Sõpõr sõbra kaadsa' kuur.

Logistikaskeemi väljatöötamine

Erinevates uuringutes, arengukavades, tsõõriklaudades on tõstetud esile, et Setomaa valdade üks suuremaid probleeme on puudujäägid transpordi korralduses. Puuduvad regulaarsed ühendused Setomaa eri valdade vahel, aga ka valdade siseselt. Vallakeskustest kaugemal, hajaasustatud piirkondades elavatel inimestel on erinevate teenuste, sh avalike teenuste kättesaadavus raskendatud, ehkki valdade kulutused transpordi korraldamisele on üsna suured. Traditsioonilise ühistranspordisüsteemi laiendamine ei ole võimalik, kuna see oleks liiga kulukas.

Nende teemadega tegelemiseks käivitas Setomaa Valdade Liit 2011.aasta juunis projekti "Logistikaskeemi väljatöötamine" nõudetranspordi süsteemi käivitamise ettevalmistamiseks. Projekt kestis 2012.aasta märtsini.

Projekti toetas Setomaa arengu programm. Projekti eesmärgiks seati nõudetranspordi logistikaskeemi välja töötamine, mille käivitamine võimaldab vallakeskustest kaugemal hajaasustatud kohtades elavatel inimestel saada kätte teenused ning mille käivitamine annab võimaluse kaasata kohapealseid inimesi transporditeenuse osutamisse ja anda sel moel täiendavat hõivet.

Projekti tulemustest saab ülevaate projekti raportist.

Projekti raport, raporti lisa 1 (lähteandmed valdadest), lisa 2 (regulaarsed nõudeliinid), lisa 3 (2012.aasta nõudetranspordi vajadusega üritused), lisa 4 (katsetatud nõudeliinid).