And jummal latsi, sis and ta laste leiba ka.

Seto Kuningriik 2023

XXX Seto Kuningriik toimus 5. augustil 2023 Rõsnah

Seto Kuningriik om suur setodõ üleilma kokkokorjuminõ.

Kuningriigih elämi uma säädüse ni uma kombõ perrä. Seto Kuningriiki om kutsutu kõik Kuningriigi alamba', kedä tetäs piiri pääl kindlast rõividõ järgi! Kellel seto rõiva' säläh, tuud tohi-i piiri pääl puttu, ni piat massulda Kuningriiki sisse ni vällä laskma.

Seto kuningas om Peko, timä maapäälne asõmik om ülembsootska. Seto Kuningriigi riigikiil om seto kiil, riigiraha om seto kroon ni elokõrraldus käü ülembsootska puult ant Peko käsü perrä. Seto Kuningriigih sorditas vällä Seto Kuninga meistri’, setodõ parempa’ asjatundja’. Vällä sorditas Kuningriigi sõnolinõ, pillimiis, kimmäs seto keele kõnõlõja, paremp kargusõ kargaja ni kasatski lüüjä, Kuningriigi kalamiis ja vägümiis ni Kuningriigi näpotüü tegijä.

Setomaa ülembsootska ametisau om kiior, tuu perrä tunnõt ar’ kua om seto kuninga asõmik ni käsütäütjä. Õga Kuningriik vali seto rahvas vahtsõ ülembsootska, kiä’ sorditas vällä kõõ rahva iih, otsõsõ valimisõ läbi. Ülembsootska kõõ suurõmp kohus om kõnõlda kuningas Pekoga ni uma rahvalõ tiidä’ anda kõik Peko käsü’.

Seto rahvalõ miildüse’ külälitsõ’. Kõik, kiä’ tahtva’ tulla' Seto Kuningriiki kultuuri-, turismi- vai puhkusõreisilõ omma' veiga oodõt, a piiri päält piat Seto Kuningriiki päsemisõst viisa võtma. Viisa om massu iist ni Kunigriigih piat täütmä Peko käskõ ni kõrda.

Ütel riigil ja rahval piat olõma uma sõavägi. Pääle ülembsootska välläsortmist sääd hinnäst üles seto sõavägi ni näütäs umma väke ni vahvust vahtsõlõ ülembsootskalõ ja kõõ seto rahvalõ.


Kuningriigi bussi aoplaan

10.00 Luhamaa piiripunkt 21.10
10.20 Meremäe teenindüspunkt 20.50
10.30 Obinitsa lipuplats 20.40
11.05 Orava jaam 20.15
11.10 Treski bussipiatus 20.10
11.15 Verska bussijaam 20.05
11.25 Mikitämäe teenindüspunkt 19.55
11.35 Rõsna küla 19.45

Tegemist om nõudõliiniga. Ku tahat bussiga sõita’, sis anna’ tuust tiidä’ kõkõ ildamba 4. augusti õdagu kell 19.00 telefonilõ 5567 6432. Bussisõit om massulda.

Rungi aoplaan

Rõsnahe tullõh võtt buss pääle Orava jaamast kell 11.05.
Rõsnast minneh sõit buss vällä kell 17.00. Rung sõit vällä kell 17.47 Ilumetsa jaamast.
Ku tahat, õt buss uut sinno rungijaamah ni vii õdagu rungi pääle, sis anna’ tuust tiidä’ kõkõ ildamba 4. augusti õdagu kell 19.00 telefonilõ 5567 6432.
Bussisõit rungijaama om massulda.

Laivaliin

Timahava saa Seto Kuningriiki tulla’ Seto Line M/L Maar´a pardal. Taa om hüä võimalus jättä’ uma massin Verskahe vai Verska Sanatooriumi mano ja tulla’ Kuningriiki laivaga. Verska sadamast tullõh kulus sõidu pääle ümbre 30 minoti, Verska Sanatooriumist 10 minotit.
Laiv sõit vällä Verska sadamast vai Verska Sanatooriumi kailt. Laiva päält võit hindäle soetada’ Kuningriigipäävä viisa ja edesi-tagasi laivapiledi. Täüskasunulõ mass tuu kokko 17 eurot, pensionärele ja latsilõ alatõh 13 aastakka 11 eurot. Seto rõivih sõitjalõ om viisa massulda, laivasõit mass 5 eurot.

Sõiduplaan
9.30 Verska satam
10.00 Verska Sanatoorium
10.10 Rõsna

10.50 Verska satam
11.15 Verska Sanatoorium
11.25 Rõsna

12.00 Verska Sanatoorium
12.10 Rõsna

13.00 Verska Sanatoorium
13.10 Rõsna

14.00 Verska Sanatoorium
14.10 Rõsna

Tagasisõidu’:
17.30 Rõsna
17.40 Verska Sanatoorium
18.00 Verska satam

Aokirjänikõ akreditiirminõ

Kõik aokiräniku' kiä' tahtva' kirotada vai näüdüdü mia' Kuningriigih sünnis piat küsümä volikirja ja saatma tuu jaost uma avaldusõ meililõ: rein.jarvelill@setomaa.ee inne 3.augustit. Avaldusõh tulõ näüdädä uma tüüandja, hinde nimi ni tuu minkast kirotat vai kõnõlõt. Akredideeritü' aokiräniku saava' päävärehtist uma sissepääsupaila. 

 Seto Kuningriigi Facebooki leht