Küllä külest saat iks küüdsitä, nälä külest saa-ai näpistä.

Eesti-Vene koostööprojekt HERITAGE TEACHING

Projekt „Heritage Teaching“ aitas muuta pärimusõppe atraktiivsemaks.

2021. aasta detsembris jõudis lõpule 2019. aasta kevadel alanud piiriülese koostöö projekt “Improving cooperation between local authorities, schools and NGO’s in teaching and promotion of local cultural heritage to children and youngsters in historical Setomaa area - Heritage Teaching” (ER52). Projekti eesmärk oli arendada traditsioonide, tavade ja keelte tutvustamist ajaloolise Setomaa koolides, et säilitada ja edendada kohalikku kultuurilist ja ajaloolist pärandit.

Projekti juhtpartner oli MTÜ Setomaa Liit ning partnerid Petseri rajooni administratsioon, Petseri Seto Etnokultuuri Ühing ja Seto Instituut.

Projekti käigus õppisid koolinoored tundma piirkonna usuliste jm traditsiooniliste pühade tähistamisega seotud kombeid, toidu- ja käsitöötraditsioone ning mängu-, laulu-, pillimängu- ja tantsutraditsioone. Tegevustesse oli kaasatud kolm kooli Setomaa vallast ja neli kooli Petseri rajoonist.

Projekti tulemusena on Setomaa ajaloolise piirkonna koolide jaoks loodud atraktiivne pärandi õpetamise programm ning tegutseb omavalitsuste, koolide ja kohalike kogukondade koostöövõrgustik pärandi atraktiivsel edasiandmisel. Programmi loomisel lähtuti kaasava hariduse põhimõtetest.

Setomaa koolides katsetati kaasajastatud pärimusõppe ainekava 2019.-2020. õppeaastal. Petseri rajooni koolides käivitati pärimusõppe programm esmakordselt. Samuti toimusid õpetajate koolitused, töötati välja uusi õppematerjale, soetati koolidele praktilise (muusika, käsitöö jne) oskuste õpetamiseks vajalikke vahendeid. Samuti korraldati erinevate kooliastmete õpilastele hulk huvitavaid üritusi nagu laagrid, matkad, traditsiooniliste pühade ühised tähistamised, võistlused jne.

Projekti käigus koostatud õppematerjalid on elektroonsel kujul kättesaadavad SIIN

Projekt „Heritage Teaching“ kestis 34 kuud, projekt lõppes 2021. aasta detsembris.
Projekti ER52 Heritage Teaching kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht

Antud veebileht valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle veebilehe sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Setomaa Liit ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti