Kes nõgest kasvatas, tuu kässi kõrvetas.

Eesti Maaülikooli kol’ välähpuul konkurssi opmiskotust Setomaa noorilõ (0)

Eesti Maaülikuul võtt 2022. aastagal välähpuul konkurssi opma kol’ Setomaalt peri nuurt (https://www.emu.ee/et/sisseastujale/bakalaureuseope/vastuvott-vastuvotutingimusi-arvestamata/, kae’ punkt 2).

Välähpuul konkurssi kotusõ pääle konkuriirmisõ jaos om vaia Setomaa Liidu ja Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo soovtust. Soovtusõ jaos om vaia saata’ CV, avaldus sooviga’ ja motivatsioonikiri 4. juulini’ 2022 aadressi pääle info@setomaa.ee. Motivatsioonikirä pikkus võisi’ olla’ puul lehekülge ja sääl võisi’ jaka’ ummi mõttit, kuvvamuudu s´oo eriala võisi’ avita’ ello Setomaal.

Kindlahe om vaia õigõ ao pääle esitä’ sisseastmisõs vaia minevä’ dokumendi’ Eesti Maaülikuuli, kae’ infot Eesti Maaülikooli lehe päält (http://www.emu.ee/sisseastujale/).

6. juulil omma’ SL ja SKVK puult kokko pant komisjoniga’ kõnõlõmisõ päävä’. Komisjon hindas kandidaadi innitsit tegemisi kodokotusõh, huvtõtust, tiidmisi umast kodokotusõst, kultuurist ja kuis tä om valms Setomaa tegemisih ja seto organisatsioonõ tüüh üteh lüümä.

Välähpuul konkurssi vastavõtt om Setomaa Liidu, Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo ja Eesti Maaülikooli vaihõl köüdet lepinguga’. Eesti Maaülikuul om võimaldanu’ Setomaa noorilõ kol’ konkursivälist opmiskotust aastagast 2005.

Mano saat küüsüdä’ 510 6664, info@setomaa.ee (Tullusa Kaja).

Eesti Maaülikooli kolm konkursivälist õppekohta Setomaa noortele

Eesti Maaülikool võtab 2022. aastal konkursiväliselt õppima kuni kolm Setomaalt pärit noort (https://www.emu.ee/et/sisseastujale/bakalaureuseope/vastuvott-vastuvotutingimusi-arvestamata/, vt punkt 2)

Konkursivälisele kohale konkureerimiseks on vajalik Setomaa Liidu ja Seto Kongressi Vanemate Kogu soovitus. Soovituse saamiseks saata CV, sooviavaldus ja motivatsioonikiri aadressil info@setomaa.ee hiljemalt 4. juulil 2022. Motivatsioonikirja pikkus võiks olla pool lehekülge ning selles tuleks jagada oma mõtteid, kuidas valitud eriala võiks aidata arendada elu Setomaal.

Kindlasti tuleb õigeaegselt esitada sisseastumiseks vajalikud dokumendid Eesti Maaülikooli, palun jälgida infot Eesti maaülikooli lehel (http://www.emu.ee/sisseastujale/).

6. juulil toimub SL ja SKVK moodustatud komisjoni vestlus kandidaatidega. Vestlusel hinnatakse eelkõige kandidaadi eelnevat tegevust kodukandis, huvitatust ning teadmisi oma kodukoha elust ja kultuurist, valmisolekut osaleda aktiivselt kohaliku elu edendamises ja seto organisatsioonide töös.

Konkursiväline vastuvõtt toimub Setomaa Liidu, Seto Kongressi Vanemate Kogo ja Eesti Maaülikooli vahel sõlmitud lepingu alusel. Eesti Maaülikool on võimaldanud Setomaa noortele kolm konkursivälist õppekohta alates 2005. aastast.
Lisainformatsioon 510 6664, info@setomaa.ee (Kaja Tullus)Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood