Kattõ hüvvä saa-ai, kas rõuk vae' pauk.

Viglast hõpõsõlõni’ pühä ikooni terävä kaemisõ all (0)

20. juunil kell 16.00 tekk Seto Käsitüü Kogo vallalõ uma järekõrdsõ aastaganäütüse Eesti Käsitüümaja galeriih Talina vanaliinah. Kaemisõst oll vällä säädnü’ uma’ tüü’ järgmätse’ meistri’: Riitsaarõ Evar, Jänesmäe Raivo, Lõivu Merlin, Raali Ain, Rumbi Sirje ja Palmi Aili. Ku innitsil aastil ütisnäütüisil om näüdät päämätselt tekstiilimeistridõ töid, sis s´ookõrd olli’ mänguh tugõvaba’ ja rassõba’ materjali’: metall, savi, hõpõ.

Näütüse kuraatoris oll s´ool kõrral gallerist ja hõpõsepp Riitsaarõ Evar, kedä toedi’ tugõva mõttõtüüga’ ülejäänü’ meistri’. Toolõ kaemalda’ oll õgal käsitüülisõl voli kujonda’ uma välläpanõk hindä arvamisõ perrä.

Teno toolõ oll kõigil põnnõv kooni’ näütüse vallalõtegemisõni’ ja kiäki’ mõista-as arvada’, õt kuvvamuudu kõik nakas ütehkuuh vällä paistumma. Hummogukohvi kõrval õgaüts kamand uma kraamiga’, avitõdi ütstõist ja peräst huviga’ kaeti, õt midä ja kuvvamuudu kiäki’ oll ummi asju vällä pandnu’.

Merlin pand uma täämbätse hõnguga’ seto ainest inspireerit hõpõst ehte’ pleksiklaasiga’ katõt kirstu. Raivo uma taaskasutõt materjalist umanäolitsõ’ sepise’ kuuri alt löüt plangu pääle. Evar ehit hõpõst traditsioonilisilõ ehtilõ kolmõ uhkõ kupliga’ kuuvankri. Sirje maalit ikoon ja Aili keraamika löüdse’ ütidse pesä. Kuna õga näütüs võisi’ olla’ tajutav kõigi miiliga’, sis panust Raali Ain tõrvapotskaga’ –
lõhn and ka’ liinats´uralõ tunda’, õt om maal vanaimä man, koh telehvonilevi olõ-õi ja internet om nii aiglanõ, ku tigo kurvih pand pidurit.

Üle aastagidõ om pääliinah kaemisõst väläh jal’ seto hõpõehtit – kümne aastaga iist olõs mi võinu’ sääntsest as´ast õnnõ mõtõlda’. Näütüse kontseptsioon nakas juuskma Kormašovi Nikolai maalit ikoonist ja rahvalaulust, koh omma’ ria’: tulitsidõ tungõldõga, vasitsidõ vangõrdõga.
Saina pääl oll pühä ikoon, pildi’ seto ehtist nii tävvelitsõst (sõlg, kõdõrraha’, tsäposka’) ku mõnõst kotusõst, õt näüdädä’ peen´okõisi ilostusjoonõkõisi ja viimätsidõ kirivä pildi, märke ja salasõnumidõ kiilt. Kirä’ ja märgi’ ehtidõ pääl, kõgõ inäbä vanõbidõ ehtidõ pääl olõ-õi sääl niisamata, olõ-õi õnnõ ilo peräst. Sümbol om määnegi’ kujotis, minkõlõ om ant tähendüs. Õgal aol ja õgal religioonil om erinevilõ kujotisilõ ant erinevä’ tähendüse’. A kujotisõ tähendüs või ka’ tõõsõst minnä’, tuud käänteh nii aoh ku roomih.

Seto Käsitüü Kogoh om pall´o tekstiilimeistrit, a kah´os veidebä tõisi asjuga’ tegeleiji. S´ool aastagal om Rahvakunsti- ja Käsitüü Liit kuulutanu’ vällä aasta teemas “Tulõst tulnu’” – tuu and võimalusõ ja tegeligult ka’ motivatsiooni Kogo “tulõrahval” uma looming näütüsele tuvva’.

Ma soovida kõigil minnä’ näütüst kaema, selle õt tegemist om kordumalda’ ja ainulaadsõ välläpanõkiga’. Nii mõnõlgi’ näütüse eksponaadil om umanik jo olõmah ja ülejäänü’ löüdvä’ nuu’ pääle näütüst, mia tege nuidõ töie tõistkõrdsõ nägemisõ tulõviguh võimatus. Õga välläpant tüü om ütekõrdnõ ja pia kõik välläpantust omma’ tett s´oo näütüse jaost.

Suur teno nii toetajilõ ku kõigilõ nuilõ, kiä’ näütüst kaema joudva’.
Näütüs om vallalõ 10. juulini’.

Lõivu MerlinKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood