Ku laisku es olõsi, kes virku leevä ar süü.

Sõirapäiv Saatse Muusiumi man (0)

Sõirapäiv Saatse muusiumih oll jo kuvvõdat kõrda. 13. juunil, sõirapääväl tekk uma’ ussõ’ vallalõ ka’ Toomemäe talo piiragupuhvedi Saatse filiaal ja nä paki’ õgasagamatsi kohopiimäsüüke. Sai pruumi’ kartohkatampi häräpiimäga’ ja mitmit piirakit. Edimäist kõrda pakti sõirapääväl kitsõpiimäst sõira. Vahtsõliina lähkost Kolotsi kitsõtalo peremiis Leiburi Mart tekk inne Saatserinna tulõkit mitu-mitu sõira, inne ku tull vällä tuu õigõ. Ka’ kohopiim oll näil eis’ kohotõt. A sõir oll nii hüä, õt jo edimätse tunni aoga’ möi tä suutumast kõik ar’. Tulõ luuta’, õt kõigilõ meeleperäne sõir jääski’ näil talosüüke nimekirja. Hüä alostus.

Päiv naas pääle Niilo Tiidu (Nopri Talomeierei) ja Kauri Külli (Seto Talomuusium) juttaga’, kiä’ näütsi’ ja seledi’, õt kuis piimä läbi aetas ja kuis saias kuur ja klõss. Kiä’ tahtsõ’, nuu’ sai’ eis’ ka’ pruumi’. Nä kõnõli’ ka’, õt määne sais om lehmäpidämisõga’ nii meil ku muial. Külli selet, õt kuis saa aastaga iist Setomaal piim joudsõ lavva pääle, kuis kar´ah k´auti, minkaga’ sis piimä läbi aeti. Piimäsöögest, paastuaost ja kerkost kõnõl Saatse muusiumi pedagoog Põllu Elviira. Tä opas latsilõ, õt kuis tetä’ illos pakend, minkahe nä saava’ uma sõira sisse panda’. Kostipäivä oll tulnu’ tutvustamma Pärnoja Ülle Setomaa Turismist. Rahvalõ tekk muusikat Nedsäjä Külä Ansambli, kinkõlõ tuu esineminõ oll edimäne välähpuul umma küllä. Kullõjilõ väiga’ miildü ja nä nõudsõ’ mano vahtsit lugusit. Om arvada’, õt nuuri miihi küläansambli ka’ edespidi ummi esinemisiga’ Nedsäjä küläst kavvõbahe joud.

Päävä lõpuh hõigati vällä sõiravõistlusõ võitja’. Kolmada kotusõ pääle tull Kolotsi talo kitsõpiimäsõir, tõõsõ kotusõ sai Saatse nulgast peri Lepäsilla Elli tett sõir ja kõgõ inäp miildü inemisilõ innitsilgi’ aastagil võitjast tulnu’ Heimari Malle Treski küläh tett sõir.

Välläkuulutõt sõira pakendivõistlusõl anti vällä preemia osavõtu iist Shushkova Sirjele. Avvuhinna fondi avidi’ tävvendä’ Vana Jüri Seebikoda ja Nopri Talomeierei. Suur ait´umma näile! A tõisilõ – saami’ kokko järgmätsel aastagal, sis om säitsmes sõirapäiv!

Kogermani Liis
Seto TalomuusiumKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood