Söönü' pini ja näläne inemine om kõgõ kuri.

Eesti-Vene koostööprojekt ACTIVE VILLAGE

„Active Village“ edendab aiandusvaldkonna väikeettevõtlust

      

Märtsis 2019 algas piiriülese koostöö projekt “Improving competitiveness of rural SME's by teaching innovative eco-technologies and farming practices, fostering cross-border contacts and creation of infrastructure adding value to the farm products - Active Village” (ER94), mille siht on edendada piiriülese koostöö tihendamise ja tootearenduse abil aiandusvaldkonna väikeettevõtlust.

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit (Eesti), partnerid Räpina Aianduskool (Eesti) ja MTÜ „Efektiivse põllumajanduse ja aianduse keskus“ (Venemaa).

Projektis on kavandatud kaks vastastikust õppereisi, kolm ühisseminari, osalemine kolmel laadal, koolitusprogramm aiandusvaldkonna ettevõtjatele ning üks ühine õppereis Leningradi oblastisse. Tänu projektile valmivad aiandusvaldkonna väikeettevõtjate jaoks ka vajalikud tootmishooned. Obinitsas renoveeritakse ja sisustatakse tühjalt seisev endine laut külmutuskeskuseks, Räpina aianduskool saab uuendusliku kastmissüsteemi ning Pihkva oblastis ehitatakse ja sisustatakse tootearenduskeskus.

Projekt „Active Village“ kestab 30 kuud, projekt lõpeb 2021. aasta septembris.

Projekti kogueelarve on 426 645,00 eurot, millest 383 980,50 eurot on Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 toetus. MTÜ Setomaa Liidu omaosalust kaasfinantseerib Setomaa arenguprogramm 9 680,50 euro ulatuses.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel. Programm täiendab Euroopa Liidu ja Venemaa üldisi suhteid, mis keskenduvad abikõlblikele piirialadele mõlemal pool piiri.

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Setomaa Liit ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.