Küsü-üi pini su käest hambit, ku' timä purra' taht.

Noored Setomaale toetusskeem 2015

Rahandusministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2015. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtpäev on 1. veebruar 2016.

Toetusskeemi aluseks on riigihalduse ministri 15.10.2015 käskkirjaga nr 153, kinnitatud ""Noored Setomaale" toetusskeemi tingimused ja kord 2015. aastal" (edaspidi: kord).

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas.
Toetusskeemi vahendeid on kokku 80 tuhat eurot, millest 40 tuhat on riigi panus Setomaa arengu programmi vahenditest ja 40 tuhat Setomaa valdade panus. Toetusvahendid jagunevad valdade vahel võrdselt, igas vallas on toetusteks 20 tuhat eurot.

Toetus taotlejale on kuni 66,67% taotluse eelarve abikõlblikest kuludest ja taotleja rahaline panus (omafinantseering) on 33,33% või rohkem taotluse eelarve abikõlblikest kuludest.

Maksimaalsed toetussummad

  • Meremäe vallas on maksimaalne toetus ühele projektile 2000 eurot.
  • Mikitamäe vallas maksimaalne toetus ühele projektile 5000 eurot.
  • Misso vallas on maksimaalne toetus ühele projektile 5000 eurot.
  • Värska vallas on maksimaalne toetus ühele projektile 6670 eurot.

Nõuded taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale

Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5.

Taotlejaid nõustab toetusega seotud küsimustes

Taotluse esitamine

Vormikohane allkirjastatud taotlus (teksti lõpus failid) koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 1. veebruaril 2016

  • Meremäe vallas e-postiga aadressil vald@meremae.ee või postiga aadressil Meremäe vallamaja, 65302 Meremäe, Võru maakond
  • Mikitamäe vallas e-postiga aadressil vald@mikitamae.ee või postiga aadressil Mikitamäe vallavalitsus, 64301 Mikitamäe, Põlva maakond
  • Misso vallas e-postiga aadressil vald@misso.ee või postiga aadressil Tsiistre tee 3, 65001 Misso alevik, Võru maakond
  • Värska vallas e-postiga aadressil vald@verska.ee või postiga aadressil Pikk 12, 64001 Värska, Põlva maakond

Toetusskeemi vormid: