Kuld paistus eiske sita seest vällä.

Projekt BUY LOCAL

Juulis 2009 käivitus Setomaa Valdade Liidu ja Ape valla koostööprojekt „Buy Local“, mida toetab Eesti – Läti piiriülese koostöö programm. Projekt kestis kaks aastat ning selle kogueelarve oli 480 833 eurot.

Projekti üldeesmärk oli edendada kohaliku taastuva loodusressursi kasutamist lähtudes eelkõige kohalikust nõudlusest. Projekt lõi eeldusi piirkondlike tootmis-tarbimisahelate tekkeks - et paikkondlikud maavarad või metsa-põllusaadused töödeldaks toodeteks, mida turustatakse koha peal või lähiümbruses. 

Projekti alguses viidi piirkonnas läbi kolm uuringut. Kahe uuringuga koondati informatsioon kohalike loodus-, taastuvenergia- ning inimressursside kohta ning analüüsiti ressursside kasutuselevõtu võimalusi ja otstarbekust. Kolmandaga uuriti piirkonna tarbimisharjumusi ning nõudlust kohalikel ressurssidel põhinevate toodete ja teenuste järele.

Seejärel viidi neile uuringutele tuginedes läbi 5 valdkonnas tootmisahela tasuvusanalüüsid. Selgitatakse välja majanduslik otstarbekus - millistest ressurssidest (maavarad, põllusaadused jne) on kõige otstarbekam valmistada tooteid, mida kohalik tarbija vajab. Ühtlasi korraldatakse neis 5 valdkonnas koolitused kohalikele ettevõtjatele.

Projekti raames loodi ühine kompetentsikeskus, et tutvustada kohalike ressursside kasutamise võimalusi ning propageerida kohalike elanike seas piirkonnas toodetavate kaupade ja pakutavate teenuste tarbimist. Selleks koostati infomaterjale, viidi läbi tutvustusüritusi ja infopäevi. Kompetenstikeskus jäi tööle ka pärast projekti lõppu.

Projekti raames korraldati ka teemakohaseid piiriüleseid ühisseminare ja õppereise ettevõtjatele ning loodi nõustajate ja mentorite võrgustik, mis teavitas piirkonna ettevõtjaid ja elanikke kohalikel ressurssidel põhinevatest toodetest ja teenustest. Projekti raames rajati Apesse puidutöötlemise inkubatsioonikeskus.