Kaeminõ massa-ai rahha.

MTÜ Seto Küük

MTÜ Seto Küük eesmärk on Setomaa ettevõtluskeskkonna arendamine, seto toidu maine kujundamine ning konkurentsivõime tõstmine.

MTÜ Seto Küük (registrikood 80431814) on asutatud 11.12.2017 ning 06.06.2021 seisuga on ühingus 33 liiget.

Põhikiri

MTÜ Seto Küük arengukava 2019-2024

Veebileht

Juhatus

 • Inara Luigas
 • Anzelika Gomozova
 • Ülle Pärnoja
 • Sirje Kruusamäe
 • Epp Pikalev

Tegevjuht

 • Ülle Pärnoja

Kontaktid

MTÜ Seto Küük
e-post kyyk@setomaa.ee
Telefon +372 5131 366
Veebileht www.setokyyk.ee

MTÜ Seto Küük viib ellu järgmisi tegevusi:

 • edendab kohalikul toorainel ja traditsioonidel põhinevat toidu töötlemist, valmistamist ja turustamist ning koordineerib toidualaseid tegevusi Setomaal;
 • loob tingimused, et ettevõtlikud inimesed saaksid alustada ja arendada toidu tootmist ja töötlemist ning oleksid konkurentsivõimelised;
 • populariseerib ja tutvustab kohaliku väiketootja mahetoodangut;
 • esindab ühingut ja huvigruppe riigiasutustes, omavalitsustes ning erinevates organisatsioonides;
 • loob pikaajalised strateegilised suunad ja koostab iga-aastase tegevuskava;
 • loob võimalusi ühisturunduseks, otsides väljundit nii sise- kui välisturgudel;
 • koondab ja haldab toiduvaldkonna andmebaasi, et parandada ja suurendada kohaliku toidu kättesaadavust;
 • kaasab nooremat põlvkonda, tekitades huvi tooraine kasvatamise ja toidu valmistamise vastu;
 • tutvustab seto toidukultuuri, seto toidu valmistamist ja tavasid;
 • kaasab ja toetab kohalike tootjate ja toitlustajate osalemist Setomaa suurüritustel;
 • esindab Setomaad messidel ja teistel toiduteemalistel üritustel;
 • korraldab koostööd teiste Setomaal ja väljaspool Setomaad tegutsevate organisatsioonidega;
 • algatab ja viib ellu projekte, korraldab infopäevi, koolitusi, õppereise ja sündmusi;
 • algatab ja teostab toiduvaldkonna uuringuid;
 • taotleb oma tegevuste ja eesmärkide täitmiseks rahalist ja materiaalset abi era- ning avaliku sektori organisatsioonidest;
 • kasutab võimalusi MTÜ-le omatulu teenimiseks;
 • propageerib valla elanike ja organisatsioonide seas kohaliku tooraine ja toidu tarbimist;
 • tutvustab mahetootmise eeliseid ja mõju elukeskkonnale ning inimese tervisele.