Hapen mehe au, tilk mihe tigo.

Setomaa valla infokiri 2019.09 (september)

Tere, lugupeetud külavanemad ja aktiivsed külainimesed!

Alustame Setomaa valla külavanemate infokirjaga, mida hakkame väljastama vähemalt kord kahe kuu tagant. Infokiri sisaldab teie jaoks olulist teavet erinevate taotlusvoorude ja muude külaelu puudutavate sündmuste kohta. Kui te näete, et keegi on sellest listist puudu, siis palun andke teada.

1. Külavanemate statuut
Setomaa valla külavanema statuudi kohaselt on külavanemal õigus esitada taotlus valla eelarvest raha saamiseks. Arvestades küla vajadusi, näiteks külaplatsi hooldamisega seonduvad kulud suveperioodil, külakiigu värvimiseks jm. Vaata statuuti.
Lisainfo: ulvi.oper@setomaa.ee

2. Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu

Projekt „Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu“ algas 2018. aasta sügisel.
Projekti partnerid on MTÜ Setomaa Liit, Setomaa vald ja Rõuge vald. Projekti eesmärk on aidata külakogukondadel üheskoos muuta oma kodukandis elu paremaks ja huvitavamaks. Enne juunis toimunud õppereisi on korraldatud erinevaid koolitusi ja ümarlaudu. Setomaa ja Rõuge külade aktiivsetel inimestel oli talvel võimalus osaleda neljast õppepäevast koosnenud kaasamis- ja motiveerimiskoolitusel. Toimunud on kaheksa tsõõriklauda Setomaa ja Rõuge väiksemates piirkondades ning üks ühine tsõõriklaud. Tsõõriklaudadel on arutatud koostöövõimalusi omavahel ning teiste organisatsioonide ja vallavalitsusega.

Kevadel toimus ka kolmest õppepäevast koosnenud õppus nendele, kes tunnevad huvi oma kodukoha ajaloo uurimise vastu. Nende koolituste jaoks andis projekt võimaluse osta diktofoni ja kaasaskantava skänneri. Diktofon ja skänner,
millega on võimalik digiteerida fotosid, dokumente ja fotonegatiive, jäävad ka edaspidi abivahendiks neile, kes koguvad külade ajalugu. Diktofoni ja skänneri kasutamise soovi korral tuleb võtta ühendust Setomaa Liiduga (info@setomaa.ee, 5106664).
Projekt kestab 2020. aasta lõpuni. Huvitatud osalejaid on ootamas järgmised tsõõriklauad, tervislike eluviiside koolitus ning õppereis Haljala ja Vihula kandi küladesse.
Lisainfo: kaja@setomaa.ee

3. Maal elamise päev Setomaa vallas
Laupäeval, 28. septembril 2019 toimub üle-Eestiline maaelu väärtustav algatus “MAAL ELAMISE PÄEV”. Tegemist on külastussündmusega, mille fookuses on elukeskkond maal koos seal toimivate teenuste, töökohtade, seltsitegevuse, vaba aja veetmise võimaluste ning pakutavate elukohtadega.

“Maal elamise päev” toimub omavalitsuse territooriumil ning on külastajate päralt 28. septembril ajavahemikus kell 11 – 16. Sel ajal on külastajatele avatud Setomaa vallas erinevad asutused, näiteks Meremäe ja Värska Avatud Noortekeskused, Setomaa Muuseumid, ettevõtted Almar Puit OÜ ja Värska Sanatoorium. Lisaks toimuvad erinevad tegevused ja vahetud kogemuste jagamised Lüübnitsa, Nedsaja ja Matsuri külades. Kehakinnitust pakub Inara Vanavalgõ Kohvitarõ Mikitamäel, Tsäimaja, Toomemäe talu kodurestoran Maagõkõnõ, Metsa Talu Matsuris ja Taarka Tarõ Köögikõnõ Obinitsas. Täpsemalt on Setomaa piirkond leitav kaardilt siit 

Sündmuse eesmärgid:
● anda ühiskonnale vahetum arusaam sellest, kuidas maal elatakse, töötatakse ja toimetatakse;
● näidata, et maal saab elatist teenida mitmel viisil ega pea tegutsema vaid põllumajanduslikes valdkondades;
● teadvustada, et maal tegutsemine on emotsionaalselt nauditav ja majanduslikult tulemuslik.
● Kaugem eesmärk: Pikemas perspektiivis soovime koos muuta positiivsemaks maapiirkondade demograafilisi trende – vähem lahkujaid ja rohkem (tagasi)tulijaid.
Lisainfo: ulvi.oper@setomaa.ee

4. Hajaasustuse programm 2019 Setomaa tulemused
Lisainfo: ulvi.oper@setomaa.ee

5. Setomaa valla arengukava 2019-2028 eelnõu avalik arutelu
Setomaa valla arengukava 2019-2028 avalik arutelu toimub 9. septembril Setomaa Kultuurikeskuses.
Lisainfo: ulvi.oper@setomaa.ee

6. Ehitisregistri kommentaar seoses andmete korrastamise nõudega 1. jaanuariks 2020

7. Kohaliku omaalgatuse programm on taas avatud kuni 1. oktoobrini

8. Piiriveere Liideri projektitaotluste vastuvõtt on avatud 9.-23. september.
Toetust saab taotleda järgnevatest meetmetest:
Meede 1 - Elukeskkonna arendamine (eelarve 148 835,95 eurot).
Meede 2 - Ettevõtluse arendamine (eelarve 356 454,66 eurot).
Meede 3.1 - Ühistegevuse arendamine (eelarve 60 000 eurot).
Täpsem info taotlemise tingimuste kohta www.piiriveere.ee.

9. Setomaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärk on Setomaa valla elanikele suunatud mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu tegevuse toetamine, erinevate huvigruppide, elanike ühistegevuse toetamine, huvitegevuse ja vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine. Toetuse taotlemiseks järgmiseks eelarveaastaks esitatakse vormikohane taotlus paberkandjal või elektrooniliselt Setomaa Vallavalitsusele jooksva aasta 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee.
Lisainfo karin.viljus@setomaa.ee

10. Setomaa valla kultuuri- ja spordisündmuste toetamise eraldamise eesmärgiks on arendada kultuuri- ja spordialaste sündmuste korraldamist Setomaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu. Toetuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna Setomaa Vallavalitsusele 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee.
Lisainfo karin.viljus@setomaa.ee

11. Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine 2019.
Setomaa Vallavalitsusele laekus 11 taotlust puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks. 26.08.2019 esitati koondtaotlus toetuse saamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele. Positiivse otsuse korral kohandatakse 11-ne puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid 11-ne kohandusega tema vajadustele vastavaks. Kohanduste kogusumma 40575 eurot.
Lisainfo: merike.tein@setomaa.ee

12. Vanemlusprogramm "Imelised aastad" Setomaa vallas.
26.08.2019 algas lastevanemate vanemlusprogramm "Imelised aastad". Koolitus toimub Värska Lasteaias, kus osaleb 14 lapsevanemat. "Imelised aastad" põhiprogramm on 2-8-aastaste laste vanematele. Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ja arenguküsimustega. Programm koosneb 16 nädala jooksul 1 kord nädalas (2-2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lastevanematega.
Lisainfo: riina.siigart@setomaa.ee

12. NB! Setomaa valla teede hööveldamine toimub septembri lõpus või oktoobri kuu jooksul.

14. Setomaa valla külade mängud 2019
10. augustil 2019 korraldati külade identiteedi- ja ühtekuuluvustunde suurendamiseks järjekordsed Setomaa külade mängud 2019. Seekordsed mängud toimusid Väike-Rõsna külas Värska sanatooriumi rannas, sest 2018. aastal toimunud mängudel Meremäel oli võitjaks Väike-Rõsna küla. Korraldamise võttis enda kanda MTÜ Vabadussport.

Kohale tuli 9 küla (Mikitamäe, Nedsaja, Lüübnitsa, Uusvada, Lobotka, Litvina, Uusvada noored, Navikõ ja Pedaja küla). Igal ühel oli enam-vähem kuus meeskonnaliiget kaasa saanud. Võitjaks tuli Litvina küla. Teine ja kolmas koht said võrdsed punktid ja tuli korraldada uus võistlus. Seal tuli sirgete kätega enda ees hoida 2 x 2 liitrit Värska mineraalvett. Tulises võistluses kõigi teiste külade ees tuli võitjaks ehk kokkuvõttes teisele kohale Lobotka küla. Kolmandale kohale sai Pedaja küla. Lobotka teenis ka eriauhinna meeskonna riietuse ühtsuse näitamise eest ning selle tõttu, kuidas nad randa suubusid paatide ja kanuuga.

Täname Värska Sanatooriumit ning Värska Mineraalvee OÜd, kes toetasid mängude auhinnafondi, ning Väike-Rõsna küla elanikke, keda tervelt kolmteist kogunes neid mänge läbi viima.
Setomaa valla külade mängud 2020 toimuvad Litvina külas!