalmstamisõ tarkusõ’. Kaasaodsõba osa all pia silmäh tuud, õt s´ool kõrral kasutõdi verivorsti tegemisõs verepulbrit, selge tuu, õt vanastõ säänestmuudu tetä-äs. A peräst ülti, õt vorsti’ olli’ hüä’. Mõnõlõ miildü’ inäp traditsioonilidsõ’, mõnõlõ nuu’, kohe panti palohkit mano. Mitmõtunninõ söögitegeminõ oll põnnõv ja and võimalusõ köögilavva takah pääle söögitegemisõ ka’ kõgõst muust kõnõlda’.

Järgmäne kokkosaaminõ oll 25. veebruaril. Tuul kõrral oll teemas võinätäl ja kohopiimäsöögi’. Kohopiimäst ja põrknast kotleti’, vareenigu’ kohopiimäga’ ja häräpiim olli’ s´ool kõrral plaanih valmis tetä’. Huvilisi tull lähebält ja kavvõbast. Mi olli vällä hõiganu’, õt pääle söögitegemisõ piami paabapraasnikku. Tuuperäst olli’ kõik söögitegijä’ uhkõlt ja värmilitsõlt rõivih. Linnumetsa Taali oll ka’ mi puul ja pääle kõgõ oll täl üteh keldokala’, minkõlõ tetti pääle väiga’ hüä sibula-munahämmätüs, ja suur paatäüs mannavattu oll täl ka’ üteh võõdõt. No kül’ sai uhkõ pidolavva! Ja paabapraasnik oll täks s´oo nulga võimsap. Leima Evelini pillimäng, tandsu’ ja ütidse’ laulu’ – pido nii ku vanastõ. Tuul kokkosaamisõl juhtu nii, õt Setomaal oll k´aumah Indiast peri filmimiis, kiä tahtsõ pidol olla’. A paabapraasnigal või-i miihi olla’, sis sai kavvõlinõ külälinõ kleidi sälgä ja nimes panti tälle Veera (olõ-õs Varun, mia oll timä uma nimi). Tälle jääs tuu päiv kindlahe kavvas miilde ja Taali väiga hüä mannavatu kuulut tä Eesti ja Setomaa kõgõ parebas makõsöögis.

Kolmas söögitegeminõ oll mõtõld märdsikuu sisse, a inemisil kipõ aig ja päävä’ lätsi’ pikebäst, uma’ tegemisõ’ kõigil ja s´oo mõtõld plaan jäi katski. Täks paastu- ja vegansüüke tegeminõ jääs umma aigu uutma. Teema om jo eishindäst põnnõv ja kunagi’ saa tuugi’ tettüs. A tooni’ aoni’ olõmi Saaboldah keväjät uutmah. Keväjähe ja suvõ alguistõ jäävä’ huvtava’ kodokontserdi’ ja ka’ sügüsehe mahas muusikat ja maulõ hüvvi maitsmisi.
Mi ooda teid küllä. Angõ’ uma tulõkist meele tiidä’ ja mi saa teele pakku’ hüvvä ja parebat. Ilosat keväjä uutmist ja kokkosaamisõni!

Kruusamäe MeelikeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood