Varahitsõ vasigõ' lää-äi' mõtsa.

Valitsus saatis Setomaa valdadele ettepanekud sundliitmiseks (0)

Valitsus tegi 9. veebruaril ühinemisettepaneku 51 omavalitsusele, kus elab vähem kui 5000 elanikku, sealhulgas Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallale, millega ühendada Misso valla Luhamaa nulk.

Kuna volikogude algatatud vabatahtliku ühinemiste etapis ei taotlenud Meremäe vald (1075 elanikku), Mikitamäe vald (985 elanikku) ja Värska vald (1371 elanikku) 1. jaanuariks 2017. a ühinemist ühegi piirinaabriga ega teinud vajalikke menetlustoiminguid haldusreformi tähtaegu arvestades, siis pidi Vabariigi Valitsus haldusreformi eesmärgi ja kriteeriumi täitmiseks algatama sundliitmisprotsessi Meremäe valla, Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso valla piiride muutmise nn Luhamaa nulga osas.

Vabariigi Valitsus arutas sundliitmisettepaneku tegemist 9. veebruaril toimunud valitsuse istungil ning andis Rahandusministeeriumile ülesandeks valmistada ette Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu ehk Vabariigi Valitsuse ettepanek kriteeriumile mittevastava omavalitsuse ühendamiseks.

Rahandusministeerium on ühinemisettepanekud volikogudele praeguseks esitanud.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:

 1. ajaloolist põhjendatust;
 2. mõju elanike elutingimustele;
 3. elanike ühtekuuluvustunnet;
 4. mõju avalike teenuste osutamise kvaliteedile;
 5. mõju haldussuutlikkusele;
 6. mõju demograafilisele situatsioonile;
 7. mõju transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele;
 8. mõju ettevõtluskeskkonnale;
 9. mõju hariduslikule olukorrale;
 10. omavalitsusüksuse organisatsiooniliselt ühtse teenusepiirkonnana toimimist.

Valitsus arvab, et Setomaa valdade ühendamine täidab haldusreformi eesmärki

Haldusreformi eesmärk on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel.

Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühinemise ning Misso ja Meremäe valla piiri muutmise teel ühe omavalitsusüksuse moodustamisel on positiivne mõju haldusreformi eesmärkide täitmisele.

Haldusreformi seaduse kohaselt on haldusreformi eesmärk:

 • toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel,
 • piirkondade arengueelduste kasutamisel,
 • konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel.

Selle eesmärgi elluviimiseks nähakse seadusega ette valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmine, mille tulemusena peavad kohaliku omavalitsuse üksused olema võimelised:

 • iseseisvalt korraldama ja juhtima kohalikku elu,
 • täitma seadusest tulenevaid ülesandeid.

Nimeks Setomaa vald

Eelnõuga moodustatakse Vabariigi Valitsuse algatusel Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühinemise ning Meremäe ja Misso valla piiride muutmise teel uus haldusüksus nimega Setomaa vald (kogupindala 468,7 km2, rahvaarv 3586).

Setomaa valla nime ettepanek tuleneb sellest, et kohanimenõukogu arutas 13. jaanuari koosolekul valitsuse algatatud ühinemiste etapis tekkivate võimalike haldusüksuste nimesid haldusreformi piirkondlike komisjonide esitatud ühinemisettepanekute põhjal.

Arvamuse andmisel lähtus kohanimenõukogu kohanimeseaduses sätestatust, samuti Eesti üldistest kohanimepõhimõtetest, mille kohaselt eelistatakse valla nime valikul võimalusel vanu ajalooga nimesid täiesti uutele nimedele.

Üldise kohanimevaliku põhimõtteks on valida võimalikult pikka aega kestnud nimi. Esimesena peetakse silmas kihelkondade nimesid, mis on Eestis pikimat aega valitsenud piirkonnanimed. Teise lähtekohana pakutakse välja valla keskuse nime. Nende võimaluste ammendumisel võib sobivat nime otsida tuntud loodus- või kultuuripiirkonnalt, mõnelt muult kohapealselt tuntud nimelt. Vähematel juhtudel võivad kõne alla tulla täiendiga nimed (nt ilmakaar) ja liitnimed.

Kohanimenõukogu soovitab moodustuva omavalitsuse nimeks Setomaa valda. Reeglipärane oleks Seto vald, kuna loodav vald ei hõlma kogu Setomaa pinda ning üldiselt ei soovitata –maa lõpulisi vallanimesid. Kuna võib väita, et kasutustavas on juurdumas nimi Setomaa vald, siis kohalike kõnepruugi järgi on põhjendatud Setomaa valla nimi.

Maavalitsuste tegevused lõpetatakse, ülesanded jagatakse omavalitsuse ja ministeeriumide vahel
Valitsus tegi ka ettepaneku, et Setomaa vald jääks Võru maakonna koosseisu, kuna vastasel juhul jääks Põlva maakonna koosseisu Võru maakonna lahustükk. Kuna maavalitsuste tegevused lõpetatakse vähem kui aasta pärast, alates 1. jaanuarist 2018 ja maavalitsuste ülesanded jagatakse omavalitsuste ja ministeeriumide vahel, pole maakondlikul kuuluvusel enam olulisust. Maavalitsuste kohalikud ülesanded antakse üle omavalitsustele ning riiklikud ülesanded ministeeriumidele ja olemasolevatele ametitele.
„Maavalitsuste reformiga suurendame kohaliku tasandi otsustusõigust,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.
Saab tõhustada strateegilist ja igapäevast juhtimist
Ühinemise järel tekib praegusest suurematel valdadel potentsiaal laiendada ja täiendada vastastikku seniseks väljaarendatud teenus- ning kompetentside profiili. Ühinemisega kaasneb võimalus nt tugiteenuste ja strateegiliste arendusteenuste tsentraliseerimiseks, mis võimaldavad saada otsustes mastaabiefekti ja tõhustada valla igapäevast ning pikaajalist strateegilist juhtimist. Selles vaates on Seto valla teke eelduslikult positiivse mõjuga – võimalik on planeerida arendustegevusi senisest oluliselt suuremal territooriumil, kus on rohkem elanikke ning ka suuremad rahalised ressursid.

Ka arvab valitsus, et Setomaa valla moodustamisel võiks olla eelduslikult positiivne mõju piirkonna ettevõtluskeskkonnale. Setomaa kui brändi rakendamine piirkonna turundustegevustes, turismiarenduses ja mujal on kahtlemata lihtsam, kui kõik Setomaa osad kuuluvad ühe omavalitsusüksuse koosseisu. Samas peab arvestama, et suuremaid arendustegevusi on jätkuvalt võimalik teha vaid toetusmeetmete abiga ning vajalik on tihe koostöö ka naaberomavalitsuste ning suuremate keskustega.

Osavallakeskuste süsteem

Setomaa ajalooliseks keskuseks on Petseri, praeguseks Setomaa keskuseks peetakse Värska alevikku. Valitsus ütleb oma eelnõus aga ka välja, et tulenevalt Setomaa valla geograafiast tuleb tagada teenuste kättesaadavus. Seetõttu on Setomaa valla osavallakeskuste süsteem praegustes vallamajades, lisaks teeninduspunkt Luhamaal, kus inimesed saavad ära lahendada kõik asjaajamisega seonduva, sellele hea lahendus.

Kuidas toimub üleminek?

Kuni 2017. a volikogu valimistulemuste väljakuulutamiseni jäävad senised ühinevad Meremäe vald, Mikitamäe vald ja Värska vald senistes piirides alles avalik-õigusliku juriidilise isikuna, kuid ühinemise jõustumisel kõik ühinevad vallad avalik-õiguslike juriidiliste isikutena lõpevad. Ühinemise tulemusena tekkiv Setomaa vald on seniste valdade õigusjärglane.

Millised on järgmised sammud Setomaa valdade ühinemisprotsessis?

Nüüd peavad omavalitsused esitama kolme kuu jooksul maavanemale arvamuse, pärast mida teeb valitsus ühinemiste kohta otsuse.

Eelnõuga esitatud Vabariigi Valitsuse ettepanekule vastamise tähtpäevaks on 15. mai 2017. Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei esita Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta 2017. aasta 15. maiks arvamust, loetakse nimetatud ettepanek vastuvõetuks.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood