Kaegu-ui tsirku pudsaist, kae laulust.

Imäkeelepäävä pidämine Setomaa koolõh (0)

14. märts ku imäkeelepäiv om vahtsõ vabariigi aigu peris tähtsä pühä. Õgah koolih kõnõldas uma keele ilost ja tulõtõdas miilde uma keele hoitmisõ tähtsüst. Arvada’, õt säänest päivä om õks väega vaia, selle õt vähä loetas raamatit, õigõkiräga olõ-i sakõstõ kõik sukugi kõrrah ja võõra keele sõnno tulõ kõrd-kõrralt õks rohkõmb mi õgapääväkiilde.

Setomaa kolm kuuli tähisti’ taad päivä õgaüts veid´o ummamuudu. Verska gümnaasiumih tetti ilosidõ sõnno võistlus 5.-12. klassi opilaisilõ ja koolitüütäjilõ. Osavõtja piät löüdmä kolm kõla vai siso poolõst ilosat sõnna ja mõistma ka ar’ seletä’, mille tä säändse’ sõna’ vällä valõ. Võistlus viil käü, paremba’ saava’ avvuhinna’ ja sõna’ saadõtas kinkeraamadu ’’Sada kaunist sõna’’ toimkunnalõ. Imäkeelepääväl käve’ Verska kooli parõmba’ Lummo Jade (10. kl – luulõavvuhind) ja Jermotšenko Jaana (11. kl – uma keele olümpiaadi paremb) Võro instituudi keelepääväl avvuhindu vasta võtmah, näidega läts üteh juhõndaja Hoidmetsa Ilme.

Meremäe koolih vinnü imakeelepäävä tähistämine kolmõ päävä pääle, kassu saie’ tuust ni latsõ’, oppaja’ ku ka küläkogokund. Vallamajah oll´ raamadukogohoitja Lahe Anni iistvõtmisõl kinä kontsert suurilõ ja vähämbilõ. Koolitunnõh teie’ oppaja’ Palmi Silvi ja Kambrimäe Evi keelevõistluisi ja latsõ’ pidi’ küsümüisile vastama kas eesti vai seto keeleh. 4. ja 5. klassi latsõ’ käve’ latsiaiah umma setokeelist näütemängu ’’Segäne lugu’’ näütämäh. Koolilatsilõ tekk´ üte mehe näütemängu ’’Vaesõ mehe õnn’’ Vanahundi jutu perrä Riitsaarõ Evar.

Miktämäe koolih olli’ oppaja’ Sulaoja Eva ja Hainsoo Maila ni Ene mõistatuisi, keele- ja kirändüsülesandit ette valmistanu’, midä koolilatsil tull´ sõs lahenda’. Tetti perrä Kuldvillaku saadõt ja otsiti eesti keelele kuulsust kuulutanu’ kirämehe Kristjan Jaak Petersoni nimetähti perrä vahtsit sõnno. Miktämäe kooli hüä’ luulõlugõja’ (juhõndaja’ Jüriöö Evi ja Vello) loi’ Setomaalt perit luulõtajidõ luulõt joba Verskah ’’Eesti – 100’’ kontserdil ja tegevä’ tuud ka umakultuuri pääväl 29. märdsil Miktämäel.
Setomaa koolõh avvustõdi tenomeeleh ni eesti ku seto kiilt. Hüä õks, õt kõrdki kooliaastaga seeh säänest päivä peetäs. A õgapääväeloh jääs päätähtsäs õks umah keeleh umavaihhõl kõnõlõminõ.

Lühko ülekaehusõ tekk´ Reimanni NeleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood