Hamõh om küll liki, a surm om viil likimbäh.

VF viisalõivu kompenseerimine 2018. aastal

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimine 2018. aastal.

Vastavalt Riigihalduse ministri 21.02.2018. a määrusele nr 1.1-1/13 „Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem“ on õigus VF viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimist taotleda Eesti Vabariigi kodanikel, kelle elukoht on Eestis ja kes külastavad abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku Venemaa Föderatsiooni Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja Uue-Irboska vallas.

2018. aastal saab kompensatsiooni taotleda viisale, kui viisa kehtivusaeg jäi perioodi november ja detsember 2017 või kui viisa kehtivusaeg langeb tervikuna või osaliselt 2018. aastasse.

• Viisa taotluse menetlemise tasu kompenseeritakse 2018. aastal maksimaalselt 70 eurot aasta kohta.
• Mitmeaastase viisa puhul, kui kuludokumendis toodud summa on suurem kui 70 eurot, on taotlejal õigus taotleda kompensatsiooni mitmel viisa kehtivusaastal, kusjuures väljamakstav kompensatsioon kokku ei või ületada kuludokumentides toodud summat.

Kompensatsiooni taotlemiseks tuleb esitada kaks taotlust (paberil või elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna):
1. Kompensatsiooni saajate nimekirja kandmise taotlus (Lisa 1)
Taotlusele tuleb lisada:
• koopia tõendist abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha või matmiskoha kohta, mille on väljastanud VF kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse asutus või Punane Rist;
• koopia taotleja ja abikaasa, lähisugulase või sugulase sugulussuhet tõendavast dokumendist (sünnitunnistus, abielutunnistus vms).

Taotlusele ei pea lisama: 1) abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha tõendi koopiat, kui see on väljastatud ja esitatud aastatel 2016-2017 Võru Maavalitsusele;
2) abikaasa, lähisugulase või sugulase matmispaiga tõendi koopiat, kui see on esitatud aastatel 2009–2017 Võru Maavalitsusele;
3) sugulussuhet tõendava dokumendi koopiat, kui see on esitatud aastatel 2009–2017 Võru Maavalitsusele või kui dokumendi aluseks olnud perekonnaseisutoimingu kohta on tehtud kanne Eesti rahvastikuregistrisse.

Taotlus (Lisa 1) kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb esitada ka juhul, kui taotleja on kantud kompensatsiooni saajate nimekirja mõnel varasemal aastal.

Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2018. a.

Laekunud taotluste alusel koostatakse viisakompensatsiooni saajate nimekiri. Nimekirju kinnitatakse iga kalendrikuu alguses.

2. Kompensatsiooni saamise taotlus (Lisa 2)
Taotlus kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada üldjuhul 10 tööpäeva jooksul pärast viisa kättesaamist, kuid mitte hiljem kui 30. novembril 2018. a.
Selleks tuleb esitada:
o Taotlus (Lisa 2)
o koopia VF viisa eest tasumise maksedokumendist
o koopia VF viisast
o taotlused koos lisadokumentidega esitada: Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru linn või e-posti aadressil: viisakomp@vorumaa.ee

Kompensatsioon kantakse taotlejale kompensatsiooni taotluses näidatud pangakontole üldjuhul ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates. Kui taotlus nimekirja kandmiseks (Lisa 1) ja kompensatsiooni taotlus (Lisa 2) esitatakse üheaegselt, kantakse kompensatsioon taotluses näidatud pangakontole kahe kuu jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

Taotluste vastuvõtt:
• Võrumaa Arenduskeskuses Jüri 12, Võru (endine maavalitsuse hoone) I korrusel (sissepääs Koidula tänavalt) E-K 8.00-17.00
• Misso teenuskeskuses (endine vallamaja) aadressil Tsiistre tee 3, Misso alevik N 8-16.30 ja R 8-14.30

Toetusskeemi kontaktisikud:
• Võrumaa Arenduskeskus – Kaire Trumm (viisakomp@vorumaa.ee, tel 5341 0766)
• Rahandusministeerium Anne Lindma (anne.lindma@fin.ee, telefon 611 3102).

Täpsem info:
Võrumaa Arenduskeskuse veebilehel
Rahandusministeeriumi veebilehel
Toetusskeemi määrus