Minku-ui sinnä', koh rahha loetas, inep min sinnä, koh situtas.

Kuldatsäuk Belgiah (0)

Ku EL Eesti Alalisõ Esindüse kultuuriprogrammi nõvvoandja Saarmetsa Jaanika tekk minevä aasta joulu aigu ettepanõki naada’ vahtsõst kuuhtüüd tegemä Belgia kammerkooriga’ Aquarius, mia naas pääle jo 2001, olli mi hüäl meelel tuuga peri. Meele oll suur avvuasi, õt mi saami tutvusta’ Belgia publikulõ UNESCO vaimsõ kultuuriperändi nimekiräh olõvat seto leelot ja eesti koorimuusikatraditsiooni, avvustõh helilooja Tormise Veljo perändit mi kultuuriroomilõ.

Hüä üllätüsenä ja ka’ kergendüsenä tull Aquariuse ettepanõk, õt mi saa kasuta’ 16 aastaga tagost kavva. Veid´o kül’ uvvõndõdi, selle õt mõnõ’ laulja’ omma’ mano tulnu’ nii näil ku meil. Naas pääle suur tüü projekte kirotamisõga’, kava miildetulõtamisõ ja opmisõga’.

Õga hüä ettevõtminõ löüd abilisi, nii ka’ s´oo projekt. Teno kultuuriministeeriumi toetusõlõ, Brüsseli kultuurinõvvoandja eelarvõlõ ja Verska Vallavaltsusõ toetusõlõ saimi k´augiraha kokko. Kuldatsäuk tege näile maani kumarusõ!

Aquariuse plaan sõita’ Brüsselist vällä oll õigustõt. Kontsert 24. novembri õdagu Antwerpeni kontserdimajah AMUZ läts täüssaalilõ. Kontsert oll kats ja puul tunni, peräst oll pall´o kitmist ja tenosõnnu.

24. novembri hummogupoolõ kaimi Brüsselih Katrin Nikolejevi (näiona Lõvi) iistvidämisõl EL Nõukogo LEXi maia, koh tä om tõlk, ja tõisi eestläisi tüütarri, näütüst Eesti 100 ja imehtelimi Brüsseli liina. Kõrraldimi ka’ aamõtnigõlõ üllätüskontserdi. Teno Katrini as´aajamisõlõ saimi ka’ lõõnaht süvvä’ aamõtnigõ söögikotusõh. Mi tennä Katrinit kõõst süämest!

Tähtsähe majja sissesaaminõ olõki-is väiga’ lihtsa. Kuldatsäugalõ ja ka’ maja turvalõ tekiti’ elevüst piuksva’ värehti’. Meil olli’ tsäposka’ kaalah ja meid kontrolliti väiga’ põh´aligult, a sis lubati õks sisse minnä’.

25. novembril oll ütine kontsert Brüsseli Muusigariistu Muusiumih. Kullõmma oll tulnu’ hulga eestläisist aamõtnikkõ ja Brüsselih elävit ja tüüh olõvit setokõisi. Plakstaminõ taha-as otsa saiaki’.

Saarmetsa Jaanika kõrraldusõl oll mi reis hüätujolinõ, kaemalda’ sekeldüisilõ Brüsselih kolmõ kohvri kaomisõga’. A koh murõh kõgõ suurõp, sääl abi kõgõ lähebäh! Ja kõik kontserdi’ olli’, kohvri’ rahvarõividõ ja hõpõkraamiga’ saimi õigõ ao pääle kätte, muidogi’ Saarmetsa Jaanika ja Eesti saatkunna abiga’. Mi näimi jouluilolist Brüsseli vanaliina, Raekua platsi, kusõvat poiskõist. Suur teno Jaanikalõ!

Mõnõlõ Kuldatsäuga liikmõlõ oll edimäne kõrd linnada’ linnukiga’. Kõrva’ lei’ kõigil pilli. Kammerkoor Aquarius and lubahusõ tulla’ 2018. aastal Seto Folgilõ, õt jal’ kuuh esinedä’. Iih uut suur tüü, õt mi saasi’ näid höste vasta võtta’.

Sääne ollegi’ üte seto koori illos kontsertreis Belgiahe. Suur teno projekti toetajailõ: Eesti saatkunnalõ, EL Eesti Alalisõ Esindüse kultuurinõvvoandjalõ Elleri Eikele, Nikolajevi Katrinilõ, Aquariuse koorilõ ja kõgõ suurõp teno kultuurinõvvoandja Saarmetsa Jaanikalõ! Ait´umma, ait´umma, ait´umma!

Kuldatsäuga nimel
Lõvi LaineKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood