Tülü tüüjoud, tapõlus süämepuhastus.

17-aastakanõ koolijuhataja (0)

Tormi Aleksa (Aleksei Torm) om sündünü’ 16.02.1927 Pööni küläh Vil´o vallah. Timä opmistii nakas pääle Alaotsa neläklassilitsõh algkoolih, mia oll tuulaol Ungavitsa küläh. Tuu perrä tull Jaaska kuvvõklassilinõ algkuul ja sis säitsmes kooliaastak Petsere 2. algkoolih. Katsas, ütsäs ja kümnes klass oppõ Aleksa Petsere gümnaasiumih.

31. juulil 1944 panni’ säkslasõ’ Pööni külä palama. Jää-äs koto, koh ellä’, olõ-õs rõivit, midä sälgä panda’. Petsere gümnaasiumihe saa-as minnä’, selle õt kuuli olõ-õs inämp. Ütetõistkümnes klass sai lõpõtõdus Võro gümnaasiumih üts aastak ildampa. Päält tuud läts Aleksa opma Tarto ülikuuli mõtsatüüstüst.

Ku kümnes klass oll lõpõtõt, paksõ Vil´o vald tälle tüüd Ojavere neläklassilistõ algkuuli, mia oll Ojavere küläh Pangjavitsa lähkoh. Aleksa läts tuuhu kuuli tüühü 1944. aastaga oktoobrih ja tä oll sääl tõõsõ ja nelädä klassi oppaja ja juhat ka’ kuuli. Koolih oll kats oppajat: Tormi Aleksa ja Palmi Kalju. Ku Aleksa läts Ojavere kuuli oppajas, sis kuul tetti vahtsõlt vallalõ. Sõa peräst olõ-õs sääl pikkä aigu koolitüüd olnu’. Aknõklaasi’ olli katski, olõ-õs puid minkaga’ ahju küttä’. Oppaja’ olli’ nuu’, kinka tüü oll ka’ kuul kõrrah pitä’. Õt puid olõ-õs, sis oll väega’ k´olm. Kooli juhataja kirot kirä Vil´o valla täitevkomiteele, õt puid om vaia. A midägi’ avita-as. Sis üte koolilatsõ sõsar tõie hobõsõga’, selle õt lumi oll jo maah ja latsõ’ olõsi’ ar’ külmänü’.

Ojavere algkoolih oll kats klassitarrõ – üteh opsõ edimäne ja kolmas, tõõsõh tõõnõ ja neläs klass. Nelädäh klassih opsõ kol’ kabõhist ja kats ts´urra. Tõõsõh klassih oll inämp ku 10 last. Katõ kabõhisõ nime’ omma’ oppajal meeleh: Siruli Alli ja Lepla Laine, tõisi tä mälehtä-äi. Üteh pingiriah istsõ’ tõõsõ klassi latsõ’, tõõsõh pingiriah nelädä klassi latsõ’. Edimätse ja kolmada klassi oppaja oll Palmi Kalju. Õga päiv oll latsil nelli tunni. Aleksa and kõigilõ neläle klassilõ võimlõmistunni ja Kalju and kõigilõ laulmistunni. Nuu’ olli’ latsilõ kõgõ miildüvämpä’ tunni’.

1945. aastaka veebruarih naadi kutsma vinne sõaväe oppusõlõ noid, kiä’ olli’ sündünü’ 1927. Aleksa lää-äs oppusillõ, lää-äs tagasi kuuli oppajas. Läts põrmandu ala.

Oppajatii läts edesi peräst ülikuuli Eesti Põllumajandusõ Akadeemiah, koh Aleksa oll 1951-1992 autosidõ ja traktoridõ kateedri oppaja (dotsent).

Üles kirotanu’ 88-aastakatsõ Tormi Aleksa tütär Tormi PiretKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood