Käki' kas vai tarõ ala, jummal sinna ka näge.

Setomaa valla infokiri 2020.02 (veebruar)

Tere, lugupeetud külavanemad ja aktiivsed külainimesed!

Setomaa valla infokiri sisaldab teie jaoks olulist teavet erinevate taotlusvoorude ja muude külaelu puudutavate sündmuste kohta. Kui te näete, et keegi on sellest listist puudu, siis palun andke teada.

1. Külavanemate statuut

Setomaa valla külavanema statuudi kohaselt on külavanemal õigus esitada taotlus valla eelarvest raha saamiseks. Arvestades küla vajadusi, näiteks külaplatsi hooldamisega seonduvad kulud suveperioodil, külakiigu värvimiseks jm. Vaata lähemalt
Lisainfo: ulvi.oper@setomaa.ee

2. Hajaasustuse programmi taotlusvoor kestab 17.veebruar – 17.aprill 2020.

RTK hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Setomaa Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@setomaa.ee, paberkandjal taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või Setomaa valla Meremäe, Mikitamäe ja Luhamaa teeninduspunktidesse hiljemalt 17. aprillil 2020 k.a.

Setomaa valla taotlusvooru koordinaator on ehitusspetsialist Rainer Soosaar, info tel 785 6635; 506 3225; rainer.soosaar@setomaa.ee.
Programmi tingimused ning taotlusvormid on Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.
Projekti kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ja peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

3. Avatud on taotlusvoor puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kuulutas 20. jaanuaril välja taotlusvooru puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks. Sellega seoses võtab Setomaa Vallavalitsus vastu kirjalikke taotlusi koos lisadokumentidega perioodil 10.02 - 31.03.2020

Toetuse eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Kohandamise tulemusena paraneb puuetega inimeste iseseisev toimetulek ja väheneb abistajate hoolduskoormus.
Täpsem info ja blanketid Setomaa valla kodulehel. Vaata 

4. KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru kogumahuga 13,5 miljonit eurot. Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad, ülikoolid, haridusasutused kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotlusvooru tähtaeg on 16. märts 2020.

Taotlusvoor avatakse veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas kindlatele tegevustele.
Kõik toetatavad tegevused leiab KIKi kodulehelt.
Taotlus tuleb esitada andmesüsteemi KIKAS kaudu.
Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused" alusel. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

5. Alates 01.04.2020 muutuvad Setomaa Haldus OÜ teenuste hinnad

Setomaa Haldus OÜ teatab, et vastavalt Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) § 142, Veeteenuse hinnaregulatsioon lg 2 ja vastavalt Setomaa Vallavalitsuse korraldusele 06.01.2020 nr.9 kehtivad alates 01.04.2020 Setomaa Haldus OÜ teeninduspiirkonnas alljärgnevad vee- ja kanalisatsiooni-teenuste hinnad:

  • tasu tarbitud vee eest 1,66 eur/m3 ilma käibemaksuta; 1,99 eur/m3 koos käibemaksuga.
  • tasu heitvee ärajuhtimise eest 1,41 eur/m3 ilma käibemaksuta; 1,69 eur/m3 koos käibemaksuga;
  • tasu heitvee ärajuhtimise eest mahuga kuus rohkem kui 1700 m3: 1,25 eur/m3 ilma käibemaksuta; 1,50 eur/m3 koos käibemaksuga.

6. 21. veebruaril 2020 Värska Kultuurimajas toimunud Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel anti üle Setomaa valla tunnustused.

Setomaa Vallavalitsuse 3. veebruari 2020. aasta korraldusega number 59 tunnustatakse Setomaa valla teenetemedaliga Margus Linnamäed pikaaegse Setomaa kultuuri ja majandusliku arengu toetamise eest ning Setomaa valla aukirjaga Elenora Aidat Meremäe piirkonna kultuurielu aktiivse ja eduka eestvedamise eest ning Kaja Tullust 15 aasta jooksul Setomaa arengu edendamisel tehtud töö ja tänuväärse panuse eest.

Setomaa valla tänukirjad pälvivad:
1. Aili Kamenskaja – pikaaegse ja tänuväärse töö eest Setomaa Hooldekodus Mikitamäel;
2. Aivo Poolak – tänuväärse panuse eest doonorina;
3. Odentalia OÜ – hambaravikabineti taasavamise eest Setomaa vallas;
4. Annela Laaneots – Seto Laste Kooli eestvedamise ja lasteajakirja Täheke setokeelse ilmumise algatamise eest;
5. Daisy Kudre – väga heade sportlike saavutuste eest orienteerumises;
6. Elo Toom – Värska Muusikakooli pilliklubi juhendamise, juubelilaulupeo „Minu arm“ raames toimunud rahvamuusikapeole pääsemise ja seal osalemise eest;
7. Piret Kase FIE – pikaaegselt kohaliku põllumajandustoodangu kasvatamise ja pakkumise eest Setomaa vallas;
8. Galina Viskar – karmoškaansambli Karmona eestvedamise ja juhendamise eest;
9. Jade Lummo – Värska Gümnaasiumi ja Setomaa valla väga eduka esindamise eest erinevatel piirkondlikel ja vabariiklikel pärimuskultuurialastel võistlustel;
10. Joosep Toom – Värska Gümnaasiumi ja Setomaa valla väga eduka esindamise eest erinevatel piirkondlikel ja vabariiklikel õpilasvõistlustel ning -konkurssidel reaal- ja loodusainetes;
11. Karel-Sander Kljuzin – väga heade sportlike saavutuste eest kergejõustikus ja orienteerumises;
12. Karoli Arund – aktiivse ja hea koostöö eest noorsootöös;
13. Kersti Leping – julge ja kiire tegutsemise eest kriisiolukorras;
14. OÜ Kivitee Köök – ettevõtluse elavdamise eest Luhamaa piirkonnas;
15. Kristel Kõivo – väga heade sportlike saavutuste eest orienteerumises;
16. Küllätüvä küla – panuse eest XXVI Seto Kuningriigipäeva korraldamisel;
17. Mari Linnus – väga heade sportlike saavutuste eest orienteerumises;
18. Mariete Kena – aktiivse ja hea koostöö eest noorsootöös;
19. Marta Raiv – Eesti koolilaste metsapostkaardi 2019 konkursil osalemise ja žürii poolt esile tõstetud töö „Mets“ eest;
20. Meeli Härmson – Värska Muusikakooli pilliklubi juhendamise, juubelilaulupeo „Minu arm“ raames toimunud rahvamuusikapeole pääsemise ja seal osalemise eest;
21. Meeli Mets – õpilaste silmaringi avardavate loodushariduslike tegevuste eestvedamise eest;
22. Merju Viskar – tänuväärse ja pühendunud töö eest Setomaa Hooldekodu ühendamisel ja eestvedamisel;
23. Minifirma Seto KUKU – Värska Gümnaasiumi ja Setomaa valla väga eduka esindamise eest erinevatel õpilasfirmade laatadel ja üritustel;
24. Värska Spordiklubi MTÜ – harrastusspordi edendamise eest Setomaa vallas;
25. Navikõ küla – Seto Kuningriigi latsipäeva korraldamise eest;
26. Niina Tsetshladze – pikaaegse ja tänuväärse töö eest Lüübnitsa Külakeskuse majahoidjana;
27. Olle Ilmar Jaama – väga heade sportlike saavutuste eest orienteerumises;
28. Aare Laaneots Laane talu FIE – pikaaegselt kohaliku põllumajandustoodangu kasvatamise ja pakkumise eest Setomaa vallas;
29. Piret Torm-Kriis – Seto pererühma juhendamise, XX tantsupeole pääsemise ja seal osalemise eest;
30. Raivo Kunst – kriisiolukordade lahendamisele kaasaaitamise ja vabatahtliku tegevuse eest Setomaa vallas;
31. Rein Järvelill – meestelaulu päevade „Miihi laul“ algatamise ja läbiviimise eest Setomaal;
32. Sergei Vertepov – sportlike eluviiside edendamise eest Setomaa vallas;
33. Sirje Keldrimägi – pikaaegse ja tänuväärse töö eest Setomaa Hooldekodus Meremäel;
34. Sofija Markova – Eesti karikavõistlustel võistlustantsus saavutatud auhinnalise koha eest;
35. Zoja Jerešina – koduloomuuseumi loomise eest Lüübnitsas;
36. Tiina Kadarpik – kollektiivide juhendamise ja juubelilaulupeole „Minu arm“ viimise eest;
37. Triin Parts – heade suhete hoidmise ja koostöö eest Setomaa valla ja Pihkva oblastiga;
38. Urve Kotov – pikaaegse ja pühendunud töö eest Värska Lasteaias;
39. Valdur Helm – Setomaa Naiskoori juhendamise ja juubelilaulupeole „Minu arm“ viimise eest;
40. Villem Satsi – kodanikualgatusest alguse saanud kõndimismaratoni “Seto Sada“ korraldamise eest.

7. Koostatava Setomaa valla üldplaneeringu raames teostatakse miljööväärtuslike alade uuringut endise Meremäe valla ja Misso valla Luhamaa nulga territooriumil.

Tehtud on esialgne alade valik. Selleks, et sealne olemasolev väärtuslik miljöö säiliks, peaks neis külades järgima kindlaid kasutuspõhimõtteid. Need põhimõtted on koostamisel.

Arhitekt Maie Kais tutvustab miljööväärtuslike alade uuringu hetkeseisu:

  • 12.märtsil kell 15.00 Meremäe teeninduspunktis. Oodatud on kõik huvilised, ent eriti loodame kohtuda Obinitsa, Võmmorski, Miikse, Vinski, Tiirhanna, Uusvada, Pliia, Tsirgu, Merekülä, Tobrova, Lepä, Küllätüvä küla rahvaga
  • 13.märtsil kell 15.00 Luhamaal Kivitii kohvikus ERAA majas Tserebi ja Napi küla inimestega.