Sikkõl sisu, lõõhkõl olõ-õi kurtki.

Vana seto kultuur nuuri käeh (0)

Timahavatsidõ Talina vanaliina päivi juhtmõtõh oll´ „Nuur vanaliin“. Pito peeti viis päivä ja õga päävä kotsilõ olli’ viil uma’ sõna’. 1. juuni ku latsikaitsõpäiv kand´ säänest mõtõht – „Ku kogo ilma võim võisi’ olla’ latsi käeh …“

Talina Kultuuriklubi SETOLUU’ haard´ tast mõttõst kinni ja kõrrald´ Tornidõ platsi pääl õkva seto päävä, minkõ nimest oll´ „Vana seto kultuur nuuri käeh“. Suuv oll´ kokko kutsu’ nuu’ latsõ’ ja noorõ’, kiä’ laulva’ seto leelot vai tandsva’ seto tandsa vai mängvä’ pillega seto muusikat ja kõnõlõva’ seto keeleh. Talinah om säändsit tiidä’ kats – Seto Latsi Kuul ja Kultuuriklubi SETOLUU’. Kutsõ’ tulla’ kokko sai saadõtu üle kogo Eestimaa nii pall´o, ku kõrraldaja mõist´ seto noorilõ saata’, eiski piiritagonõ latsi leelopark Mar´akõsõ’“ oll´ kutst, a näil olõ-s viisat. Edimädsenä haari’ mõttõst kinni Verska Gümnaasium ja Verska Muusigakuul. Miktämäe Kuul oll´ õkva valms tulõma, ku näile tiidä’ annõti ja võtt´ üteh eiski latsiaialatsõ’. Kokko sai sääne latsi ja nuuri esinejidõ hulk:

  • Verska Muusigakooli pilliklubi;
  • Verska Gümnaasiumi leelopark LAANÕTSIRK;
  • Seto Latsi Kuul;
  • Miktämäe Kuul;
  • Kultuuriklubi SETOLUU’;
  • Verska Muusigakooli karmoškamängjä Kena Mariete;
  • Verska Muusigakooli kandlõlüüjä’;
  • Tandsutrupp MODUS „Setomaania“.

Avasõna’ ütel´ avvustõt ülembsootska Leima Aarne, kiä and´ Talina rahvalõ üle tervtüse Setomaa kuninga Peko puult ja oll´ tenolik, õt seto latsõ’ ja noorõ’ saava’ Tornidõ platsi pääl umma kultuuri tutvusta’. Ülembsootska kõnõli, õt tah vanaliina müüre veereh saava’ kokko kats UNESCO kultuuriperändih olõvat asja – Talina vanaliin ja seto kultuur. Suur teno ülembsootskalõ pääliina tulõmast ja seto latsi ja nuuri tegemisi kaemast!

Plaanih olli’ ka seto opilasfirmadõ laat ja leelo ni kandlõlüümisõ opitarõ. A Ilmatätäl olli’ uma’ plaani’. Ilm oll´ väega jälle – sattõ vihmakõist, taivast tull´ eiski räüssä, tuul kakk´ esinejit ja päältkaejit. Kõgõlõ s´oolõ kaemalda olli’ latsõ’ ummi oppajidõga kimmä’, kõik mia oll´ plaanih esitä’, sai ka esitedüs. Pillimängjil olli’ sõrmõ’ ar’ külmänü ja pilli’ lätsi’ tuu likõga helüst ar’. Mito päivä ildampa tull´ vällä, õt säändse jälle ilmaga jäteti kõik tõõsõ’ esinemisõ’ ar’, õnnõ seto päiv läts nii, ku plaanit – nelli tunni leelotamist, tandsmist, pillimängu ja seto jutta. Kiä usu-i, kaegõ’ perrä – pildi’ omma’ nätä’ mol´oraamatuh grupih Kultuuriklubi SETOLUU’ .

Kundsõni kumarus ti iih, seto latsõ’ ja noorõ’, kiä’ ti viit edesi seto kiilt ja kultuuri, ti iih, avvustõt oppaja’, õt ti väsü-i seto kultuuri süämeh kandmast ja süämega edesi andmast. Olõdõ’ uma kultuuri hoitmisõl niisamatõ kimmä’, ku omma’ Talina vanaliina müürü’.

Ku noorõ’ kõnõlõsõ’ seto kiilt, leelotasõ’ ja kargasõ’, sis olõ-i vaia pelädä’, õt seto kiil ja kultuur häöse’. Ait´uma, Talina liin, õt lubasi’ tuud kimmäst tetä’!

Tormi PiretKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood