Sõna köüt kinni, sõna päst priis.

Saandi tego – Setomaa valla luuminõ (0)

13. jaanuaril, vana kallendri perrä vana-aastaõdagul peeti Setomaa Valdu Liidu ja Setomaa valla juhtõ iistvidämisel Verska kultuurikeskusõh vana-vahtsõaasta pito. Sääne pido om jo vana, kümnit kõrdu om SVL juht Timmo Margus saisnu pidolistõ iih ja tennü kokkovõttõ lännü aastast ni andnu vällä kingtüisi aasta tegodõ iist.

S´ookõrd tunnistõdi saandi teost Setomaa valla luuminõ. Hõrna Aare tulõt´ umah tagasikaehusõh miilde tiid Setomaa valla luumisõni; viil 25 aastat tagasi saa-s kokko lepitüs tuuaigsidõ valdu ühendämist. Viil minevaasta peeti kõrvuisi mitteühendämismiitingut ja SVL pito. Tuuperäst vaest tehnäti aukandikidõga seto sõpra Niilo Tiitu, kiä väsümäldä avit´ takast Seto valdu ühinemisele, jäieh eis´ seto sõbras Rõugõ vallah. Peräh pidol ütel´ Tiit eräkõnõlusõh, õt kogõmusõ’ mis tä sai setodõ ütistüüst, omma’ võimas pagas, mille tä üteh sai ja saa rakõnda’ Rõugõ valla volikogoh.
Tehnäti Eesti valitsust abi iist valdu ühendämisel.

Hüäskitü saatõl jagati suur hulk kingtüisi vällä, kõigilõ saajilõ plaksutõdi hüätahtligult.

Viimätses kutsuti ette Setomaa Valdu Liidu kolm pääd ja tüütäjät Timmo Margus, Hõrna Aare ja Tullus Kaja, kiä’ väsümäldä valdu ühendämise ja setodõ nii umavaihõlist ku rahvusvaihõlist ütistüüd 10 aastakka vidänü. Kõgõ omma’ nä tõisi tunnustanu’, nüüd sis tunnustõdi ka näid hindit. Vastakõnnõh jäi’ nä tagasihoidligus, aga tulõ siski tunnista’, õt Timmo Margus uma vahva taktikaga – ku õi saa’ ussõst, mine’ aknõst vai korstna kaudu, om olnu üts setodõ ütisvalla moodustamisõ vedurit.

Seto keele oppusõ vidäjä Reimanni Nele ütel´, õt s´oo om tüü, mis ilmah otsa saa-i ja mink vilä’ omma’ nätä’ vaest aastakümnide peräst.

Kirästüse Seto Kiri iistvidäjä Järvelilli Rein võtt´ vasta tunnistusõ „Peko“ eeposõ vahtsõ trüki ja „Tsillokõsõ Printsi“ iist ni tehnäs kingitüst vasta võttõh ummi kaastüülisi, eriti Urmi Evelini ilosa tüü iist.

Auhinnati ka Treski küüni meeskonda, ni tollõ õnnitlusõga ühinesi’ ka Setomaa Turismi tegevjuht Elin Priks, kiä and` üle tunnustusõ „Ehe Setomaa 2017“.

Algusõh, keskel ja lõpuh lauli’ Verska Naase’ vannu ja vahtsõmpi seto laulõ nii Tsätski ku Mokornulgast ni muist oll´ ka umal höste mano leelotõt.

Ku auhinna’ olli’ jaet, sis kutsõ Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo päävanõmb kõiki lauda. Toomõmäe talo Maagõkõnõ oll´ pallõld kostitajas. Kõik oll´ hüä, esieränis seenelihakalahämmätüs. Tollõ süümine pistüjalu täüs seto rõivih oll´ muidoki umaette eksam.

Mängevä’ noorõ’ pillimehe’. Saalih astõ üles kavaga „Evelin märgutas“ Leima Evelin. Kolmõ pilli ja katõ mikrofoniga varustõt nuur muusik and´ miildejäävä minikontserdi erilidselt valit luulõtuisiga Siberih käugist ja Setomaa kaotõt aladõst. „Hiiro“ oll´ arranžeerit ja esitet nii, õt rahvas pistü sais´. Midägi lootusrikast hingele.

Raudoja Ahto Seto Instituudist ja Valgu Heiki Tarto Ülikoolist tutvusti’ eelkaajatsi käugih päävävannust raamatut „Inimese muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937-1938)“. Raamat om sar´ast „Setomaa toimetised“ 2.

Pido jakku viil tandsoga Ülemakstud Rentsliherräde muusika ja laulu saatõl.

S´oo oll´ tõõmeli pidulik kokkovõtõh tuust, mis jäi sälätaadõ, ja jäämi uutma tulõvaastast pito, ku om jo aastak Setomaa vallana tegotsõt.

Ait´umma kõrraldajilõ!

Siin om kõik nimekiri tunnustusõ saajist ja kittä saanuist:

Setomaa Valdu Liit kitt 100 AASTAGA TEKO, Setomaa valla luumist, mink hääst näi' vaiva Setomaa inemise', kedä toeti' hüä' inemise' välähpuul valda.

Setomaa Valdu Liit tehnäs SETOMAA AASTAGA SÕPRA 2017 NIILO TIITU, kiä iho ja hingega avit´ luvva’ ütist Setomaa valda.

Setomaa Valdu Liit tehnäs SETOMAA AASTAGA SÕPRA 2017 pääministrit RATASÕ JÜRRI ja VABARIIGI VALITSUST, kiä’ toeti’ Setomaa valla kokkoköütmist.

Setomaa Valdu Liit kitt SETOMAA AASTAGA TEKO 2017, Siberi seto kultuuri päivi ja Siberi seto delegatsiooni osalõmist XXII Seto Kongressil, ja tehnäs kõrraldajit: Siberi seto kogokunda, Krasnojarski eesti rahva kultuuriautonoomiat „Eesti“ ja tuu iistvidäjät Oinetsi Verat.

Setomaa Valdu Liit tehnäs SETOMAA AASTAGA SÕPRA 2017 NATALIA PETROVNA DUBROVSKAJAT, Irboska muuseum-kaitsõalla ja timä filiaalõ Radajal ja Petserih rahvusvahelistõ seto etnokultuuri festivalidõ „Setomaa. Perridõ kokkotulõk” kõrraldamisõ iistvidämise iist joba kümnendät vuuri.

Setomaa Valdu Liit kitt SETOMAA AASTAGA HÄÄTEKO 2017, UAB MT GROUPi ja RVT EHITUS GROUPi tettü’ joulukinke Verska vallah, ni tehnäs lõõhkit kinkjit huulva tähelepandmisõ ja tegotsõmisõ iist.

Setomaa Valdu Liit kitt SETOMAA AASTAGA HÄÄTEKO 2017, Marmil OÜ tettü’ joulukingitüsi Setomaa valla suurilõ perrile, ja tehnäs lõõhkõt kinkjät huulva tähelepandmisõ ja tegotsõmisõ iist.

Setomaa Valdu Liit tehnäs SETOMAA AASTAGA ELOPÄSTJÄT 2017 VAKO SIIMU, kink kipõ ja oskuslik tegotsõminõ Verska viikeskusõh päst´ üte latsõ elo.

Setomaa Valdu Liit tehnäs SETOMAA PERIMÜSOPPUSÕ VEDOSNIKKU REIMANNI NELET, kiä om vidänü ja hoitnu perimüskultuuri oppamist Setomaa kuulõh 2007. aastagast pääle.

Setomaa Valdu Liit tehnäs SETOMAA ARÕNDUSVEDOSNIKKU LEHTPUU SILJAT, kink iistvidämisel sai 2016. - 2017. aastagal teos AASTAGA PROJEKT „Active Age“ ni kink iistvidämisel om ello viidü’, elloviimisel ja ettevalmistamisõl mitmit arõndusprojekte.

Setomaa Valdu Liit tehnäs SETOMAA KULTUURIHOITJAT RIITSAARÕ EVARIT pikäaolidsõ järepidevä loomõtüü iist, seto traditsioonilidsõ ehtekunsti elohhoitmisõ iist ni seto kultuuri tutvustamisõ iist Seto Ateljee-Galeriih, Obinitsa kunstisaalih ja lajah maailmah.

Setomaa Valdu Liit tehnäs SETOMAA KOGOKUNNA VEDOSNIKKU PIHOLAANÕ GUURIT, kiä om kimmält pikkä aigu hoitnu kuuh Obinitsa kerigu kogodust ja kogokunda.

Setomaa Valdu Liit kitt SETOMAA AASTAGA MUUSIGATEKO 2017, Treski Küüni aastaringset tegotsõmist, ja tehnäs Treski Küüni miiskunda Setomaa kultuurielo silmäpaistuva rikastamisõ iist.

Setomaa Valdu Liit kitt SETOMAA AASTAGA KIRÄNDÜSTEKO 2017, “Tsillokõsõ printsi” ja illustreeritü “Peko” välläandmist ja niimuudu setokeelidse lugõmisvara rikastamist kirästüse Seto Kiri puult.

Setomaa Valdu Liit kitt SETOMAA väega hüvvi spordisaavutuisi iist 2017. aastagal joosuh ja joosuorienteerumisõh KLJUZIN KAREL-SANDERIT.

Setomaa Valdu Liit kitt SETOMAA väega hüvvi spordisaavutuisi iist 2017. aastagal suusaorienteerumisõh KUDRE DAISYT.

Setomaa Valdu Liit kitt SETOMAA väega hüvvi spordisaavutuisi iist 2017. aastagal suusaorienteerumisõh KUDRE DORIST.

Setomaa Valdu Liit kitt SETOMAA väega hüvvi spordisaavutuisi iist 2017. aastagal käsipallih KASE TÕNIST.

Setomaa Valdu Liit tehnäs TIMMO MARGUST, HÕRNA AARET ja TULLUS KAJA, kiä’ om kimmält ja kavva aigu kõrraldanu’ Setomaa arõndustegevüst ja avitanu’ ütte köütä’ Setomaa valda.

Setomaa Valdu Liit tehnäs Pärnoja Üllet pikäaolise Setomaa Turismi vidämise iist.
Kauksi ÜlleKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood