Jummal anna anda', mitte küsü'.

Suur setodõ üleilma kokkokorjuminõ - XXXI Seto Kuningriik om timahava 3. augustil 2024 Obinitsah. Kuningriik kuulutõtas vällä keskpääväl ni jakkus ni kavva ku seto lipp mastist langõs. Kõik aoplaani', kõrra' ja muu tähtsä' asa lövvät sjoo lingi alt.

Seto Kuningriik toimus augusti edimätsel puulpühäl, õgal aastakal eri Setomaa küläh, midä kutstas tuu perrä kuningakülädest. Tuul pääväl kehtis seto säädüs ni seto raha ja kõik seto rõivih inemise' päsese Kuningriiki priilt. Muidogi om oodõt ka setodõ hüä' sõbra' ni kõik kultuurihuvilitsõ', a nuu piat ostma Kuningriiki päsemisõst viisa. Terve päävä pidävä seto' kuningriigih võistluisi ni sortva' vällä hinde seest paremba'. Päävä lõpust valitas vahtsõnõ ülembsootska ni uma marsi tege seto sõavägi. Ülembsootska ametitunnusõst om kuningas Peko sõanui-ametisau kiior, midä andas käest kätte edesi vahtsõlõ ülembsootskalõ.

Seto Kuningriigi ütest algatajast mõtsasoomlastõ iihkujul om folklorist Hao Paul ja edimäne Kuningriik peeti maahha 20.augustil 1994.aastakal Obinitsa kooli moro pääl. Edespite nakas Kuningriik rändämä müüdä Setomaa külli.