Tark küsüs ulli käest ka nõvvo.

Setomaa Edendüsfond

Setomaa Liit on käivitanud Setomaa Edendüsfondi (SEF),  mille eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama oma häid ideid, mis arendavad elu Setomaal. SEF kogub ja jagab selle eesmärgi teostamiseks rahalisi vahendeid.

Iga annetus viib elu edasi.

SEF võtab ülekandega vastu rahalisi annetusi eurodes nii juriidilistelt kui füüsilistelt isikutelt. Kui oled valmis kaasa aitama aktiivsetel inimestel edendada elu Setomaal, siis palun tee ülekanne Setomaa Liidu kontole EE657700771003363633 LHV Pangas. 

Setomaa Liit on kantud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Tulumaksuseaduse paragrahv 27 alusel võivad füüsilised isikud sellesse nimekirja kantud ühendusele maksustamisperioodil tehtud annetused tulust maha arvata. Juriidilised isikud võivad nimekirja kantud ühendust maksuvabalt toetada kuni 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist
või 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.

SEF annab toetusi, stipendiume õppe-, teadus- loome-, sporditööks ning laenusid projektidele, mille eesmärk aitab kaasa SEF eesmärgi saavutamisele. SEF tuge võivad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud ning seltsingud. Taotleda saab ühe projekti teostamiseks kuni 10 tuhat eurot.

Taotlused vaatab läbi Setomaa Liidu nõukogu moodustatud komisjon, mille üks liige loositakse välja nende annetajate hulgast, kes on panustanud fondi vähemalt 50 eurot ning on avaldanud soovi komisjoni töös osaleda. Soovist komisjoni töös osaleda palun kirjutada meiliaadressil info@setomaa.ee.  

Taotlusi (kinnitatud vormil) saab esitada kaks korda aastas: 1. aprilliks ja 1. oktoobriks.  

Vaata Setomaa Edendüsfondi korda, milles on sätestatud ka privaatsuspoliitika. 

Soovin toetada Setomaa edendusfondi

 

Juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi

Füüsilise isiku puhul oluline, kui annetaja soovib annetuselt tulumaksuvabastust

Teie e-posti aadress

Oluline eelkõige, kui annetaja soovib osaleda komisjoni töös